(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-03-29 Nr.V4-8

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

1, 8, 15, 29 d.

9.00 val., K214 kab.

A. Virbalis

 

2.

Pasitarimas mokyklų direktoriams:

-          Mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos stebėsenos pristatymas;

-          Geros mokyklos tyrimo II dalies pristatymas.

9 d. 9.00 val. Švietimo skyriaus salėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

3.

Atvirų durų diena rajono mokyklų mokiniams ir jų tėvams

9 d. 17.30 val.

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

4.

Pasitarimas užsienio (anglų) kalbos VBE kalbėjimo dalies vykdytojams ir vertintojams

15 d. 15.00 val. Švietimo skyriaus salėje

R. Jankuvienė,

vykdytojai ir vertintojai

 

5.

Gimnazijos atestacijos komisijos posėdis

16 d. 11.45 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

6.

Trišaliai individualūs1 klasės mokinių, jų tėvų ir mokytojos pokalbiai

18 d. pirmokų klasė

S. Martusevičienė

 

7.

Seminarų ciklo ”Mokymąsi aktyvinantys ugdymo metodai” II dalis, lektorė A. Šarskuvienė

23 d. 11.30 val.

24 d. 8.00 val. Aktų salėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

Registruotis https://www.semiplius.lt/

8.

Dvasinio ugdymo seminaras Gimnazijos bendruomenei

26 d. 9.30 val. aktų salėje

Br. T. Žymantas OFM

 

9.

Tėvų atstovybės susirinkimas

29 d. 17.30 val.

D. Žilinskaitė

 

10.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis

Iki 30 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

11.

Susitikimai su 8 klasių mokinių tėvų aktyvu

Iki 30 d.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

12 .

Metodinė diena rajono tikybos mokytojams ”Integruotų pamokų praktika”

25 d. 10.00 val. K305 kab.

s. D. Ančerytė FMSC,

R. Čičiūnienė,

E. Miežetienė,

M. Uljanova

 

13.

Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas

2 d. 15.00 val. K404 kab.

L. Jucytė

 

14.

Lietuvių kalbos ir etninės kultūros  metodinės grupės susirinkimas

3 d. 15.00 val. K103 kab.

I. Šedienė

 

15.

Netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti

1-5 d. pagal pamokų tvarkaraštį

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

 

16.

Netradicinė pamoka 5b kl. mokiniams”Knygos skraidina svajones”

2 d. 9.55 val. Gimnazijos bibliotekoje

A. Tamošauskienė,

R. Žygaitienė

 

17.

Integruota tikybos, dailės ir technologijų pamoka, skirta kun. A. Dirvelei OFM atminti

3 d. 10.45-11.20 val. 1 klasė

R. Čičiūnienė,

S. Martusevičienė

 

18.

Viktorina-proto mūšis 5 kl. mokiniams ”Šv. Raštas – Dievo laiškas mums”

4 d. 5 pamoka, aktų salėje

s. D. Ančerytė FMSC,

R. Čičiūnienė

 

19.

Skaitmeninių Velykinių piešinių konkursas 5 kl. mokiniams ”Velykų stebuklai”

5-9 d. pagal pamokų tvarkaraštį

Informacinių technologijų mokytojai

 

20.

Netradicinė anglų kalbos pamoka IGc kl. mokiniams ”Time Capsule”

10 d. 8.00 val. A214 kab.

V. Domarkienė

 

21.

Netradicinė anglų kalbos pamoka Igb kl. mokiniams ”I am what I eat”

11 d. 9.55 val. A313 kab.

G. Gegytė

 

22.

Integruota rusų k. Ir dailės pamoka IGa kl. mokiniams ”Mano stilius”

12 d. 8.55 val. K112 kab.

A. Cegelnikienė,

L. Liaudanskaitė

 

23.

Raštingiausio matematiko konkursas 8 kl. mokiniams

15-19 d.

J. Petrauskienė

 

24.

Integruota tikybos ir anglų kalbos pamoka 8b kl. mokiniams ”Žmogus gyvas ne vien duona...” (Mt.4,1)

16 d. 2 pamoka aktų salėje

R. Armoškienė,

R. Čičiūnienė,

M. Uljanova

 

25.

Integruota rusų k. Ir technologijų pamoka 7d kl. mokiniams ”Mano mėgstamiausias patiekalas”

18 d. 8.55 val. K101 ir technologijų kab.

A. Cegelnikienė,

J. Motijauskienė

 

26.

Regioninis konkursas 5 kl. mokiniams ”Šv. Raštas – Dievo laiškas mums”

18 d. 12.00 val. aktų salėje

s. D. Ančerytė FMSC,

R. Čičiūnienė

 

27.

Gamtos mokslų varžytuvės 8 kl. mokiniams ”Labirintai”

19 d. 12.10 val. Šv. Antano rūmų salėje

R. Zemdliauskaitė

 

28.

Projektas-konkursas ”Mano žalioji palangė”

Visą mėnesį, 1 klasė

S. Martusevičienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

29.

Pamokų lankomumo stebėsena 5-8 ir IG-IVG klasėse

Visą mėnesį

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

30.

Atsiskaitomųjų darbų stebėsena IG-IIG klasėse

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

IV.  ATASKAITOS, INFORMACIJOS, PARAIŠKOS

31.

Paraiškų registravimas konkursams ir olimpiadoms

Pagal Švietimo centro tvarkaraštį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

32.

IIIG kl. mokinių metinių projektinių darbų pateikimas vertinimo komisijos pirmininkui

Iki 30 d.

Projektinių darbų vadovai

Darbus atnešti į raštinę.

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

33.

Dėl NMPP vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymo

Iki 8 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

34.

Dėl priėmimo į pirmą klasę komisijos sudarymo

Iki 2 d.

R. Jankuvienė

 

35.

Dėl tvarkos palaikymo užsienio (anglų) k. VBE kalbėjimo dalies metu

Iki 2 d.

R. Jankuvienė

 

36.

Dėl asmenų, atsakingų už mokinių supažindinimą su dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcija

Iki 2 d.

R. Jankuvienė

 

37.

Dėl IIIG kl. mokinių metinių projektinių darbų vertinimo komisijų sudarymo, darbų gynimo grafiko tvirtinimo

Iki  20 d.

R. Jankuvienė

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

38.

Nemokamo mokinių maitinimo ataskaitos už kovo mėn. parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 3 d.

R. Mickuvienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

39.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2019 m. I ketv.parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės administracijai

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

40.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2019 m. I ketv. parengimas ir  pateikimas ŠMM

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

41.

Pavedimo įvykdymo ataskaitos ir dalykinės ataskaitos už 2019 m. I ketv. parengimas ir pateikimas ŠMM

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

42.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos parengimas  ir pateikimas VMI per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

43.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2019 m.  kovo  mėn. Parengimas ir pateikimas pateikimas “Sodrai” per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, ĮSKAITOS, PUPP

44.

Bandomasis chemijos VB egzaminas

2 d. 1-2-3 pamokas K403 kab.

V. Švitrienė

 

45.

Bandomasis IT VB egzaminas

9 d. 9.00-12.00 val. K201 kab.

A. Slušnys

 

46.

Užsienio (anglų) kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

24, 25 d. nuo 9.00 val. šv. Antano rūmuose

R. Jankuvienė,

vykdymo grupė

 

47.

Užsienio (anglų) kalbos VBE kalbėjimo įrašų perkėlimas į Kelto sistemą

Iki 26 d.

R. Jankuvienė

 

VIII. KITA VEIKLA

48.

TIMSS testavimas:

8b kl.

 

8d kl.

2 d.

9.00 val. K206 kab.

11.00 val. K205 kab.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

49.

Tarptautinis alkoholio, tabako, kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp mokinių tyrimas (ESPAD) IIGb kl.

12 d. 8.55 val. A104 kab.

R. Jankuvienė

 

50.

NMPP dalyvaujančių mokinių sąrašų tvirtinimas NEC DIVEMO sistemoje

Iki 5 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

51.

NMPP testai:

6 kl. rašymas

 

6 kl. skaitymas

 

6 kl. matematika

 

6 kl. klausimynas

 

 

 

15 d. 9.00 val.

17 d. 9.00 val.

19 d. 9.00 val.

19 d. 10.00 val.

 

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, darbo grupė

 

52.

Priėmimo komisijos individualūs pokalbiai su būsimais pirmokais ir jų tėvais

25-26 d. nuo 9.00 val. pirmokų kl.

Priėmimo komisija

 

53.

Kandidatūrų teikimas gabių ir talentingų mokinių apdovanojimui rajone

Iki 30 d.

R. Jankuvienė

 

54.

Individualių ugdymo planų   2019-2021 m. m. pildymas

Iki 30 d.

R.Jankuvienė, IIG klasių auklėtojai

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

  

 

 

Informacija atnaujinta 2019-03-29

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44