(8 678) 80122

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-12-31  Nr.V4 – 37

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

6  d., 13 d., 20 d.,   27 d.

9.00 val., K214 kab.

A. Virbalis

 

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

14 d. 9.00 val. K114 kab.

V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

3.

Gimnazijos tarybos susirinkimas

14 d. 17.30 val. Aktų salėje

R. Žiubrys

A. Virbalis

 

4.

Pasitarimas mokyklų direktoriams

14 d. 9.00 val. Švietimo skyriaus salėje

A. Virbalis

 

5.

Mokytojų tarybos susirinkimas

 

22 d. 14.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

 

6.

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos susirinkimas

23 d. 15.00 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

7.

5-8 ir IG-IVG kl. trišaliai (klasės auklėtojas, mokinys ir jo tėvai) mokinio individualios pažangos aptarimai

13-31 d. klasių auklėtojų nusimatytu laiku

D. Žilinskaitė,

klasių auklėtojai

 

8.

Metodinės tarybos susirinkimas

30 d. 15.00 val. K204 kab.

A. Šneideraitis

 

9.

Darbo grupės veiklos ataskaitai parengti už 2019 m. susirinkimas

Iki 31 d.

A. Virbalis

 

10.

Strateginio plano rengimo darbo grupės susirinkimas

Iki 31 d.

A. Virbalis

 

11.

Atvirų durų diena

Sausio 16 d. 17. 30

A. Virbalis, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

 12.

Netradicinio ugdymo diena 5-8 ir IG-IVG kl. mokiniams

3 d. nuo 8.00 val.

D. Žilinskaitė

R. Jankuvienė

dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

13.

Chemijos olimpiados Gimnazijos etapas

6 d. 14.10 val. K403 kab.

V. Švitrienė

 

14.

49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Gimnazijos etapas

7 d. 15.00 val. K113 kab.

R. Gumbaragienė,

darbo grupė

 

15.

Rusų kalbos olimpiados Gimnazijos etapas

9 d. 13.00 val. K312 kab.

A. Cegelnikienė

G. Macienė

 

16.

Chemijos olimpiados rajono etapas

10 d. laikas ir vieta bus patikslinti

V. Švitrienė

 

17.

Reikalavimų stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 2020 ir 2021 m. pristatymas. Susitikimas su LAMA BPO konsultante.

-          IIIG kl. mokiniams

-          IVG kl. mokiniams

10 d. šv. Antano rūmų salėje

 

 

9.55 val.

10.55 val.

B. Vinkutė

Pagal galimybę prašome dalyvauti klasių auklėtojus.

18.

Fizikos olimpiados Gimnazijos etapas

13 d. 14.10 val. K402 kab.

I. Černeckienė

 

19.

Atvira integruota istorijos ir geografijos pamoka IGb ir IIGc kl. mokiniams „Klaipėdos kraštas praeityje ir dabartyje“

13 d. 13.10 val. šv. Antano rūmų salėje

V. Adomaitis

V. Kuprelis

 

20.

Atvira pamoka IIIG kl. mokiniams „Šlapalo nustatymas vandenyje“

14 d. 15.05 val. K404 kab.

L. Jucytė

 

21.

51-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Gimnazijos etapas

14 d. 15.00 val. A210 kab.

I. Šedienė,

darbo grupė

 

22.

Atvira integruota anglų k. ir geografijos pamoka 6b kl. mokiniams „7 continents, 5 oceans“

14 d. 14.10 val. K205 kab.

A. Gagytė

N. Petrauskienė

 

23.

Atvira vokiečių k. pamoka 6b,d kl. mokiniams „Meine Familie“

16 d. 13.10 val. K206 kab.

R. Petrauskienė

 

24.

Biologijos olimpiados Gimnazijos etapas

17 d.  14.10 kab. K405 kab.

L. Jucytė

K. Kaulius

 

25.

Matematikos olimpiados IG-IVG kl. mokiniams rajono etapas

17 d. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje

V. Baltūsienė

 

26.

Meninio skaitymo konkurso Gimnazijos etapas

21 d. 13.00 val. Aktų salėje

I. Šedienė,

darbo grupė

 

27.

Respublikinio anglų k. konkurso (IG-IIG kl.) rajono etapas

23 d. Laikas ir vieta bus patikslinti

Anglų kalbos mokytojai

 

28.

Netradicinė pamoka-ekskursija 8 kl. mokiniams ”Jonas Karolis Chodkevičius ir Kretingos miesto istorija”

23 d. pagal pamokų tvarkaraštį

V. Kuprelis

 

29.

Atvira pamoka 8e klasės mokiniams ”Alpės – Europos stogas”

23 d. 8.00 val. A103 kab.

N. Vaišvilas

 

30.

Biologijos olimpiados rajono etapas

24 d. Pranciškonų gimnazijoje

Biologijos mokytojai

 

31.

Atvira integruota matematikos ir tikybos pamoka 8d klasės mokiniams „Skaičiai matematikoje ir biblijoje“

27 d. 8.55 val. K107 kab.

s. D. Ančerytė FMSC

J. Petrauskienė

 

32.

Meninio skaitymo konkurso rajono etapas

30 d. laikas ir vieta bus patikslinti

Lietuvių k. mokytojai

 

33.

Fizikos olimpiados rajono etapas

31 d. laikas ir vieta bus patikslinti

I. Černeckienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

34.

Individualios mokinio pažangos įgyvendinimas pamokoje ir klasių auklėtojų veikloje

 

Iki 25 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

35.

Mokinių skaitinimo pamokoje stebėsena (elektroninio dienyno įrašai)

Iki 31 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

36.

Pažangumo ir lankomumo prevencija 5-8 ir IG-IVG kl.

Iki 31 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

IV.  ATASKAITOS, PARAIŠKOS

37.

Konkursinių darbų ir paraiškų dalykinių olimpiadų ir konkursų rajoniniams etapams pateikimas

Pagal Švietimo  centro planą

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

38.

Metinių projektinių darbų tarpinės ataskaitos pateikimas

Iki 31 d.

Projektinių darbų vadovai

Pristatyti pavaduotojai  R. Jankuvienei

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

39.

Dėl darbo grupės veiklos ataskaitai už 2019 m. parengti sudarymo

Iki 10 d.

A. Virbalis

 

40.

Dėl darbo grupės strateginiam planui parengti

Iki 10 d.

A. Virbalis

 

41.

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos IVG klasių mokiniams datos nustatymo

Iki 10 d.

R. Jankuvienė

 

42.

Įsakymų parengimas dėl II pusmečio ugdymo proceso organizavimo

Iki 31 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

R. Jankuvienė

 

43.

Dėl 2019-2020 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraščio tvirtinimo

Iki 31 d.

R. Jankuvienė,

A. Slušnys

 

44.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo ir mokinių lydėjimo į rajoninį dalykinių olimpiadų etapą

Iki 31 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

45.

2020 m. sausio mėn. darbuotojų tarifikacijos parengimas

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

46.

2020 m. mokinių vežiojimo išlaidoms kompensuoti projekto parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 10 d.

R. Mickuvienė,

 

 

47.

2020 m. lėšų poreikio nemokam maitinimui organizuoti projekto parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

48.

2020 m. mokymo lėšų projekto parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

49.

2019 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

50.

Lėšų panaudojimo  ataskaitos už 2019 m. IV ketvirtį parengimas ir pateikimas ŠMSM

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

51.

Pavedimo įvykdymo ataskaitos ir dalykinės veiklos ataskaitos parengimas už 2019 m. IV ketvirtį ir pateikimas ŠMSM

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

52.

Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos parengimas  ir pateikimas VMI

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

53.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2019 m. gruodžio  mėn. parengimas ir pateikimas SODRAI

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

54.

2020 m. mokinio krepšelio sutarties projekto ir sąmatos parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės administracijai

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

55.

Tarpusavio skolų su įmonėmis suderinimo aktų parengimas

Iki 20 d.

R. Mickuvienė

 

56.

Darbo apmokėjimo sistemos koregavimas

Iki 31 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, ĮSKAITOS

57

Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas

Visą mėnesį

A. Mačėnas

J. Simaitienė

O. Vaškytė

 

58.

Brandos darbų ir jų aprašų rengimas

Visą mėnesį

L. Jucytė

K. Kaulius

 

59.

Geografijos bandomasis egzaminas abiturientams

 

3 d. nuo 8.00 val. A103 kab.

 

V. Adomaitis

 

VIII. KITA VEIKLA

60.

Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašo parengimas

Iki sausio 8 d.

R. Jankuvienė

E. Bružienė

S. Martusevičienė

 

61.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo apklausų organizavimas

6-10 d. informatikos pamokose

R. Jankuvienė

V. Mackevičius

E. Miežetienė

A. Slušnys

 

62.

Išsilavinimo dokumentų blankų išdavimo 2019 m. ataskaitas, nepanaudotus ir sugadintus blankus

Iki 11 d.

K. Stripeikienė

Į švietimo skyrių

63.

Mokinių priėmimo į Gimnaziją nuostatų viešinimas, motyvacinių anketų paskelbimas Gimnazijos svetainėje

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

64.

Pamokų tvarkaraščio II pusmečiui parengimas

Iki 31 d.

A. Slušnys

 

65.

Gimnazijos ugdymo kalendoriaus parengimas

Iki 31 d.

D. Žilinskaitė

 

66.

Gimnazijos darbuotojų atostogų grafiko sudarymas

Iki 31 d.

K. Stripeikienė

 

 

 

 

  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

Informacija atnaujinta 2020-01-02

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44