(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

BIRŽELIO - RŪGPJŪČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2018-06-01 Nr. V4 – 15

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

 

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.       

Administracijos pasitarimai

06-04 d., 11 d.

08-23., 27 d.

9.00 val., K214

A. Virbalis

 

2.       

Mokytojų tarybos posėdžiai

 

06-18 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

06-21 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

08-29 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

 

3.       

Metodinės tarybos ataskaitinis posėdis

06-18 d. 10.30 val. A209

A. Šneideraitis

Posėdis vyks pasibaigus Mokytojų tarybos posėdžiui

4.       

Giedraičio fondo stipendijų įteikimas Gimnazijos mokiniams

06-20 d. 14.00 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

darbo grupė

 

5.       

Metodinės tarybos posėdis „Planavimo dokumentai ir pasirengimas 2018-2019 m. m.“

08-28 d. 10.00 val. K204 kab.

A. Šneideraitis,

R. Jankuvienė

 

6.       

Gimnazijos tarybos posėdis

08-28 d. 17.30 val. aktų salėje

A. Virbalis

 

 

7.       

Pasitarimas mokyklų direktoriams „Ugdymo kaitos iššūkiai“

08-30 d. 10.00 val.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

8.       

Susitikimas su Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos mokytojais

06-14 d. 12.00 val.

A. Virbalis,

D. Žilinskaitė

 

9.       

Metodinių grupių ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai:

-          5 - 8 kl. auklėtojų metodinės grupės;

-          Menų ir technologijų metodinės grupės;

 

 

 

Iki 06-20 d.

 

06-12 d. 14.00 val. K204 kab.

06-20 d. 12.00 val. technol. kab.

 

Metodinių grupių pirmininkai

Pagal metodinių grupių planus

10.

Kvalifikacijos kėlimo seminaras Gimnazijos mokytojams „Mokinio mokymosi motyvacijos skatinimas. II dalis“, lektorė A. Šarskuvienė

08-27 d. 11.00 val. šv. Antano rūmų salėje

 

 

11.

Mokytojų rekolekcijos Pakutuvėnuose su kun. Moze Mitkevičiumi

08-30 d. 9.00 val.

Br. T. Žymantas OFM,

Sielovados grupė

 

12.

Metodinių grupių susirinkimai „Dėl pasirengimo naujiems mokslo metams“

Iki 08-31 d.

Metodinių grupių pirmininkai

Pagal atskirą grafiką

13.

Anglų kalbos savaitės renginiai

06-04-08 d.

Anglų kalbos mokytojai

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

14.

Neformaliojo ugdymo ir klasės auklėtojų veiklų įgyvendinimo ir fiksavimo el. dienyne  pildymo priežiūra

Iki 06-23 d.

D. Žilinskaitė

 

15.

Elektroninio dienyno įrašų pildymo sutikrinimas

 

Iki 06-23 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

16.

Klasių mokymosi apskaitos suvestinių parengimas archyvui

Iki 08-30 d.

Klasių auklėtojai

 

5-8 kl. suvestines pristatyti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei, IG-IVG kl. R. Jankuvienei

IV.  ATASKAITOS

17.

5 – 8 kl. ir IG – IVG kl. II pusmečio ir metinio ataskaitų pateikimas

 

Iki   06-12 d.

 

Klasių auklėtojai

5-8 kl. direktoriaus pavaduotojai V. Krikščiūnaitei-Buitvydei,

IG-IVG direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

18.

5-8 kl. ir IG-IVG lankomumo apskaitos ataskaitų pateikimas

Iki 06-12d.

Klasių auklėtojai

Socialinei pedagogei V. Zujevaitei-Srėbalienei

19.

Mokytojų, dirbančių konkrečiuose klasių koncentruose, siūlymų dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo pateikimas

Iki 06-15 d. 14.00 val.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojams pagal kuruojamas klases

20.

Mokytojų veiklos savianalizės dokumentų už 2017 – 2018 m. m. pateikimas

Iki 06-22 d.

Dalykų mokytojai

Dokumentus pateikti kuruojančiam pavaduotojui

21.

Neformaliojo ugdymo programų poreikių 2018-2019 m. m. analizė ir paraiškų 2018-2019 m. m. pateikimas

Iki 06-22 d.

D. Žilinskaitė

 

22.

Mokinių, priimtų mokytis Gimnazijoje 2018-2019 m. m., sąrašų sudarymas ir paskelbimas:

-          į 5 kl.;

-          į 1 klases;

-          į 6 – 8  ir IG – IVG kl.

 

 

 

Iki 06- 08 d.

Iki 06-22 d.

Iki 06-22 d.

Priėmimo komisija

 

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

23.

Dėl leidimo laikyti dalyko valstybinius brandos egzaminus

Iki 06-2 d.

R. Jankuvienė

 

24.

Dėl įrašų brandos atestatuose ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimuose patikrinimo komisijos sudarymo

Iki 06-07 d.

R. Jankuvienė

 

25.

Dėl tvarkos palaikymo brandos egzaminų metu

Iki 06-07 d.

R. Jankuvienė

 

26.

Dėl neformaliojo ugdymo programų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

Iki 06-06 d.

D. Žilinskaitė

 

27.

Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dėl papildomų darbų skyrimo, dėl padėkų skyrimo

Iki 06-15 d.

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

28.

Ugdymo dokumentų parengimas naujiems mokslo metams

Iki 08-28 d.

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

29.

Nemokamo mokinių maitinimo ataskaitos pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 06-5 d.

R. Mickuvienė

 

30.

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų pateikimas VMI

Iki 06-15 d.

R. Mickuvienė

 

31.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2018 m. gegužės  mėn. pateikimas “Sodrai”

Iki 06-15 d.

R. Mickuvienė

 

32.

Patalpų remonto ir mokymosi aplinkos atnaujinimo plano parengimas

Iki 06-22 d.

L. Damoševičienė

 

VII. EGZAMINAI, PUPP

33.

Brandos egzaminai IVG kl. mokiniams

Iki 06-22 d.

R. Jankuvienė

Pagal VBE ir MBE egzminų tvarkaraštį

34.

Matematikos PUPP organizavimas ir vykdymas

06-01 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

VIII. KITA VEIKLA

35.

Kultūrinė pažintinė diena 6-8 kl. ir IG-IIIG kl. mokiniams

06-01 d.

D. Žilinskaitė,

klasių auklėtojai

 

36.

Patikrinamųjų darbų būsimiems penktų klasių mokiniams vykdymas

06-04 d. 9.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

vykdymo ir vertinimo komisija

 

37.

Individualių pokalbių su būsimais penktų kl. mokiniais ir jų tėvais vykdymas

06-5,6,7 d.

Priėmimo komisija

Pagal atskirą tvarkaraštį

38.

Individualių pokalbių su būsimais pirmokais ir jų tėveliais organizavimas ir vykdymas

06-11, 12, 13 d.

Priėmimo komisija

 

39.

Administracijos ir kitų darbuotojų darbo grafiko sudarymas

Iki 06-15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

40.

Vykdytų kultūrinių pažintinių dienų suvestinės pateikimas

Iki 06-18 d.

Klasių auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojai neformaliajam (papildomajam) ugdymui D. Žilinskaitei

41.

Brandos atestatų ir Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų tikrinimas

06-19 d. 10.00 val. K204

R. Jankuvienė, tikrinimo komisija

komisija

 

42.

Atestatų įteikimo šventė

07-13 d. 16.00 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

 

43.

Būsimų IIIG kl. mokinių grupių formavimas

Iki 06-22 d.

R. Jankuvienė, dalykų mokytojai

 

44.

Mokytojų krūvio ir tarifikacijos projekto parengimas

Iki 08-28

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

 

45.

Pakoreguoto Gimnazijos ugdymo plano  2018-2019 m. m. parengimas

Iki 08-27 d.

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

 

46.

Pamokų tvarkaraščio 2018-2019 m. m. sudarymas

Iki 08-31 d.

A. Slušnys

 

47.

2017-2018 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo monitoringas

06-22 d. 9.00 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis,

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-06-04

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44