(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2020-09-30 Nr. V4 – 19

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

1.

Administracijos pasitarimai

5, 12, 19, 26 d. 9.00 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

2.

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdis

6 d. 14.10 val. K204 kab.

L. Kareivienė

 

3.

Mokesčio už mokslą sumažinimo komisijos susirinkimas

9 d. 10.00 val.

Darbo grupė

 

4.

Gimnazijos tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)

21 d.

R. Žiubrys

 

5.

5-8 klasių mokinių signalinių rezultatų ir mokinių adaptacijos aptarimai su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais.

 

27 d. K209 kab.

5 kl. 9.00 val.

6 kl. 10.00 val.

7 kl. 11.00 val.

8 kl. 13.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

6.

IG-IVG klasių mokinių signalinių rezultatų aptarimas su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais

30 d. K204 kab.

IG kl. 9.00 val.

IIG kl. 10.00 val. IIIG-IVG kl. 11.00 val.

R. Jankuvienė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

7.

Direktorių pasitarimas Švietimo skyriuje

27 d. 10 val.

A.Virbalis

 

8.

Direktoriaus susitikimai su 6 klasių mokiniais klasės valandėlių metu

Iki 16 d.

A.Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

9.

Praktinis Microsoft Office 365 sistemos pritaikymas nuotoliniam ugdymui pažengusiesiems, II dalis

2, 9, 12, 16 d. K304 kab.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

E. Miežetienė,

V. Mackevičius

Registracija per semiplius.lt

10.

Metodinis užsiėmimas anglų k. mokytojams, dirbantiems IVG kl. „2020 VBE vertinimo dirbtuvės“

7 d. 15.10 val. K114 kab.

Ž. Galinskaitė

 

11.

Metodinės grupės susirinkimas -Apskritojo stalo diskusija „Vertinimo ir įsivertinimo galimybės pamokoje“

21 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu

A. Raudienė

 

12.

Seminaras Gimnazijos mokytojams „Abipusę vertę kurianti komunikacija“, lektorė N. Marazienė

29 d. 10 val. šv. Antano rūmų salė

 

 

13.

Trumpalaikis projektinis darbas IIG kl. mokiniams „mano finansinis tikslas“

Spalio 1 savaitė, pagal pamokų tvarkaraštį

I. Būgienė

 

14.

Integruotos ekonomikos  ir matematikos pamokos IIG kl. mokiniams „Ekonominio turinio situacijų analizė ir sprendimų priėmimas“

Spalio 2-3 savaitės, pagal pamokų tvarkaraštį

I. Būgienė

 

15.

Integruota fizinio ugdymo ir tikybos pamoka – estafetės 7c kl. mokiniams šv. Pranciškaus dienai paminėti

1 d. 4 pamoka

K106 kab.

D. Ančerytė,

R. Žiubrys

 

16.

Integruota fizinio ugdymo ir tikybos pamoka – estafetės 7a kl. mokiniams šv. Pranciškaus dienai paminėti

2 d. 2 pamoka K106 kab.

D. Ančerytė,

V. Valiūnienė

 

17.

Integruota matematikos ir geografijos pamoka 6e kl. mokiniams „Mastelių skaičiavimas geografijoje“

2 d. 5 pamoka K208 kab.

A. Gagytė,

J. Petrauskienė

 

 

18.

Integruota lietuvių literatūros ir istorijos pamoka IIIG kl. 2 ir 4 gr. mokiniams „Amžinos ir galingos Lietuvos mitas – istoriniai „Radviliados“ vaizdiniai

2 d. 3 pamoka šv. Antano rūmų salė

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė,

R. Norvaišienė

 

19.

Atvira pamoka IGa kl. mokiniams „Diktantas apie mokytoją kitaip“

5 d. 5 pamoka K114 kab.

Ž. Galinskaitė

 

20.

Integruotas trumpalaikis gamtos mokslų ir technologijų projektas 5 kl. mokiniams „Išmanusis namas“ iš antrinių žaliavų

Nuo 6 d. pagal pamokų tvarkaraštį

J. Bambalaitė,

E. Buožius,

V. Masiokas,

R. Novikienė

 

21.

Netradicinė integruota tikybos ir lietuvių literatūros pamoka IIG kl. 2 gr. mokiniams „Biblija kaip literatūros ir kultūros tekstas“ (Kainas ir Abelis, Babelio bokštas)

9 d. 2 pamoka A311 kab.

R. Čičiūnienė,

R. Žygaitienė

 

22.

Integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka IIIG kl. 1, 3,5 gr. mokiniams „LDK XVI a.: Radvilų veikla istoriografijoje ir istoriniai kontekstai J. Radvano „Radviliadoje“

9 d. 4 pamoka šv. Antano rūmų salėje

A. Budrienė,

R. Norvaišienė,

I. Šedienė,

R. Žygaitienė

 

23.

Lietuvos gamtos mokslų olimpiada (nuotoliniu būdu)

9 d. 13.00-15.00 val. K201 kab.

L. Jucytė,

K. Kaulius

 

24.

Netradicinė integruota lietuvių kalbos, tikybos ir biologijos pamoka IIG kl. 5 gr. mokiniams „Akys Biblijoje, literatūroje, biologijoje“

12 d. 4 pamoka A209 kab.

R. Gumbaragienė,

K. Kaulius,

A. Šneideraitis

 

25.

Integruota tikybos ir informacinių technologijų pamoka IIGa kl. mokiniams „Šv. Pranciškaus gyvenimo mozaika“

12 d. 6 pamoka

K305 kab.

V. Mackevičius,

A. Šneideraitis

 

26.

Integruota fizinio ugdymo ir matematikos pamoka 6c kl. mokiniams „Skaičių įvairovė fiziniame ugdyme“

13 d. 3 pamoka choreografijos salė/stadionas

L. Drąsutytė-Meškauskienė,

J. Petrauskienė

 

27.

Integruota fizinio ugdymo ir matematikos pamoka 6a kl. mokiniams „Trupmeniniai skaičiai fiziniame ugdyme“

13 d. 6 pamoka

I. Puškorienė,

V. Valiūnienė

 

28.

Netradicinė lietuvių k. ir literatūros pamoka 7 klasių mokiniams „Knygų mūšis“:

-       7a klasė;

-       7d klasė.

 

 

 

14 d. 13.50 val.

15 d. 10.40 val.

Viešojoje bibliotekoje

R. Gumbaragienė

 

29.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos minėjimas ir egzaminas

Data ir vieta bus patikslintos

I. Kalniuvienė,

V. Kuprelis,

R. Norvaišienė,

A. Raudienė

 

30.

Komandinė matematikos olimpiada prof. V. Liutiko taurei laimėti

28 d. Pranciškonų gimnazijoje

Darbo grupė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

31.

Prevencinės akcijos: vėlavimo ir uniformų (ne)dėvėjimo stebėsena, patikrinimai dėl psichotropinių medžiagų

Visą mėnesį

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

32.

Lietuvių k., fizinio ugdymo, tikybos ir geografijos mokytojų, ketinančių kelti kvalifikacines kategorijas, pamokų stebėsena

Iki 30 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

IV. ATASKAITOS, PARAIŠKOS

33.

Rugsėjo mėn. lankomumo, LQ klasės valandėlių ataskaitos

Iki 5 d.

Klasių auklėtojai

Ataskaitas pristatyti:

1-3 ir 5-8 kl. V. Zujevaitei-Srėbalienei

IG-IVG kl. L. Kareivienei

34.

Pedagogų duomenų bazės atnaujinimas

Iki 9 d.

R. Jankuvienė

Pedagogų registre

35.

ŠVIS ataskaita mokykla 2

Iki 30 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

ŠVIS sistemoje

36.

Prevencinės veiklos rodiklių ataskaita; smurto ir patyčių įstaigoje duomenų ataskaita už 2019-2020 m.

Iki 30 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

ŠVIS sistemoje

37.

Ataskaita dėl mokyklos pritaikymo neįgaliems 2020-2021 m. m.

Iki 30 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

L. Domaševičienė

ŠVIS sistemoje

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

38.

Dėl PUPP lietuvių k. dalies žodžiu kalbėjimo grafiko tvirtinimas

Iki 16 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

39.

Dėl supažindinimo su dalyko brandos egzamino programa ir vykdymo instrukcija

Iki 16 d.

R. Jankuvienė

 

40.

Dėl metinių projektinių darbų vadovų ir temų tvirtinimo

Iki  2 d.

R. Jankuvienė

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

41.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2020 m. rugsėjo mėn. paruošimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės administracijai

iki 2 d.

R. Mickuvienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

42.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2020 m. III ketvirtį paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 5 d.

R. Mickuvienė

 

43.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2020 m. spalio mėn. paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui

iki 9 d.

 

R. Mickuvienė

 

44.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2020 m. III ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM ekonomikos skyriui

iki 9 d.

R. Mickuvienė

 

45.

Rašto dėl mokymo lėšų perkėlimo paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savaivaldybės administracijai

iki 9 d.

R. Mickuvienė

 

46.

Tarifinių sąrašų už 2020 m. spalio mėn. parengimas

iki 9 d.

R. Mickuvienė

 

47.

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų už 2020 m. III ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

48.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM313) už 2020 m. rugsėjo mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

iki 15 d.

 

R. Mickuvienė

 

49.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2020 m. rugsėjo mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

iki 15 d.

 

R. Mickuvienė

 

VII. KITA VEIKLA

50.

IIIG kl. mokinių metinių projektinių darbų vadovų ir temų pasirinkimai

Iki 1 d.

IIIG klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai

 

51.

IT priemonių ir galimybių nuotolinio mokymosi metu poreikio tyrimas

1-9 d.

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

52.

IIG kl. mokinių supažindinimas su PUPP aprašo nuostatomis ir tvarkaraščiu

Iki 5 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

IIG kl. auklėtojai

 

53.

IIG kl. mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu PUPP vykdymo instrukcija

Iki 5 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

lietuvių k. mokytojai

 

54.

8 kl. mokinių supažindinimas su priėmimo į IG klases kriterijais

Iki 5 d.

8 klasių auklėtojai

Instruktažų lapus su mokinių parašais pateikti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei

55.

J. Giedraičio fondo stipendijų įteikimas

8 d. 14.00 val. šv. Antano rūmų salėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 56.

Bandomasis lietuvių k. ir literatūros brandos egzaminas abiturientams

15 d. nuo 8.00

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė,

G. Macienė,

I. Šedienė,

R. Žygaitienė

Kabinetai bus nurodyti pamokų pakeitimuose

57.

5 kl. ir naujai atvykusių mokinių į kitas klases adaptacijos tyrimas

1-16 d.

R. Narmontienė

 

58.

1 klasės mokinių adaptacijos tyrimas

19-23 d.

R. Narmontienė

 

59.

IVG klasių mokinių supažindinimas su Brandos egzaminų aprašu ir tvarkaraščiu

Iki  7 d.

IVG klasių auklėtojai

 

60.

Supažindinimas su menų MBE, brandos darbo vykdymo instrukcijomis

Iki 1 d.

L. Jucytė,

L. Liaudanskaitė,

O. Tijūnaitienė

Supažindinimo lapus atnešti direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

61.

IIG klasių mokinių supažindinimas su priėmimo į IIIG klases kriterijais

Iki 4 d.

IIG klasių auklėtojai

 

62.

8 kl. mokinių supažindinimas su priėmimo į IG kl. kriterijais

Iki 4 d.

8 klasių auklėtojai

 

63.

Penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos analizė: mokinių ir jų tėvų apklausų organizavimas ir vykdymas

21-25 d.

R. Narmontienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

64.

Ugdymo kalendoriaus parengimas

Iki spalio 15 d.

D. Žilinskaitė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

   

Informacija atnaujinta 2020-09-30

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44