(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2018-12-03   Nr.V4 –35

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

  1.  

Administracijos pasitarimai

3 d., 10 d., 17 d. 9.00 val., K214

A. Virbalis

 

2.

Gimnazijos tarybos posėdis

4 d. 17.30 val. aktų salėje

A. Aniulis

 

3.

„Renkuosi mokyti” komandos susirinkimas

5 d. 15.00 val. K204 kab.

A. Virbalis,

RM komanda

 

4.

Mokytojų tarybos posėdis

6 d. 15.00 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

 

5.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos susirinkimas

 

21 d. 15.00 val.

K214

A. Virbalis

 

6.

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdis

Iki 21 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

7.

Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas

19 d. 15.00 val. A104 kab.

V. Kuprelis

 

8.

Netradicinė lietuvių k. ir tikybos pamoka IIG 4 gr. mokiniams „Apie bibliją kitaip“. Susitikimas su s. Armele FMSC

3 d. 4 pamoka  K104 kab.

D. Ataitė

 

9.

Netradicinės lietuvių literatūros pamokos 5-8,  IG-IVG kl. mokiniams su aktoriumi R. Lukšu „Meninio žodžio galia“:

 

3, 5 ir 6 d. aktų salėje

Lietuvių kalbos mokytojos

 

10.

Netradicinė anglų k. pamoka IGc kl. mokiniams „National festivals“

5 d. 14.10 val. A214 kab.

V. Domarkienė

 

11.

Netradicinė anglų k. pamoka 5a ir 5c kl. „St. Nichola‘s Day“

5 d. 8.00 val. K401 kab.

N. Petrauskienė,

D. Račkuvienė, M. Uljanova

 

12.

3D savaitė 5-6 kl. mokiniams

10-14 d. 3D klasėje, pagal atskirą tvarkaraštį

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

dalykų mokytojai

 

13.

Integruota tikybos ir lietuvių k. pamoka IIG 3 gr. mokiniams „Biblinio diskurso aktualizacija literatūroje“

11 d. 1-2 pamokas K207 kab.

s. D. Ančerytė FMSC, R. Žygaitienė

 

14.

Integruota netradicinė istorijos ir lietuvių literatūros pamoka IVG 1, 2, 3, 4 gr. mokiniams „Kas aš esu? Kodėl aš esu?“, skirta V. Mačernio 75-osioms ir B. Krivicko 100-sioms metinėms paminėti

11 d. 10.55 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Budrienė,

R. Dočkuvienė,

V. Kuprelis,

I. Šedienė,

R. Žygaitienė

 

15.

Netradicinė pamoka – susitikimas su Startup Lithuania (VšĮ Versli Lietuva) lektoriais:

-          IIIG (verslo gr.) mokiniai;

 

-          IIG b ir IIG c kl. mokiniai.

 

 

11 d.

 

 

8.00 val. A207 kab.

 

 

9.55 val. šv. Antano rūmų salėje

 

 

 

I. Būgienė

 

16.

Rusų kalbos olimpiados gimnazijos etapas

11 d. 12.00 val. K311 kab.

A. Cegelnikienė,

G. Macienė

 

17.

30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada, rajoninis etapas

11 d. 10.00 val. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje

A. Slušnys

 

18.

Integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka IIG kl. mokiniams „Pradžios knyga: Kainas ir Abelis; Babelio bokštas“

11 d. 1 pamoka A212 kab.

R. Čičiūnienė,

V. Kavoliūnienė

 

19.

Integruota lietuvių k. ir tikybos pamoka IIGc kl. mokiniams „Senojo Testamento reikšmė literatūroje“

12 d. 2 pamoka K207 kab.

A. Šneideraitis,

R. Žygaitienė

 

20.

Integruota netradicinė anglų k., tikybos, dailės pamoka 7c kl. mokiniams „Dievo žodis – žibintas mano kojoms“ Ps119,105

12 d. 12.10 val. K311 kab.

18 d. 13.10 val. K112 kab.

R. Čičiūnienė,

J. Motijauskienė,

M. Uljanova

 

21.

Netradicinė anglų k. pamoka IGb kl. mokiniams „Festivals“

19 d. 13.10 val. A313 kab.

G. Gegytė

 

22.

Trumpalaikis projektinis darbas IG 1 gr. ir IIG 1 gr. mokiniams „Kalėdinė eglutė“

1-21 d. pagal pamokų tvarkaraštį

V. Baltūsienė

 

23.

Integruota netradicinė anglų k. ir tikybos pamoka 6b kl. mokiniams „Šv. Kalėdų stebuklas“

20 d. 10.55 val. K114 kab.

R. Armoškienė,

A. Šneideraitis

 

24.

Netradicinės anglų k. pamokos  „Kalėdinės šypsenos“:

-          8 b kl.;

 

-          8e kl. ir 8d kl.

 

 

20 d. 8.55 val. K114 kab.;

21 d. 8.00 val. ir 8.55 val. K114 kab.

R. Armoškienė

 

25.

Netradicinė anglų k. pamoka „Ar žinai?“ 7a ir 7d kl. mokiniams

 

21 d. 12.10 val. K114 kab.

 

 

R. Armoškienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

26.

V. Zujevaitės-Srėbalienės ir A. Šneideraičio praktinės veiklos stebėsena

Iki 15 d.

Kuruojantys direktoriaus pavaduotojai ugdymui

 

27.

Elektroninio dienyno įrašų stebėsena:

-          Atsiskaitomųjų darbų žymėjimas ir vykdymas spalio-gruodžio mėn.;

-          Metinių projektinių darbų grupių formavimas;

-          Individualių mokinio pasiekimų lyginamoji analizė.

Iki 22 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sirtis

 

IV.  ATASKAITOS

28.

Informacijos apie konsultacijų lankomumą pateikimas

Iki 31 d.

Mokytojai, vykdantys konsultacijas

Konsultacijų apskaitos lapus pateikti kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui

29.

Ataskaitos apie mokinių dalyvavimą Lietuvos mokinių 28-osios informatikos olimpiados I (mokykliniame) etape pateikimas

Iki 3 d.

A. Slušnys

Pateikti

R. Jankuvienei

30.

Paraiškos dalyvauti  Lietuvos mokinių 29-osios informatikos olimpiados II (rajoniniame) etape pateikimas

Iki 5 d.

R.Jankuvienė

 

31.

Ataskaitos apie panaudotus atestacijos blankus už 2018 m. pateikimas ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui

Iki 15 d.

R. Jankuvienė

 

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

32.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo

Iki 20 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

33.

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos datos nustatymo

Iki 17 d.

R. Jankuvienė

 

34.

Dėl pažangos anketos už 2018 m. apklausos organizavimo

Iki 6 d.

R. Jankuvienė

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

35.

Nemokamo mokinių maitinimo ataskaitos už gruodžio mėn. parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 05 d.

R. Mickuvienė

 

36.

2018 m. mokinio krepšelio  sąmatos patikslinimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės ekonomikos ir biudžeto skyriui

Iki 20 d.

R. Mickuvienė

 

37.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

 05 d. ir 20 d.

R. Mickuvienė

 

38.

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos už lapkričio mėn. parengimas ir pateikimas  VMI per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

39.

Pranešimų apie apdraustuosius už 12 mėn. Parengimas ir pateikimas VSDFV Kretingos skyriui per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VII. KITA VEIKLA

40.

Darbo apmokėjimo sistemos aprašo koregavimas

Iki 21 d.

A. Virbalis,

darbo grupė

 

41.

IVGa kl. mokinės J. Baltrūnaitės brandos darbo tikslų ir uždavinių derinimas su NEC kelto sistemoje

Iki 8 d.

L. Jucytė,

R. Jankuvienė

 

42.

Menų (dailės) mokyklinio brandos egzamino vykdymas

Visą mėnesį

L. Liaudanskaitė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-12-03

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44