(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

                                                                                                                          SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2020-12-31  Nr.V4 –27

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

4  d., 11 d., 18 d.,   25 d.

9.00 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis

 

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

12 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu

L.Kareivienė

 

3.

Mokytojų tarybos posėdis

7 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

4.

Gimnazijos svetainės atnaujinimo darbo grupės susirinkimas

8 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis, darbo grupė

 

5.

Strateginio plano rengimo darbo grupės susirinkimas

12 d. 9.00 val.

A. Virbalis

 

6.

Gimnazijos tarybos posėdis

14 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu

R. Žiubrys

 

7.

Trišaliai susitikimai su 1-3 klasių mokiniais ir jų tėvais

27-28 d. nuotoliniu būdu

E. Bružienė,

S.Martusevičienė,

A. Šličienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

8.

Mokymai pedagogams „Microsoft Office 365 – programų paketo naudojimas efektyviam mokinių ugdymui“

14, 21, 28 d. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Mackevičius,

E. Miežetienė

 

9.

Dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas

4 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu

A. Šneideraitis

 

10.

Pranešimas Pagėgių sav. Užsienio k. metodinio būrelio susirinkime „kaip mokiniui parašyti gerą laišką, o mokytojui jį tinkamai įvertinti? VBE dilema.“

27 d.  14.00 val. nuotoliniu būdu

Ž. Galinskaitė

 

 11.

Netradicinio ugdymo diena „Karjeros diena“ 1-3,  5-8 ir IG-IVG kl. mokiniams

4 d. nuo 8.00 val.

D. Žilinskaitė,

darbo grupė ir klasių auklėtojai

 

12.

Matematikos olimpiados gimnzajos etapas IG kl. mokiniams

5 d. nuo 11.00 val. nuotoliniu būdu

L. Bružienė,

V. Meilienė

 

13.

Chemijos olimpiados rajono etapas

7 d. nuotoliniu būdu

V. Švitrienė

 

14.

Anglų k. olimpiados IIIG kl. mokiniams rajono etapas

8 d. nuotoliniu būdu

V. Domarkienė

 

15.

Netradicinė integruota lietuvių k. ir tikybos pamoka IIIG 1, 3, 5 gr. mokiniams „Valančiaus kontekstai“

12 d. 5 pamoka nuotoliniu būdu

A. Budrienė,

I. Šedienė,

A. Šneideraitis,

R. Žygaitienė

 

16.

Netradicinė integruota istorijos ir muzikos pamoka IIGa kl. mokiniams „Lietuvos laisvės kovų atspindžiai istorijoje ir muzikoje“

13 d. 7 pamoka nuotoliniu būdu

A. Raudienė,

J. Simaitienė

 

17.

Biologijos olimpiados rajono etapas

14 d. nuotoliniu būdu

L. Jucytė,

K. Kaulius

 

18.

Integruota istorijos ir tikybos pamoka IIG kl. 2 gr. mokiniams „Biblija kaip ir literatūros ir kultūros tekstas, Abraomo pašaukimas“

15 d. 2 pamoka nuotoliniu būdu

R. Čičiūnienė,

R. Žygaitienė

 

19.

Netradicinė integruota lietuvių k. ir istorijos pamoka IVG 3, 6 gr. mokiniams „kai kovoj kelies tu į ataką“

18 d. 5 pamoka nuotoliniu būdu

A. Raudienė,

I. Šedienė,

R. Žygaitienė

 

20.

Integruota anglų k. ir lietuvių k. pamoka 5d kl. mokiniams „Vertybės O. Vaildo pasakoje „Laimingasis princas“

18 d. 9.55 val.

A. Budrienė,

K. Paulauskienė,

N. Petrauskienė

 

21.

Jaunųjų filologų konkurso gimnazijos etapas

22 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

I. Šedienė,

darbo grupė

 

22.

Meninio skaitymo konkurso gimnazijos etapas

25 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu

R. Gumbaragienė, darbo grupė

 

23.

Lietuvių k. olimpiados IG-IVG kl. mokiniams gimnazijos etapas

27 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu

I. Šedienė, darbo grupė

 

24.

Epistolinio rašinio konkurso gimnazijos etapas

28 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

R. Gumbaragienė, darbo grupė

 

25.

Netradicinė lietuvių k. pamoka IIIG 1, 3, 5 gr. mokiniams „Literatūriniai pasivaikščiojimai po Romantizmo epochą“

29 d. 4 pamoka nuotoliniu būdu

A. Budrienė, I. Šedienė, R. Žygaitienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

26.

Geografijos pamokų stebėsena 6-7 kl.

4-8 d. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

27.

Individualios mokinio pažangos įgyvendinimo klasių auklėtojų veikloje

 

Iki 29 d.

D. Žilinskaitė, klasių auklėtojai

 

 

28.

Pamokų stebėjimas pagal kuruojamas sritis

Iki 29 d. Nuotoliniu būdu

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

29.

Pažangumo ir lankomumo prevencija 5-8 ir IG-IVG kl.

Iki 29 d.

Direktoriaus pavaduotojai ir soc. pedagogai pagal kuruojamas sritis

 

IV.  ATASKAITOS, PARAIŠKOS

30.

Konkursinių darbų ir paraiškų dalykinių olimpiadų ir konkursų rajoniniams etapams pateikimas

Pagal Švietimo  centro planą

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

31

Metinių projektinių darbų tarpinės ataskaitos pateikimas

Iki 29 d. nuotoliniu būdu

Projektinių darbų vadovai

Siųsti pavaduotojai  R. Jankuvienei el. paštu

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

32.

Dėl darbo grupės veiklos ataskaitai už 2020 m. parengti sudarymo

Iki 8 d.

A. Virbalis

 

33.

Dėl darbo grupės strateginiam planui parengti

  8 d.

A. Virbalis

 

34.

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos IVG klasių mokiniams datos nustatymo

Iki 8 d.

R. Jankuvienė

 

35.

Dėl PUPP vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

36.

Įsakymų parengimas dėl II pusmečio ugdymo proceso organizavimo

Iki 29 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

R. Jankuvienė,

D. Žilinskaitė

 

37.

Dėl 2020-2021 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraščio tvirtinimo

Iki 29 d.

R. Jankuvienė,

A. Slušnys

 

38.

Dėl mokymo namuose tvarkaraščių II pusmečiui

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

39.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo ir mokinių lydėjimo į rajoninį dalykinių olimpiadų etapą

Iki 29 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

40.

2021m. sausio mėn. darbuotojų tarifikacijos parengimas

Iki 8 d.

R. Mickuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

41.

2021 m. mokinių vežiojimo išlaidoms kompensuoti projekto parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 8 d.

R. Mickuvienė,

 

 

42.

2021 m. lėšų poreikio nemokam maitinimui organizuoti projekto parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 8 d.

R. Mickuvienė

 

43.

2021 m. mokymo lėšų projekto parengimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 8 d.

R. Mickuvienė

 

44.

2020 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 8 d.

R. Mickuvienė

 

45.

Lėšų panaudojimo  ataskaitos už 2020 m. IV ketvirtį parengimas ir pateikimas ŠMSM

Iki 8 d.

R. Mickuvienė

 

46.

Pavedimo įvykdymo ataskaitos ir dalykinės veiklos ataskaitos parengimas už 2020 m. IV ketvirtį ir pateikimas ŠMSM

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

47.

Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos parengimas  ir pateikimas VMI

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

48.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2020 m. gruodžio  mėn. parengimas ir pateikimas SODRAI

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

49.

2021 m. mokinio krepšelio sutarties projekto ir sąmatos parengimas ir pateikimas Kretingos raj. savivaldybės administracijai

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

50.

Tarpusavio skolų su įmonėmis suderinimo aktų parengimas

Iki 20 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, ĮSKAITOS

51.

Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas

Visą mėnesį

L. Liaudanskaitė,

O. Tijūnaitienė

 

52.

Brandos darbų ir jų aprašų rengimas

Visą mėnesį

L. Jucytė

 

 

VIII. KITA VEIKLA

53.

II G kl. mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijomis

 

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

54.

Mokinių priėmimo į Gimnaziją nuostatų viešinimas, motyvacinių anketų paskelbimas Gimnazijos svetainėje

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

55.

Susitikimai su IIG kl. mokiniais

Iki 15 d.

R. Jankuvienė,

IIG kl. auklėtojai

Pagal klasių valandėlių tvarkaraštį

56.

Pamokų tvarkaraščio II pusmečiui parengimas

Iki 29 d.

A. Slušnys

 

57.

Gimnazijos ugdymo kalendoriaus II pusmečiui parengimas

Iki 29 d.

D. Žilinskaitė

 

58.

Gimnazijos darbuotojų atostogų grafiko sudarymas

Iki 29 d.

K. Stripeikienė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

Informacija atnaujinta 2021-01-04

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44