(8 678) 80122

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-03-02  Nr.V4-

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

2 d., 9d., 16 d., 23 d., 30 d. 8.55 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

2.

5-6 klasių mokinių signalinio pusmečio rezultatų aptarimas su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais

18 d. K209 kab.

5 kl. 14.00 val.

6 kl. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

 

3.

7-8 klasių mokinių signalinio pusmečio rezultatų aptarimas su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais

19 d. K209 kab.

7 kl. 14.00 val.

8 kl. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

 

4.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

24 d. 8.15 val. K114 kab.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

5.

Direktorių pasitarimas Švietimo skyrioje

24 d. 10 val.

A.Virbalis

 

6.

IG-IIG klasių mokinių signalinio pusmečio rezultatų aptarimas su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais

30 d. K204 kab.

IG kl. 14.00 val.

IIG kl. 15.00 val.

R. Jankuvienė,

dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

 

7.

IIIG-IVG klasių mokinių signalinio pusmečio rezultatų aptarimas su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais

31 d. K204 kab.

IIIG kl. 14.00 val.

IVG kl. 15.00 val.

R. Jankuvienė,

dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

 

8.

Refleksijos diena 1-2 klasėse. Trišaliai pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais.

31 d. pagal individualų tvarkaraštį

E. Bružienė,

S.Martusevičienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

9.

Dorinio ugdymo (tikybos) metodinės grupės susirinkimas

10 d. 15.00 val. K216 kab.

A. Šneideraitis

 

10.

Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas „Bandomųjų istorijos ir geografijos egzaminų rezultatų aptarimas. Pirmo pusmečio rezultatų aptarimas“

17 d. 15.00 val. K307 kab.

A. Raudienė

 

11.

Atvira pamoka 8a kl. mokiniams „Pitagoro teorema“

2 d. 5 pamoka A207 kab.

V. Baltūsienė

 

12.

Matematikos olimpiados 5-8 kl. mokiniams rajono etapas

3 d. 9.00 val. A101, A103 ir A104 kab.

Vykdymo ir vertinimo komisija

 

13.

Netradicinė pamoka IG kl. mokiniams „Žemaitė. Žiūrinti ir matanti“

3 d. 4 pamoka šv. Antano rūmų salėje

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė

 

14.

Netradicinė pamoka IIG kl. 1 gr. mokiniams „Matematikos istorijos fragmentai“

3 d. 4 pamoka A207 kab.

V. Baltūsienė

 

15.

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 6b kl. mokiniams „Darbas su žodynais“

3 d. 2 pamoka gimnazijos bibliotekoje

S. Drungilaitė,

R. Žygaitienė

 

16.

Geografijos olimpiados 8 kl. mokiniams „Mano gaublys“ gimnazijos etapas

4 d. 6 pamoka A103 kab.

V. Adomaitis,

N. Vaišvilas

 

17.

Atvira pamoka IIIG kl. mokiniams “Karboksirūgščių cheminių savybių tyrimas“

4 d. 1 pamoka

403 kab.

V. Švitrienė

 

18.

Netradicinė pamoka-viktorina. mokiniams „Ar moki žodį, ar žinai kelią?“

5 d.

9.55 val. 7c kl.

10.55 val. 6c kl. Viešojoje bibliotekoje

D. Ataitė

 

19.

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 5c kl. mokiniams „Interviu“

5 d. 13.00 val. Kretingos miesto savivaldybėje

R. Gumbaragienė

 

20.

Anglų kalbos Kengūros konkursas 5-8 kl. mokiniams

5 d. 10.55 K401, K102, K105 kab.

I. Padriezienė,

K.Paulauskienė,

N.Petrauskienė,

D. Račkuvienė

 

21.

Trumpalaikis projektinis darbas 6c kl. mokiniams „Koordinačių plokštuma“

2-6 d. pagal pamokų tvarkaraštį

J. Petrauskienė

 

22.

XIII-oji Kretingos rajono mokinių konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“

6 d. 12.00 val.

Viešojoje bibliotekoje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Kuprelis,

Darbo grupė

 

23.

Integruota tikybos ir technologijų pamoka 5a kl. mokiniams „Pyragas pagal šv. Rašto receptą“

6 d. 3-4 pamokos technologijų kab.

D. Ančerytė,

A. Bastienė

 

24.

Istorijos olimpiados 8 kl. mokiniams „LDK ir pasaulio viduramžių istorija“ gimnazijos etapas

9 d. 1 pamoka A.100 kab.

V. Kuprelis,

R. Norvaišienė,

A. Raudienė

 

25.

Trumpalaikis projektinis darbas 7c kl. mokiniams „Procentai mano gyvenime“

10-14 d. pagal pamokų tvarkaraštį

J. Petrauskienė

 

26.

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka IIIG kl. mokiniams „Šatrijos Ragana. Krikščionės romantikės pasaulis“

12 d. 1-2 pamokas šv. Antano rūmų salėje

L. Gadeikytė,

V, Kavoliūnienė

 

27.

Netradicinė pamoka 8b kl. mokiniams „Knygosūkis“

12 d. 12.10 val. Viešojoje bibliotekoje

D. Ataitė

 

28.

Netradicinė anglų kalbos pamoka IGa kl. mokiniams „An advertisement“

12 d. 9.55 val. A214 kab.

V.Domarkienė

 

29.

Trumpalaikis projektinis darbas 6b kl. mokiniams „Koordinačių plokštuma“

16-31 d. pagal pamokų tvarkaraštį

A. Aniulis

 

30.

Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka 6b kl. mokiniams „Knygnešiai“

18 d. 3 pamoka K307 kab.

A. Raudienė,

R. Žygaitienė

 

31.

Netradicinė pamoka 8a kl. mokiniams „Matematika gyvenime“

18 d. 1 pamoka A207 kab.

V. Baltūsienė

 

32.

Netradicinė atvira lietuvių literatūros pamoka IG kl. 2,3 gr. mokiniams  „Žemaitės fenomenas“

23 d. 9.55 val. šv. Antano rūmų salėje

I. Šedienė,

R. Žygaitienė

 

33.

Atvira netradicinė pamoka-literatūrinis teismas pagal Žemaitės „Marčią“ IG kl. mokiniams

23 d. 4 pamoka aktų salėje

D. Rimkutė

 

34.

Rusų kalbos dailyraščio konkurso 6-8 ir IG kl. mokiniams gimnazijos etapas

24 d. 12.10 val. K101 kab.

 

 

35.

Prancūzų kalbos diktanto rašymo konkurso 8-IIG kl. mokiniams rajono etapas

27 d. 10.00 val. Švietimo centre

A. Razmienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

36.

Klasių valandėlių stebėsena

Iki 31 d.

D. Žilinskaitė

 

37.

Akademinių pasiekimų stebėsena pagal kuruojamas klases

Iki 31 d.

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

IV.  ATASKAITOS, PARAIŠKOS

38.

Tarptautinio tyrimo EBPO PISA 2021 bandomajam testavimui dokumentų teikimas

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

39.

1-2, 5-8 ir IG-IVG kl. mokinių lankomumo ataskaitų pateikimas

Iki 5 d.

Klasių auklėtojai

1-2, 5-8 kl. soc. pedagogei V. Zujevaitei-Srėbalienei

IG-IVG kl. soc. pedagogei L. Kareivienei

40.

Paraiškos dalyvauti el. nacionaliniame 8 kl. mokinių pasiekimų patikrinime parengimas

Iki 6 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

41.

Konkursinių darbų ir paraiškų dalykinių olimpiadų ir konkursų rajoniniams etapams pateikimas

Pagal Švietimo  centro planą

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

42.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo ir mokinių lydėjimo į rajoninį dalykinių olimpiadų etapą

Iki 31 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

43.

Dėl individualaus ugdymo plano 2020-2022 m. m. formos tvirtinimo

Iki 30 d.

R. Jankuvienė

 

44.

Gimnazijos įsivertinimo duomenų pateikimas

Iki 16 d.

R. Jankuvienė

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

45.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2020 m. vasario mėn. paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

iki 3 d.

 

R. Mickuvienė

 

46.

Biudžeto lėšų programų sąmatų parengimas ir pateikimas Kretingoas rajono savivaldybės administracijos ekonomikos skyriui

iki 3 d.

 

R. Mickuvienė

Biudžeto lėšų programų sąmatų parengimas ir pateikimas Kretingoas rajono savivaldybės administracijos ekonomikos skyriui

47.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2020 m. kovo mėn. paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui

iki 6 d.

 

R. Mickuvienė

 

48.

Tarifinių sąrašų už 2020 m. kovo mėn. parengimas

iki 6 d.

R. Mickuvienė

 

49.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM313) už 2020 m. vasario mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

iki 13 d.

 

R. Mickuvienė

 

50.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2020 m. vasario mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

iki 13 d.

 

R. Mickuvienė

 

51.

Parengti Investicijų statistinę ataskaitą už 2019 m.

Iki 13 d.

R. Mickuvienė

 

52.

Gimnazijos strateginio veiklos plano finansinės dalies parengimas

iki 31 d

R. Mickuvienė

 

53.

Parengiamieji darbai 2019 metų finansinių ataskaitų sudarymui

iki 31 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, ĮSKAITOS, PUPP

54.

Brandos darbų gynimas

18 d. 8.00 val. K404 kab.

Vykdymo ir vertinimo komisija

 

55.

Menų MBE darbų gynimas

20 d. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje

A. Mačėnas,

O. Vaškytė

 

56.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IVG klasių mokiniams

24-25 d.

Vykdymo ir vertinimo komisija

 

VIII. KITA VEIKLA

57.

Prevenciniai pokalbiai su mokiniais, turinčiais nepatenkinamą pusmečio vertinimą pagal kuruojamas klases

Iki 7 d.

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

58.

Registracijos į Atvirų durų dienas atnaujinimas

Iki 13 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

E. Miežetienė, dalykų mokytojai

 

59.

Individualūs pokalbiai su 8 klasių mokiniais

16-20 d. K314

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

Laikas ir klasė bus patikslinti atskirai

60.

Individualūs pokalbiai su IIG klasių mokiniais

17-20 d. K211 kab.

Br. T. Žymantas OFM,

R. Jankuvienė,

L. Kareivienė

Laikas ir klasė bus patikslinti atskirai

61.

Kretingos rajono kompleksinių civilinės saugos būklės patikrinimas

24 d.

L. Damoševičienė

 

62.

Socialinių įgūdžių ugdymo programos „Tiltai“ užsiėmimai 5-6 kl. mokiniams

30-31 d.

R. Narmontienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

63.

Lytiškumo ugdymo paskaitos 5-8 ir IG-IIIG kl. mokiniams. Lektorė psichologė-psichoterapeutė L. Vitkauskienė

3, 4, 10, 17 d. pagal atskirą tvarkaraštį

R. Narmontienė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Jankuvienė

 

Gimnazijos bendruomenės dėmesiui,

 

Atsižvelgus į ekstremalią situaciją Lietuvoje ir SAM bei ŠMSM rekomendacijas, gimnazija ėmėsi šių priemonių:

  1. Vėdinamos patalpos kabinetuose ir koridoriuose.
  2. Dezinfekciniu skysčiu valomos durų rankenos ir laiptų turėklai.
  3. WC iškabinta informacija dėl tinkamo rankų plovimo; stebima, kad visur būtų muilo.

 

Papildoma informacija skelbiama puslapyje: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso ir http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija

 

 

 

 

 

 

  

 

Informacija atnaujinta 2020-03-02

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44