(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

BIRŽELIO - RŪGPJŪČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2021-05-31 Nr. V4 – 19

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

 

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

1.      

Administracijos pasitarimai

06.7, 14, 21;

08.20, 30 d.,

9.00 val.

A. Virbalis

 

2.      

Mokytojų tarybos posėdžiai:

-       5-8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimų ir lankomumo situacijos apžvalga;

-       Ugdymo plano projekto aptarimas su metodinėmis grupėmis

-       Neformaliojo organizavimo įgyvendinimo ir poreikių naujiems mokslo metams apžvalga

 

-       1-3, IG-IVG klasių mokinių ugdymosi pasiekimų ir lankomumo situacijos apžvalga.

 

 

-       Pasirengimas naujiems mokslo metams

 

06.22 d. 9.00 val. Nuotoliniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

06.23 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

 

08.30 d. 10.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

 

 

3.      

Pasitarimai mokyklų direktoriams

Pagal atskirą grafiką

A. Virbalis

 

4.      

VGK posėdis

06.08 d. 15.00 val.

06.22 d. 15.00 val.

 nuotoliniu būdu

L. Kareivienė

 

5.      

Trišaliai pokalbiai su 1-3 kl. mokiniais ir jų tėvais

06.08-10 d.

A. Šličienė,

E. Bružienė,

S. Martusevičienė

 

6.      

Būsimų pirmokų ir jų tėvų susirinkimas su mokytojomis

Iki 06-30 d.

pirmokų mokytojos, s. Julija Lukauskaitė FMSC

 

7.      

Metodinė diena. Metodinių grupių susirinkimai, pasirengimas naujiems mokslo metams

08. 23-31 d.

Metodinių grupių pirmininkai

 

8.      

Metodinės tarybos posėdis

06.22 d., 08. 30 d. po mokytojų tarybos posėdžio

A. Šneideraitis,

R. Jankuvienė

 

9.      

Gimnazijos tarybos posėdis

08.25 d.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

10.   

Metodinių grupių ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai:

-       Socialinių mokslų gr.;

 

-       Lietuvių k. ir literatūros;

 

-       Pradinių klasių;

 

-       Dorinio ugdymo (tikybos);

 

-       Fizinio ugdymo;

 

-       IG-IVG kl. auklėtojų;

 

-       Užsienio kalbų;

 

-       5-8 kl. auklėtojų.

 

 

06.15 d. 15.00 val.

06.14 d. 15.00 val.

06.15 d. 15.00 val.

06.21 d. 10.00 val.

06.16 d. 11.40 val.

06.08 d. 15.00 val.

17 d. 9.00 val. A214 kab.

15 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

Metodinių grupių pirmininkai

Ataskaitas el. paštu siųsti direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

11.   

Kvalifikacijos kėlimo seminarai pedagogams :

-       „Praktinis Microsoft Office 365 sistemos pritaikymas nuotoliniam ugdymui“

 

-       „Problemų sprendimu grįstas mokymas ir mokymasis“, lektorė Dr. Gintautė Žibėnienė;

 

-       „Lyderystė mokytojo veikloje: menas paauginti save ir kitus“, lektorius Dr. Gintautas Cibulskas

 

 

08.23 d. 9.00 val.

 

 

08.24 d. 10.00 val.

 

 

08.25 d. 9.00 val.

 

 

 

A. Virbalis,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

Registracija per Semi plus (į visus seminarus)

 

12.   

Trumpalaikis projektinis darbas 5 b. kl. mokiniams „Duomenų rinkimas ir pateikimas“

06.02-10 d. pagal pamokų tvarkaraštį

I. Puškorienė

 

13.   

Trumpalaikis projektinis darbas 8e kl. mokiniams „Erdviniai kūnai mūsų aplinkoje“

06.03-10 d. pagal pamokų tvarkaraštį

V. Meilienė

 

14.   

Trumpalaikis projektinis darbas 6a klasės mokiniams „Koordinačių plokštuma“

06.03-10 d. pagal pamokų tvarkaraštį

I. Puškorienė

 

15.   

Trumpalaikis projektinis darbas 5a kl. mokiniams „Matematika mano aplinkoje: ieškok, atrask, suskaičiuok“

06.04-12 d. pagal pamokų tvarkaraštį

V. Meilienė

 

16.   

Pilietiškumo akcija „Gyvybės medis“ Gedulo ir vilties dienai paminėti

06-7-14 d.

Istorijos mokytojai

 

17.   

Trumpalaikis projektinis darbas 7c kl. mokiniams „Ein Tag in der Stadt“

06-01-08 d.

R. Jankuvienė

 

III.  ATASKAITOS

18.

IG-IVG klasių mokinių pamokų lankomumo gegužės mėn. ataskaitų pateikimas

Iki 06.05 d.

IG-IVG kl. auklėtojai

 

19.

IG-IIG klasių LQ programos „Raktai į sėkmę“ vykdymo gegužės mėn. informacijos pateikimas

Iki 06.05 d.

IG-IIG kl. auklėtojai

Tamo dienyne soc. pedagogei L. Kareivienei

20.

5 – 8 kl. ir IG – IIIG kl. II pusmečio ir metinio ataskaitų pateikimas

 

Iki   06.17 d.

12.00 val.

 

Klasių auklėtojai

Apie patikrintas ataskaitas informuoti klases kuruojantį pavaduotoją

21.

5-8 kl. ir IG-IIIG kl. lankomumo apskaitos ataskaitų pateikimas

Iki 06-17 d. 12.00 val.

Klasių auklėtojai

Socialinėms pedagogėms V. Zujevaitei-Srėbalienei; L. Kareivienei

22.

Mokytojų, dirbančių konkrečiuose klasių koncentruose, siūlymų dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo pateikimas

Iki 06-17 d. 12.00 val.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojams pagal kuruojamas klases

23.

1-2 kl., 5-8 kl. ir IG-IVG kl. kultūrinių pažintinių dienų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas

Iki 06-12 d.

Klasių auklėtojai

Pateikti direktoriaus pavaduotojai D. Žilinskaitei

24.

Mokytojų veiklos savianalizės ataskaitų už 2020 – 2021 m. m. pateikimas

Iki 06-22 d.

Dalykų mokytojai

Pateikti el. paštu kuruojančiam pavaduotojui

25.

Neformaliojo ugdymo programų poreikių 2021-2022 m. m. analizė ir paraiškų 2021-2022 m. m. pateikimas

Iki 06-22 d.

D. Žilinskaitė

Paraiškas el. paštu pateikti direktoriaus pavaduotojai D. Žilinskaitei

26.

1-3, 5-8, IG-IVG klasių mokymosi apskaitos suvestinių parengimas archyvui

Iki 08-27 d.

Klasių auklėtojai

 

5-8 kl. suvestines pristatyti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei, 1-3kl., IG-IVG kl. R. Jankuvienei

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

27.

Dėl įrašų brandos atestatuose ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimuose patikrinimo komisijos sudarymo

 Iki 06.04 d.

R. Jankuvienė

 

28.

Dėl tvarkos palaikymo brandos egzaminų metu

Iki 06.04 d.

R. Jankuvienė

 

29.

Dėl neformaliojo ugdymo programų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

Iki 06.04 d.

D. Žilinskaitė

 

30.

Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus

Iki 06.04 d.

R. Jankuvienė

 

31.

Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dėl vasaros darbų skyrimo, dėl padėkų skyrimo

Iki 06.11,17 d.

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

32.

Įsakymų, reglamentuojančių ugdymo procesą,  parengimas naujiems mokslo metams

Iki 08-31 d.

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

33.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2021 m. gegužės-birželio mėn. paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Iki 06.04 d.

Iki 06.18 d.

R. Mickuvienė

 

 

34.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2021 m. gegužės - rugpjūčio mėn. paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 06.04 d.

Iki 07.05d.

Iki 08.06 d.

 

R. Mickuvienė

 

 

35.

Rašto dėl mokymo lėšų perkėlimo paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savaivaldybės administracijai

Iki 06. 10 d.

R. Mickuvienė

 

 

36.

Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N už 2020 m. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

Iki 06-15 d.

R. Mickuvienė

 

 

37.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2021 m. gegužės-rugpjūčio mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

Iki 06.15 d.

Iki 07.15 d.

Iki 08.13 d.

Iki 09.15 d.

R. Mickuvienė

 

 

38.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2021 m. gegužės - rugpjūčio mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

Iki 06.14 d.

Iki 07.12 d.

Iki 08.14 d.

Iki 09.13 d.

R. Mickuvienė

 

 

39.

Skolininkų skolų už mokslą ir spintelių nuomą administravimas

Iki 06.30 d.

R. Mickuvienė

 

 

40.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2021 m. II ketvirtį paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 07.09 d.

R. Mickuvienė

 

 

41.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2021 m. II ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMSM ekonomikos skyriui

Iki 07.09 d.

R. Mickuvienė

 

 

42.

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų už 2021 m. II ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMSM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

Iki 07.15 d.

R. Mickuvienė

 

 

43.

Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 už 2020 m. II ketv.  paruošimas ir pateikimas statistikos departamentui

Iki 07.15 d.

R. Mickuvienė

 

 

VII. EGZAMINAI

44.

Brandos egzaminai IVG kl. mokiniams mūsų gimnazijoje pagrindiniame pastate:

-       Lietuvių k. ir literatūros;

-       Biologijos;

-       Anglų k. (klausymas, skaitymas, rašymas)

-       Matematika;

-       Istorija;

-       Fizika;

-       Anglų k. (kalbėjimas) šv. Antano rūmuose

 

 

 

06.07 d.

06.09 d.

06.14 d.

 

06.18 d.

06.25 d.

07.02 d.

06.21-22 d.

 

R. Jankuvienė,

vykdytojai

 

VIII. KITA VEIKLA

45.

Paskaita mokinių tėvams “Lytiškumo tema vaikų auklėjime. Stresas. Emocijos. Kaip atpažinti ir susitvarkyti su jomis tinkamai”

06.03 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu

R. Narmontienė

 

46.

Mokinių priėmimo į 6-8 ir IG-IIIG klases organizavimas ir vykdymas

06.9-10 d. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

47.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašo atnaujinimo projekto parengimas

Iki 23 d.

R. Jankuvienė, darbo grupė

 

48.

Brandos atestatų ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įrašų tikrinimas

06.23 d. 13.00 val.

R. Jankuvienė,

darbo grupė

 

49.

 IIIG-IVG kl. mokinių grupių formavimas ir tikslinimas

Iki 06.21 d.

R. Jankuvienė, dalykų mokytojai

 

50.

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo projekto rengimas

Iki 06.23 d.

L. Kareivienė, darbo grupė

 

51.

5 klasių formavimas ir paskelbimas

Iki 08.24 d. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

52.

6-8, IG-IIIG kl. naujų mokinių paskirstymas į klases

Iki 08.24 d. 15.00 val.

 

 

53.

Mokytojų krūvio ir tarifikacijos  projekto parengimas

Iki 06-21

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

54.

Gimnazijos ugdymo plano  2021-2022 m. m. parengimas

Iki 08.27 d.

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

 

55.

Pamokų tvarkaraščio 2021-2022 m. m. sudarymas

Iki 08.27 d.

A. Slušnys

 

56.

Gimnazijos įstatų atnaujinimas ir įregistravimas RC

Iki 06.30

A. Virbalis

 

              Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė,

 

 

 

                                                                                                                     

 

Informacija atnaujinta 2021-06-02

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44