(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2018-03-30 Nr.V4-10

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

23, 30 d.

9.00 val., K214 kab.

A. Virbalis

 

2.

5-6 klasių auklėtojų susirinkimas

4 d. 11.00 K204 kab.

Br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

 

3.

NMPP vykdytojų grupės susirinkimas

5 d. 10.00 val. K209

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

4.

7d klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas

3 d. 13.15 val. aktų salėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė,

R. Narmontienė

 

5.

Visuotinis IIG klasių mokinių tėvų susirinkimas „Individualaus ugdymo plano formavimas“

10 d. 17.30 val. aktų salėje

R. Jankuvienė

B. Vinkutė

 

6.

Priėmimo komisijos individualūs pokalbiai su 8 klasių mokiniais

10 ir 13 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

s. J. Lukauskaitė FMSC,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

7.

Priėmimo komisijos individualūs pokalbiai su IIG kl. mokiniais

9 ir 12 d.

Br. T. Žymantas OFM,

R. Jankuvienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

8.

Individualūs 7-8 klasių mokinių, jų tėvų ir klasės auklėtojo akademinės pažangos aptarimai

9-13 d.

7-8 klasių auklėtojai

 

9.

5c klasės mokinių tėvų susirinkimas

12 d.

J. Petrauskienė

 

10.

8a klasės mokinių tėvų susirinkimas

25 d. 18.30 val. K309 kab.

R. Čičiūnienė

 

11.

Tėvų atstovybės susirinkimas

26 d. 17.30 val.

D. Žilinskaitė

 

12.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis

Iki 30 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

13.

Susitikimai su 8 klasių mokinių tėvų aktyvu

Iki 30 d.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

14 .

Kvalifikacijos kėlimo seminaras Gimnazijos mokytojams ”Ugdytojo emocinė branda (EQ) – erdvė pozityviems pokyčiams”, lektorė N. Marazienė

3 d. 9.00 val. Gimnazijos aktų salė

A. Virbalis

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

15.

Lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės susirinkimas

4 d. 13.00 val. K103 kab.

A. Budrienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

16.

Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas

5 d. 10.00 val. K404 kab.

L. Jucytė

 

17.

Dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas

5 d. 10.00 val. K316 kab.

A. Šneideraitis

 

18.

Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės susirinkimas

6 d. 8.00 val. K309

V. Baltūsienė

 

19.

Menų ir technologijų metodinės grupės susirinkimas

24 d. 15.05 val. K112

E. Buožius

 

20.

Lietuvos mokinių 66-osios fizikos olimpiados respublikinis etapas

5-7 d. Klaipėdos Vitės pagrindinėje mokykloje

I. Černeckienė

 

21.

Tikybos pamokos neformalioje aplinkoje 6a, 7b, 7d kl. mokiniams ”Tuščio kapo atradimas”

12 d. 9.55, 10.55 ir 13.10 val. Kretingos bažnyčioje

s. D. Ančerytė FMSC,

R. Čičiūnienė

 

22.

Tikybos pamokos neformalioje aplinkoje 6d ir 6c kl. mokiniams ”Tuščio kapo atradimas”

13 d. 8.00 ir 10.55 val. Kretingos bažnyčioje

s. D. Ančerytė FMSC,

R. Čičiūnienė

 

23.

Tikybos pamokos neformalioje aplinkoje 8b kl. mokiniams ”Jis prisikėlė! Jo nėra čia!”

16 d. 9.55 ir 10.55 val. Kretingos bažnyčioje

s. G. Borsato FMSC

 

24.

Integruota tikybos ir gamtos mokslų pamoka 5d kl. mokiniams ”Biblijoje minimi augalai – jų reikšmė”

18 d. 10.40 val. K308 kab.

R. Čičiūnienė,

R. Novikienė

 

25.

Gamtos mokslų olimpiados 8 kl. mokiniams Gimnazijos etapas

10 d. 11.00 val. K404

L. Jucytė

 

 

26.

Pamoka – viktorina 6a kl. mokiniams ”Knygnešių pasakojimai”

11 d. 3 pam. K103 kab.

A. Budrienė,

A. Tamošauskienė

 

27.

Netradicinė lietuvių k. Pamoka IIIG 4 gr. Ir 6 gr. mokiniams ”V. Krėvė. Klasikinė istorinė drama ”Skirgaila” – romantiška Lietuvos istorija. Tautos kultūrinė tapatybė XIV-XV a.”

16 d. 5 pam. teatro studijoje

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė

 

28.

Netradicinė anglų k. pamoka ”Advertisment” (Reklamos kūrimas ir pristatymas) IGc kl. mokiniams

17 d. 13.10 val. A214 kab.

V. Domarkienė

 

29.

Integruota rusų kalbos ir technologijų pamoką 7e kl. mokiniams ”Iš rusiškos virtuvės”

17 d. 3-4 pam. technologijų kab.

A. Cegelnikienė,

A. Narkuvienė

 

30.

Integruota anglų k. ir lietuvių k. Pamoka 5a kl. mokiniams ”O. Vaildas. Laimingasis princas”

17 d. K209 kab.

I. Padirezienė, J. Žukauskienė

 

31.

Tikybos pamokos neformalioje aplinkoje Iga, Igc kl. Mokiniams ”Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Jis prisikėlė!“

23 d. 8.55 ir 14.10 val. Kretingos bažnyčioje

s. G. Borsato FMSC

 

32.

Netradicinė integruota lietuvių kalbos ir literatūros  bei dailės pamoka 5b kl. mokiniams ”Anderseno personažų pasikalbėjimai”

24 d. 1 pam. bibliotekoje

L. Liaudanskaitė,

D. Rimkutė

 

33.

Netradicinė pamoka su rašytoje R. Una 6e ir 7b kl. mokiniams

24 d. 11.00 val. Viešojoje bibliotekoje

V. Rudavičienė,

J. Žukauskienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

34.

5-8 kl. mokinių signalinio pusmečio aptarimas:

4 d.

5 kl. – 9.00 val.

6 kl. – 10.00 val.

7 kl. – 11.00 val.

5 d.

8 kl. – 9.00 val.

4 – 5 d. K209 kab.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

5-8 klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, V. Zujevaitė-Srėbalienė, R. Narmontienė

 

35.

IG-IVG kl. mokinių signalinio pusmečio aptarimas:

IG kl. – 9.00 val.

IIG kl. – 10.00 val.

IIIG-IVG kl. – 11.00 val.

 

6 d. K204 kab.

R. Jankuvienė, IG-IVG

klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, V. Zujevaitė-Srėbalienė, R. Narmontienė

 

36.

Elektroninio dienyno pildymo priežiūra: mokinių mokymosi krūvio nuoseklumas

 

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

37.

Pamokų lankomumo stebėsena 5-8 ir IG-IVG klasėse

Visą mėnesį

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

38.

Ugdymo pamokoje stebėsena pagal kuruojamas sritis ir pagal poreikį

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

IV.  ATASKAITOS

39.

Paraiškų registravimas konkursams ir olimpiadoms

Pagal Švietimo centro tvarkaraštį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

40.

IIIG kl. mokinių metinių projektinių darbų pateikimas vertinimo komisijos pirmininkui

Iki 30 d.

Projektinių darbų vadovai

Darbus atnešti į raštinę.

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

41.

Dėl nacionalinių mokinių pasiekimų 6 ir 8 kl. patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymo

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

42.

Dėl leidimo laikyti užsienio (anglų) kalbos, fizikos, informacinių technologijų VBE

Iki 3 d.

R. Jankuvienė

 

43.

Dėl tvarkos palaikymo užsienio (anglų) k. VBE kalbėjimo dalies metu

Iki 3 d.

R. Jankuvienė

 

44.

Dėl asmenų, atsakingų už mokinių supažindinimą su dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcija

Iki 5 d.

R. Jankuvienė

 

45.

Dėl NMPP organizavimo ir vykdymo grupių sudarymo

Iki 3 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

46.

Dėl NMPP vertinimo grupių sudarymo

Iki 10 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

47.

Dėl IIIG kl. mokinių metinių projektinių darbų vertinimo komisijų sudarymo, darbų gynimo grafiko tvirtinimo

Iki  20 d.

R. Jankuvienė

 

48.

Dėl darbo grupės ugdymo plano 2018-2019 m. m. koregavimui parengti sudarymo

Iki 31 d.

A. Virbalis

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

49.

Nemokamo mokinių maitinimo ataskaitos už kovo mėn. parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 3 d.

R. Mickuvienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

50.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2018 m. I ketv.parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės administracijai

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

51.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2018 m. I ketv. parengimas ir  pateikimas ŠMM

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

52.

Pavedimo įvykdymo ataskaitos ir dalykinės ataskaitos už 2018 m. I ketv. parengimas ir pateikimas ŠMM

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

53.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos parengimas  ir pateikimas VMI per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

54.

Pranešimo apie apdraustuosius už 20178 m.  kovo  mėn. Parengimas ir pateikimas pateikimas “Sodrai” per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

55.

Finansininių ataskaitų rinkinio už 2017 m. parengimas

iki 20 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, ĮSKAITOS, PUPP

56.

Užsienio (anglų) kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

4, 5 d. nuo 9.00 val. šv. Antano rūmuose

R. Jankuvienė,

vykdymo grupė

 

57.

Užsienio (anglų) kalbos VBE kalbėjimo įrašų perkėlimas į Kelto sistemą

Iki 6 d.

R. Jankuvienė

 

58.

Muzikos mokyklinio brandos egzamino vykdymas

Iki 30 d.

 

A. Navickaitė

 

VIII. KITA VEIKLA

59.

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas OECD PISA

10-11 d. 9.00 val. K201 kab. ir šv. Antano rūmų skaitykloje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

vykdymo grupė

 

60.

NMPP dalyvaujančių mokinių sąrašų tvirtinimas NEC DIVEMO sistemoje

Iki 11 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

61.

Administracijos ir kitų darbuotojų darbo grafiko sudarymas

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

62.

NMPP testai:

6 kl. rašymas

 

6 kl. skaitymas

 

6 kl. matematika

 

6 kl. klausimynas

 

 

 

17 d. 9.00 val.

19 d. 9.00 val.

25 d. 9.00 val.

25 d. 10.00 val.

 

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, vykdymo grupė

 

63.

NMPP testai:

8 kl. rašymas

 

8 kl. matematika

 

8 kl. skaitymas

 

8 kl. socialiniai mokslai

 

8 kl. klausimynas

 

8 kl. gamtos mokslai

 

 

 

16 d. 9.00 val.

18 d. 9.00 val.

20 d. 9.00 val.

24 d. 9.00 val.

24 d. 10.00 val.

26 d. 9.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, vykdymo grupė

 

64.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinių sąrašų sutikrinimas duomenų įvesties modulyje

Iki 12 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

65.

Individualių ugdymo planų   2018-2020 m. m. pildymas ir būsimų IIIG klasių mokinių grupių projekto parengimas

Iki 30 d.

R.Jankuvienė, IIIG klasių auklėtojai

 

66.

Balandžio mėn. darbo grafiko ir tabelio parengimas

Iki 25 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

Informacija atnaujinta 2018-04-03

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44