(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2021-03-31  Nr.V4-10

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

1.

Administracijos pasitarimai

12 d., 19 d., 26 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis

 

2.

Priėmimo komisijos posėdis dėl mokinių priėmimo į 1 klases

12 d. 15.30 val. K214 kab.

R. Jankuvienė, priėmimo komisija

 

3.

PUPP vykdytojų susirinkimas

13 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

4.

Darbo grupės, dėl J. A. Pabrėžos kabineto kūrimo gimnazijoje, susirinkimas

20 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis,

darbo grupė

 

5.

Trišaliai pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais 1-23 klasėse.

 

E. Bružienė,

S.Martusevičienė,

A. Šličienė

 

6.

Direktorių pasitarimai

1 d. 10 val.

A. Virbalis

 

7.

Susirinkimas dėl J. A. Pabrėžos skvero įsteigimo

7 d. 13 val.

Savivaldybėje

A. Virbalis

 

8.

NKMA tarybos susirinkimas

14 d. 12 val.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO, METODINĖ VEIKLA

9.

Mokymai pedagogams “Sudėtingi tėvų ir mokytojų santykiai: kaip bendrauti ir bendradarbiauti?” (Lektorė psichologė J. Bortkevičienė)

6 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

10.

Mokymai pedagogams “Pamokų bloknoto naudojimo galimybės su IPad planšetiniais kompiuteriais”

8, 15, 22, 29 d. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Mackevičius,

E. Miežetienė

 

11.

Integruota dailės, anglų k. pamokos ir kl. valandėlė IIGb kl. mokiniams “Šv. Velykų belaukiant”

1 d. 3 pamoka nuotoliniu būdu

L. Liaudanskaitė,

J. Tutinienė

 

12.

Integruota anglų k. ir tikybos pamoka 7a kl. mokiniams “Holy Week”

1 d. 3 pamoka nuotoliniu būdu

D. Račkuvienė,

M. Uljanova

 

13.

Integruota anglų k., dailės ir technologijų pamoka 3 kl. mokiniams “My pet”

1 d. 6 pamoka nuotoliniu būdu

S. Martusevičienė,

I. Padriezienė,

D. Račkuvienė

 

14.

Netradicinė lietuvių k. ir literatūros pamoka 5a ir 6c kl. mokiniams, skirta  Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti

1 d. 6 pamoka nuotoliniu būdu

S. Drungilaitė,

R. Gumbaragienė,

B. Šidlauskaitė

 

15.

Velykinių skaitmeninių piešinių konkursas 5 kl. mokiniams “Velykų stebuklai 2021”

12-16 d. pagal pamokų tvarkaraštį nuotoliniu būdu

Informacinių technologijų mokytojai

 

16.

Trumpalaikis matematikos projektinis darbas 7b kl. Mokiniams “Duomenų tyrimas”

12-16 d. pagal pamokų tvarkaraštį nuotoliniu būdu

A. Aniulis

 

17.

Renginių ciklas J. A. Pabrėžai paminėti

12-16 d.

nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, darbo grupė

Pagal atskirą priemonių planą

18.

A. Dirvelės paminėjimo renginys

13 d. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, darbo grupė

Pagal atskirą priemonių planą

19.

Integruota lietuvių k. ir istorijos pamoka 8a ir 8c kl. mokiniams “Lietuviai prie Laptevų jūros”

15 d. 6 pamoka nuotoliniu būdu

D. Ataitė,

V. Kuprelis,

B. Šidlauskaitė

 

20.

Integruota tikybos ir lietuvių literatūros pamoka IVG kl.3 ir 6 gr. mokiniams “Krikščioniškos kančios semantinės variacijos literatūroje”

21 d. 2 pamoka nuotoliniu būdu

I. Šedienė,

R. Žygaitienė,

A. Šneideraitis

 

21.

Trumpalaikis projektinis darbas 7a ir 7c kl. mokiniams “Knygų veikėjai XXI a”

Iki 29 d. nuotoliniu būdu

S. Drungilaitė,

R. Gumbaragienė,

D. Žilinskaitė

 

22.

7a ir 7c kl. mokinių projektinio darbo “Knygų veikėjai XXI a.” pristatymas

29 d. nuotoliniu būdu

S. Drungilaitė,

R. Gumbaragienė,

D. Žilinskaitė

 

23.

Pamoka kitaip 8c kl. mokiniams “Erdvės pojūtis”

29 d. 7 pamoka nuotoliniu būdu

J. Petrauskienė

 

III.  ATASKAITOS, PARAIŠKOS, UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENA

24.

Veiklos įsivertinimo ataskaitos pateikimas

Iki 13 d.

R. Jankuvienė

 

 

25.

5-8 kl. Ir IG-IVG kl. mokinių akademinių pasiekimų stebėsena

Iki 30 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

R. Jankuvienė

 

26.

Mokinių kovo mėn. lankomumo ataskaitų pateikimas

Iki 6 d.

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

IV. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

27.

Įsakymų konkursams, olimpiadoms egzaminų organizavimui ir ugdymo proceso organizavimui rengimas

Iki 30 d.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis

 

V. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

28.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2021 m. kovo mėn. paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai

iki 3 d.

 

R. Mickuvienė

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

29.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2021 m. balandžio mėn. paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui

iki 3 d.

 

R. Mickuvienė

 

30.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2021 m. I ketvirtį paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

31.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2021 m. I ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM ekonomikos skyriui

iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

32.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM313) už 2021 m. kovo mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

iki 15 d.

 

R. Mickuvienė

 

33.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2021 m. kovo mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

iki 15 d.

 

R. Mickuvienė

 

34.

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų už 2021 m. I ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VI. PUPP, BE EGZAMINAI, ĮSKAITOS

35.

Bandomasis lietuvių k. egzaminas abiturientams

1 d. nuo 8.00 val. nuotoliniu būdu

Lietuvių k. mokytojos

 

36.

Bandomasis matematikos egzaminas abiturientams

12-13 d.  nuotoliniu būdu Kelto sistemoje

R. Jankuvienė, matematikos mokytojai

 

37.

Brandos darbų gynimas

22  d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.

Vykdymo ir vertinimo komisija

 

38.

I srautas PUPP lietuvių k. ir literatūra

20 d. 9.00 val.

 V. Krikščiūnaitė- Buitvydė, vykdytojų grupė

 

39.

II srautas PUPP lietuvių k. ir literatūra

21 d. 9.00 val.

V. Krikščiūnaitė- Buitvydė, vykdytojų grupė

 

40.

III srautas PUPP lietuvių k. ir lietaratūra

21 d. 12.30 val.

V. Krikščiūnaitė- Buitvydė, vykdytojų grupė

 

41.

I srautas PUPP matematika

22 d. 9.00 val.

V. Krikščiūnaitė- Buitvydė, vykdytojų grupė

 

42.

II srautas PUPP matematika

23 d. 9.00 val.

V. Krikščiūnaitė- Buitvydė, vykdytojų grupė

 

43.

III srautas PUPP matematika

23 d. 11.30 val,

V. Krikščiūnaitė- Buitvydė, vykdytojų grupė

 

44.

Menų MBE darbų pristatymas vertinimo komisijoms

Iki 30 d.

L. Liaudanskaitė

O. Tijūnaitienė

 

VII. KITA VEIKLA

45.

Priėmimo komisijos pokalbiai su kandidatais į 1 klases

7-8 d.

R. Jankuvienė,

priėmimo komisija

 

46.

Metinių projektinių darbų surinkimas elektroniniu formatu

Iki 26 d.

Metinių projektinių darbų vadovai

 

47.

Elektroninio metinio projektinio darbo su užpildyta vertinimo lentele pateikimas gynimui

Iki 30 d.

Metinių projektinių darbų vadovai

El. paštu direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

48.

Nemokamo maitinimo davinio išdalinimas

Iki 30 d.

L. Kareivienė

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

           

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Jankuvienė

 

 

 

                                                                                                                     

 

Informacija atnaujinta 2021-04-01

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44