(8 678) 80122

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

  

BIRŽELIO - RŪGPJŪČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-06-03 Nr. V4 – 14

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

 

 

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.    

Administracijos pasitarimai

06-03 d., 0 9 d., 17 d.

08-20 d., 26 d.

9.00 val., K214 kab.

A. Virbalis

 

 

2.    

Mokytojų tarybos posėdžiai:

-          1 klasės, IG-IVG klasių mokinių ugdymosi pasiekimų ir lankomumo situacijos apžvalga;

 

-          5-8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimų ir lankomumo situacijos apžvalga. Neformaliojo organizavimo įgyvendinimo apžvalga.

 

 

 

-          Pasirengimas naujiems mokslo metams

 

 

06-27 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

06-28 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

 

 

 

 

08-28 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

 

 

 

3.    

Pasitarimai mokyklų direktoriams:

-          Dėl bendradarbiavimo planuojant ir vykdant švietimo veiklą rajone;

-          Praktiniai patarimai etatinio apmokėjimo klausimais;

 

-          Su kokiais iššūkiais pasitinkame 2019-2020 mokslo metus.

06-05 d. Savivaldybės salėje

 

06-06 d. Švietimo centro salėje

08-29 d.

8.00 val. Telšių kunigų seminarijoje

A. Virbalis

 

 

4.    

Giedraičio fondo stipendijų įteikimas Gimnazijos mokiniams

06-19 d. 10.00 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

darbo grupė

 

 

5.    

Būsimų pirmokų ir jų tėvų susirinkimas su mokytoja

06-27 d. 17.00 val. pirmokų klasėje

E. Bružienė,

Br. T. Žymantas OFM

 

 

6.    

Metodinė diena. Metodinių grupių susirinkimai

08-23 d.

Metodinių grupių pirmininkai

 

 

7.    

Metodinės tarybos posėdis

08-23 d. 14.00 val. K204 kab.

A. Šneideraitis,

R. Jankuvienė

 

 

8.    

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis

06-27 d. po mokytojų tarybos posėdžio

A. Virbalis

 

 

9.    

Gimnazijos tarybos posėdis

08-27 d. 17.30 val. aktų salėje

A. Virbalis,

A. Aniulis

 

 

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

10.   

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo išvyka į Estiją

06-25-26 d.

D. Žilinskaitė

 

 

11.   

2018-2019 mokslo metų ugdymo proceso monitoringas

06-25-26 d. 9.00 val. aktų salė

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

Dalyvauja mokytojai, nevykstantys į kvalifikacijos kėlimo seminarą

 

12.   

Kvalifikacijos kėlimo seminarai mokytojams:

-          Lektorius psichologas E. Karmaza;

 

 

-          Lektorius A. Juozaitis. Kuočingas ir mokymasis visą gyvenimą.

 

 

08-26 d. (laiką patikslinsime)

 

08-27 d. (laiką patikslinsime)

 

 

A. Virbalis

 

 

13.   

Dvasinio ugdymo seminaras Palendriuose

08-29 d. (išvykimo laiką patikslinsime)

S. J. Lukauskaitė FMSC

 

 

14.   

Lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės susirinkimas

06-6 d. 14.00 val. A210 kab.

I. Šedienė

 

 

15.   

Netradicinės anglų kalbos pamokos mokiniams ir jų tėvams „Running Phrases“:

-          5b ir 5d kl.;

 

 

-          5b ir 5d kl.

Aktų salėje

 

06-03 d. 1 pamoka

 

06-04 d. 1 pamoka 

N. Petrauskienė;

K. Paulauskienė

 

 

 

16.   

Anglų kalbos savaitė 5-8 klasių mokiniams „English through Art“

06-03-07 d.

R. Armoškienė,

L. Liaudanskaitė,

I. Padriezienė,

K. Paulauskienė,

N. Petrauskienė,

D. Račkuvienė,

M. Uljanova

 

 

17.   

Trumpalaikis projektas IGa klasės mokiniams „Vokiški produktai mūsų aplinkoje“

06-04, 07, 11 d.

R. Jankuvienė

 

 

18.   

Trumpalaikis projektas 8c klasės mokiniams „Apie Kretingą vokiškai“

06-05, 06, 12 d.

R. Jankuvienė

 

 

19.   

Trumpalaikis projektinis darbas 6c klasės mokiniams „Koordinačių plokštuma“

06-04-05 d.

J. Petrauskienė

 

 

20.   

Netradicinio ugdymo diena „Lenktyniauti tarpusavio pagarba“ (Rom 12, 10) 5-8 kl. IG-IIG kl. mokiniams

06-10 d. 9.00-12.00 val.

Kūno kultūros, tikybos metodinių grupių nariai

Pagal atskirą priemonių planą

 

21.

Netradicinė rusų kalbos pamoka IGa klasės mokiniams „Miesto lankytinos vietos“

06-11 d. 9.55 val.

A. Cegelnikienė

 

 

22.

Trumpalaikis projektinis darbas 8a klasės mokiniams „Simetrija gyvenime“

06-11-13 d.

L. Bernienė

 

 

23.

Trumpalaikis projektinis darbas 5b klasės mokiniams „Matematika mano aplinkoje: ieškok, atrask, suskaičiuok“

06-05-12 d.

V. Meilienė

 

 

24.

Netradicinė rusų k. pamoka 8a ir 8e klasių mokiniams „Pažink savo miestą“

12 d. 8.00 val ir 12.00 val.

A. Cegelnikienė

 

 

25.

Trumpalaikis projektinis darbas 8e klasės mokiniams „Erdviniai kūnai aplink mus“

06-03-10 d.

V. Meilienė

 

 

26.

Trumpalaikis projektinis darbas IG klasės 1 gr. mokiniams „Erdviniai kūnai architektūroje“

06-05-12 d.

V. Baltūsienė

 

 

27.

Netradicinio ugdymo diena „Kovų ir tremties kelias“ 5-8 kl. ir IG-IIG kl. mokiniams

06-14 d. 9.00-12.00 val.

Socialinių mokslų metodinės grupės nariai

Pagal atskirą priemonių planą

 

28.

Netradicinio ugdymo diena „Romantizmas“ 5-8 kl. ir IG-IIG klasių mokiniams

06-18 d. 9.00-12.00 val.

Menų, lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės nariai

Pagal atskirą priemonių planą

 

29.

Pilietiškumo pamoka IGa klasės mokiniams Kretingos raj. savivaldybėje

Iki 21 d.

R. Norvaišienė

 

 

30.

ESP (entrepreneurial skills) egzaminas IIIG verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos gr. mokiniams

Data tikslinama

I. Būgienė

 

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

31.

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo, klasės auklėtojų ir socialinės pilietinės veiklos įgyvendinimo ir fiksavimo el. dienyne  pildymo stebėsena

Iki 06-23 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

32.

5-8, IG-IVG klasių mokymosi apskaitos suvestinių parengimas archyvui

Iki 08-29 d.

Klasių auklėtojai

 

5-8 kl. suvestines pristatyti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei, IG-IVG kl. R. Jankuvienei

 

IV.  ATASKAITOS

33.

5 – 8 kl. ir IG – IIIG kl. II pusmečio ir metinio ataskaitų pateikimas

 

Iki   06-20 d.

15.00 val.

Klasių auklėtojai

5-8 kl. direktoriaus pavaduotojai V. Krikščiūnaitei-Buitvydei,

IG-IIIG direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

 

34.

5-8 kl. ir IG-IIIG kl. lankomumo apskaitos ataskaitų pateikimas

Iki 06-20 d. 15.00 val.

Klasių auklėtojai

Socialinei pedagogei V. Zujevaitei-Srėbalienei

 

35.

Mokytojų, dirbančių konkrečiuose klasių koncentruose, siūlymų dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo pateikimas

Iki 06-19 d.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojams pagal kuruojamas klases

 

36.

5-8 kl. ir IG-IVG kl. kultūrinių pažintinių dienų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas

Iki 06-25 d.

Klasių auklėtojai

Ataskaitas pateikti direktoriaus pavaduotojai D. Žilinskaitei

 

37.

Mokytojų veiklos savianalizės dokumentų už 2018 – 2019 m. m. pateikimas

Iki 06-29 d.

Dalykų mokytojai

Dokumentus pateikti kuruojančiam pavaduotojui

 

38.

Neformaliojo ugdymo programų poreikių 2018-2019 m. m. analizė ir paraiškų 2018-2019 m. m. pateikimas

Iki 06-21 d.

D. Žilinskaitė

Paraiškas pateikti direktoriaus pavaduotojai D. Žilinskaitei

 

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

39.

Dėl įrašų brandos atestatuose ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimuose patikrinimo komisijos sudarymo

Iki 06-07 d.

R. Jankuvienė

 

 

40.

Dėl tvarkos palaikymo brandos egzaminų metu

Iki 06-07 d.

R. Jankuvienė

 

 

41.

Dėl neformaliojo ugdymo programų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

Iki 06-07 d.

D. Žilinskaitė

 

 

42.

Dėl darbo grupės mokinio individualiai pažangai organizuoti sudarymo

Iki 06-07 d.

R. Jankuvienė

 

 

43.

Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dėl papildomų darbų skyrimo, dėl padėkų skyrimo

Iki 06-21 d.

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

44.

Ugdymo dokumentų parengimas naujiems mokslo metams

Iki 08-28 d.

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

45.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2019 m. gegužės-birželio mėn.paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savaivaldybės administracijai

Iki 06.04 d.

Iki 06.25 d.

R. Mickuvienė

 

 

46.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2019 m. gegužės - rugpjūčio mėn. paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 06.07 d.

Iki 07.07 d.

Iki 08.09 d.

Iki 09.06 d.

R. Mickuvienė

 

 

47.

Rašto dėl mokymo lėšų perkėlimo paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savaivaldybės administracijai

Iki 06.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

48.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2019 m. gegužės-rugpjūčio mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

Iki 06.14 d.

Iki 07.12 d.

Iki 08.14 d.

Iki 09.13 d.

R. Mickuvienė

 

 

49.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2019 m. gegužės - rugpjūčio mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

Iki 06.14 d.

Iki 07.12 d.

Iki 08.14 d.

Iki 09.13 d.

R. Mickuvienė

 

 

50.

Skolininkų skolų už mokslą ir spintelių nuomą administravimas

Iki 06.21 d.

R. Mickuvienė

 

 

51.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2019 m. II ketvirtį paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 07.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

52.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2019 m. II ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM ekonomikos skyriui

Iki 07.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

53.

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų už 2019 m. II ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

Iki 07.12 d.

R. Mickuvienė

 

 

54.

Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 už 2019 m. II ketv.  paruošimas ir pateikimas statistikos departamentui

Iki 07.12 d.

R. Mickuvienė

 

 

55.

Įsakymų finansų ir veiklos klausimais peržiūra kompetencijos ribose ir pakeitimų projektų parengimas

Iki 08.30 d.

R. Mickuvienė

 

 

VII. EGZAMINAI, PUPP

56.

Brandos egzaminai IVG kl. mokiniams

Iki 06-20 d.

R. Jankuvienė

Pagal VBE ir MBE egzminų tvarkaraštį

 

57.

Matematikos PUPP organizavimas ir vykdymas

06-05 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

VIII. KITA VEIKLA

58.

PUPP rezultatų suvedimas į Keltą

Iki 06-11 d.

R. Jankuvienė

 

 

59.

Mokinių priėmimo į 6-8 ir IG-IIIG klases organizavimas ir vykdymas

11 d. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

R. Jankuvienė

 

 

60.

Elektroninio dienyno naudojimo aprašo koregavimas

Iki 06-27 d.

R. Jankuvienė

 

 

61.

Vykdytų kultūrinių pažintinių dienų suvestinės pateikimas

Iki 06-18 d.

Klasių auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojai neformaliajam (papildomajam) ugdymui D. Žilinskaitei

 

62.

Brandos atestatų ir Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų tikrinimas

06-27 d. 12.00 val. K204

R. Jankuvienė, tikrinimo komisija

komisija

 

 

63.

Atestatų įteikimo šventė

07-12 d. 16.00 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

 

 

64.

Būsimų IIIG kl. mokinių grupių formavimas

Iki 06-21 d.

R. Jankuvienė, dalykų mokytojai

 

 

65.

Vertybių raiškos gimnazijoje tyrimas

Iki 21 d.

Darbo grupė

 

 

66.

5 klasių formavimas

Iki 29 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

67.

Mokytojų krūvio ir tarifikacijos projekto parengimas

Iki 08-28

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

 

 

68.

Gimnazijos ugdymo plano  2019-2020 m. m. parengimas

Iki 08-26 d.

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

 

 

69.

Pamokų tvarkaraščio 2019-2020 m. m. sudarymas

Iki 08-30 d.

A. Slušnys

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

  

 

 

Informacija atnaujinta 2019-06-04

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44