(8 445) 78 945

info@kpg.lt

  

2016-2017 m.m. spalio mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. lapkričio mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. gruodžio mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. sausio mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. vasario mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. kovo mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. balandžio mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. gegužės mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2016-2017 m.m. birželio - rugpjūčio mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2017-2018 m.m. rugsėjo mėn. veiklos planas (atsisiųsti)

 

2017-2018 m.m. spalio veiklos planas (atsisiųsti)

 

2017-2018 m.m. lapkričio veiklos planas (atsisiųsti)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2017-12-01   Nr.V4 –44

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

  1.  

Administracijos pasitarimai

04 d., 11 d., 18 d. 9.00 val., K214

A. Virbalis

 

2.

Mokinių kūrybos leidinio rengimo grupės susirinkimas

11 d. 15.00 val. K209

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

3.

Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės susirinkimas

14 d. 15.00 val. K204

R. Jankuvienė

Darbo grupė

 

4.

Pranciškonų poezijos skaitymų darbo grupės susirinkimas

18 d. 15.00 val. K209

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

5.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos susirinkimas

 

20 d. 15.00 val.

K214

A. Virbalis

 

6.

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdis

Iki 30 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

7.

Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas

4 d. 15.00 val. K404

L. Jucytė

 

8.

Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso 8-IG-IIG kl. mokinimas vykdymas

1 d. 2-3 pamokas K305

L. Jucytė

 

9.

Edukacinis projektas mokiniams su režisieriais „Kūrybinės kino dirbtuvės“

4-5 d.

E. Miežetienė

 

10.

Netradicinė matematikos pamoka IG 5 gr. mokiniams

5 d. 5 pamoka K107

J. Petrauskienė

 

      11.

Nuotolinis Kalėdinis matematikos turnyras 8 ir IG kl. mokiniams

1-8 d.

J. Petrauskienė

 

12.

Konkursas „Kompiuterinė Kalėdinė pasaka 2017“

4-8 d. pagal pamokų tvarkaraštį

Informacinių technologijų mokytojai

 

13.

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka IG kl. mokiniams

8 d. 1 pamoka K304

D. Kybartienė

E. Miežetienė

 

14.

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8-12 kl.) II (rajoninis) etapas

8 d. 10.00 val. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje

A. Slušnys

 

15.

Integruota literatūros ir muzikos pamoka 5a kl. mokiniams „Meninės ir kalbinės raiškos priemonės lietuvių liaudies dainose ir žaidimuose“

12 d. 4 pamoka, aktų salė

 

L. Šiaulienė

J. Žukauskienė

 

16.

Rajoninis dailiojo rašto konkursas 5 klasių mokiniams „Žodžiai nuskrenda – raštas palieka“

13 d. 13.00 val. Šv. Antano rūmų salė

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

D. Ataitė

Darbo grupė

 

17.

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Gimnazijos etapo organizavimas ir vykdymas

13 d. K403

V. Švitrienė

 

18.

Netradicinės lietuvių kalbos pamokos-viktorinos 6a ir 7a klasių mokiniams „Ką žinau apie Šiaurės šalių rašytojus?“

13 d. 1 ir 3 pamokas 103 kab. (aktų salė)

A. Budrienė

R. Olšauskienė

A. Tamošauskienė

 

19.

Paskaitos mokiniams su IT specialistais „Programavimo valanda gimnazijoje“ organizavimas

15 d. 11 val.

E. Miežetienė

Vieta ir mokinių klasės bus patikslinti

20.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados gimnazijos etapo organizavimas ir vykdymas

19 d. 404 kab.

K. Kaulius

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

21.

Ugdomosios veiklos stebėsena:

- Pagalba mokiniui pamokoje;

- Namų darbų  apimtys, tikslingumas ir tikrinimas

Iki 22 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

22.

Apklausos „Dėl namų darbų būklės 5-8 ir IG-IVG kl.“

Iki 22 d.

R. Jankuvienė

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

23.

Elektroninio dienyno įrašų stebėsena;

-          Atsiskaitomųjų darbų žymėjimas ir vykdymas spalio-gruodžio mėn.;

-          Metinių projektinių darbų grupių formavimas ir konsultacijų fiksavimas.

Iki 22 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sirtis

 

IV.  ATASKAITOS

24.

Informacijos apie konsultacijų lankomumą pateikimas

Iki 8 d.

Mokytojai, vykdantys konsultacijas

Konsultacijų apskaitos lapus pateikti kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui

25.

Ataskaitos apie mokinių dalyvavimą Lietuvos mokinių 28-osios informatikos olimpiados I (mokykliniame) etape pateikimas

Iki 4 d.

A. Slušnys

Pateikti

R. Jankuvienei

26.

Paraiškos dalyvauti  Lietuvos mokinių 29-osios informatikos olimpiados II (rajoniniame) etape pateikimas

Iki 04 d.

R.Jankuvienė

 

27.

Savarankiško mokymo I pusmečio atsiskaitymo užduočių parengimas

Iki 15 d.

A. Razmienė,

R. Zemdliauskaitė

Pateikti

R. Jankuvienei

28.

III-IVG klasių individualaus ugdymo plano pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių pasiūlos 2017-2019 m. m. atnaujinimas

Iki 30 d.

R.Jankuvienė

 

 

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

29.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo

Iki 20 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

30.

Dėl metinių projektinių darbų nuostatų pakeitimo

Iki 4 d.

R. Jankuvienė

 

31.

Dėl asmenų, atsakingų už IVG kl. mokinių supažindinimą su lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa ir organizavimo ir vykdymo aprašu, skyrimas

Iki 2 d.

R. Jankuvienė

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

32.

Nemokamo mokinių matinimo ataskaitos už gruodžio mėn. parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 05 d.

R. Mickuvienė

 

33.

Mokinio krepšelio  sąmatos projekto parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės ekonomikos ir biudžeto skyriui

Iki 20 d.

R. Mickuvienė

 

34.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

 05 d. Ir 20 d.

R. Mickuvienė

 

35.

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos už lapkričio mėn. parengimas ir pateikimas  VMI per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

36.

Pranešimų apie apdraustuosius už 11 mėn. Parengimas ir pateikimas VSDFV Kretingos skyriui per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VII. KITA VEIKLA

37.

IG-IVG kl. mokinių pažangumo ir lankomumo būklės analizė. Prevenciniai pokalbiai su mokiniais.

 1 d. K316 nuo 10.00 val.

Vaiko gerovės komisija

 

38.

IIG klasių mokinių supažindinimas su PUPP aprašo nuostatomis

Iki 1 d.

IIG klasių auklėtojai

Supažindinimo instruktažus pateikti direktoriaus pavaduotojai V. Krikščiūnaitei-Buitvydei

39.

IVG klasių mokinių ketinimai dėl egzaminų pasirinkimų ir studijų pasirinkimo

Iki 11 d.

R. Jankuvienė,

IVG kl. auklėtojai

 

40.

Abiturientų supažindinimo su lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa ir vykdymo bei organizavimo aprašu instruktažų pateikimas

Iki 22 d.

L. Gadeikytė

V. Kavoliūnienė

I. Šedienė

R. Žygaitienė

Pateikti direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

41.

Socialinių mokslų kabineto įrengimas šv. Antano rūmuose

Iki 22 d.

L. Domaševičienė

A. Merkelis

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

Informacija atnaujinta 2017-12-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44