(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

BIRŽELIO - RŪGPJŪČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2020-06-01 Nr. V4 – 11

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

 

 

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.                                      

Administracijos pasitarimai

06-01 d., 08 d., 15 d. 22 d.

08-24, 31 d.,

9.00 val., K214 kab./nuotoliniu būdu

A. Virbalis

 

 

2.                                      

Mokesčio už mokslą sumažinimo komisijos posėdis

06-04 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė,

komisija

 

 

3.                                      

Renkuosi mokytis komandos susirinkimas

06-12 d. 11.00 val.

RM projekto dalyviai

 

 

4.                                      

Ugdymo plano dalių aptarimas metodinėse grupėse

06-8-16 dienomis, nuotoliniu būdu

Metodinų grupių pirmininkai

Pasiūlymus ir pastabas metodinių grupių pirmininkai pristato 06-18 d. mokytojų tarybos posėdyje.

 

5.                                      

Gimnazijos Vaiko gerovės ataskaitinis posėdis

06-16 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 

6.                                      

Mokytojų tarybos posėdžiai:

-                                         1-2 klasių, 5-8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimų ir lankomumo situacijos apžvalga;

-                                         Ugdymo plano projekto aptarimo su metodinėmis grupėmis pristatymas (metodinių grupių pirmininkai)

 

-                                         IG-IVG klasių mokinių ugdymosi pasiekimų ir lankomumo situacijos apžvalga.

 

-                                          Neformaliojo organizavimo įgyvendinimo ir poreikių naujiems mokslo metams apžvalga

 

 

-                                         Pasirengimas naujiems mokslo metams

 

06-18 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu (teams)

 

 

 

 

 

 

06-19 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

 

 

 

 

 

 

08-27 d. 9.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis

 

 

 

7.                                      

Pasitarimai mokyklų direktoriams

Pagal švietimo skyriaus planą

A. Virbalis

 

 

8.                                      

Būsimų pirmokų ir jų tėvų susirinkimas su mokytoja

Iki 06-30 d.

br. Tomas Žymantas OFM, s. Julija Lukauskaitė FMSC

 

 

9.                                      

Metodinė diena. Metodinių grupių susirinkimai

08-21 d.

Metodinių grupių pirmininkai

 

 

10.                                  

Metodinės tarybos posėdis

08-27 d.

A. Šneideraitis,

R. Jankuvienė

Po mokytojų tarybos posėdžio

 

11.                                  

Gimnazijos tarybos posėdis

08-27 d.

A. Virbalis

 

 

 

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, SIELOVADOS IR NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLA

12.                                  

Metodinių grupių ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai

Iki 06-23 d.

Metodinių grupių pirmininkai

Ataskaitas el. paštu siųsti direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

 

13.                                  

Kvalifikacijos kėlimo seminarai pedagogams :

-                                         „Praktinis Microsoft Office 365 sistemos pritaikymas nuotoliniam ugdymui (pažengusiems)“ IV dalis (lektoriai E. Miežetienė, V. Mackevičius)

-                                         „Individualios mokinių pažangos sistema VIP“ (lektorė Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė;

 

 

-                                         „Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“ (lektorius Vincas Tamašauskas)

 

-                                         „Mokinių savivertė, psichologinis atsparumas, pasitikėjimo savimi didinimas“ (lektorius Arūnas Norkus)

 

 

06-01 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu (teams platformoje)

 

08-24 d. 10.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

 

 

 

08-25 d. 11.30 val. šv. Antano rūmų salėje

 

 

 

 

08-26 d. 9.00 val. šv. Antano rūmų salėje

 

 

A. Virbalis,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

14.                                  

Rekolekcijos pedagogams

08-28 d. (išvykimo laiką patikslinsime)

T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

 

 

15.                                  

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka  7a, 7b, 7d, 8d, 8e kl. mokiniams „J. Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias“. Pamoką ves nacionalinio Lietuvos Maironio muziejaus darbuotoja Gileta Banytė.

06-03 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu

R. Gumbaragienė

 

 

16.                                  

Gimnazijos uniformos matavimas pradinukams

06-10 d. 11.00 val. - 16.00 val.

D. Žilinskaitė

 

 

17.                                  

Gimnazijos uniformos matavimas būsimiems IG klasių mokiniams

06-12 d. 9.00 val. - 13.00 val.

D. Žilinskaitė

 

 

18.                                  

Gimnazijos uniformos matavimas būsimiems 5 klasių mokiniams

06-17 d. 8.00 val. - 18.00 val.

D. Žilinskaitė

 

 

19.                                  

Renkuosi mokyti komandos susirinkimas

iki 06-19

A.Virbalis

 

 

III.  ATASKAITOS

20.

5 – 8 kl. ir IG – IIIG kl. II pusmečio ir metinio ataskaitų sutikrinimas

 

Iki   06-12 d.

12.00 val.

Klasių auklėtojai

Apie patikrintas ataskaitas informuoti klases kuruojantį pavaduotoją

 

21.

5-8 kl. ir IG-IIIG kl. lankomumo apskaitos ataskaitų pateikimas

Iki 06-12 d. 12.00 val.

Klasių auklėtojai

Socialinei pedagogei V. Zujevaitei-Srėbalienei

 

22.

Mokytojų, dirbančių konkrečiuose klasių koncentruose, siūlymų dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo pateikimas

Iki 06-12 d. 12.00 val.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojams pagal kuruojamas klases

 

23.

1-2 kl., 5-8 kl. ir IG-IVG kl. kultūrinių pažintinių dienų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas

Iki 06-12 d.

Klasių auklėtojai

Ataskaitas pateikti direktoriaus pavaduotojai D. Žilinskaitei

 

24.

Mokytojų veiklos savianalizės ataskaitų už 2019 – 2020 m. m. pateikimas

Iki 06-23 d.

Dalykų mokytojai

Dokumentus pateikti kuruojančiam pavaduotojui

 

25.

Neformaliojo ugdymo programų poreikių 2018-2019 m. m. analizė ir paraiškų 2018-2019 m. m. pateikimas

Iki 06-19 d.

D. Žilinskaitė

Paraiškas pateikti direktoriaus pavaduotojai D. Žilinskaitei

 

26.

5-8, IG-IVG klasių mokymosi apskaitos suvestinių parengimas archyvui

Iki 08-28 d.

Klasių auklėtojai

 

5-8 kl. suvestines pristatyti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei, 1-2 kl., IG-IVG kl. R. Jankuvienei

 

27.

1-2, 5-8 kl. ir IG-IVG kl. mokinių lankomumo ataskaitų pateikimas

Iki 06-12 d.

Klasių auklėtojai

Ataskaitas pateikia: IG-IVG kl. L. Kareivienei,

1-2, 5-8 kl. V. Zujevaitei-Srėbalienei

 

28.

Konsultacijos mokiniams, patiriantiems sunkumų

Iki 06-12 d.

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

29.

Dėl įrašų brandos atestatuose ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimuose patikrinimo komisijos sudarymo

 06-05 d.

R. Jankuvienė

 

 

30.

Dėl tvarkos palaikymo brandos egzaminų metu

Iki 06-05 d.

R. Jankuvienė

 

 

31.

Dėl neformaliojo ugdymo programų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

Iki 06-05 d.

D. Žilinskaitė

 

 

32.

Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus

Iki 06-05d.

R. Jankuvienė

 

 

33.

Dėl atsakingo asmens už techninių priemonių parengimą anglų ir lietuvių k. brandos egzaminams skyrimo

Iki 06-05

R. Jankuvienė

 

 

34.

Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dėl papildomų darbų skyrimo, dėl padėkų skyrimo

Iki 06-12 d.

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

35.

Įsakymų, reglamentuojančių ugdymo procesą,  parengimas naujiems mokslo metams

Iki 08-31 d.

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

36.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2020 m. gegužės-birželio mėn.paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savaivaldybės administracijai

Iki 06.03 d.

Iki 06.15 d.

R. Mickuvienė

 

 

37.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2020 m. gegužės - rugpjūčio mėn. paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 06.05 d.

Iki 07.03 d.

Iki 08.07 d.

Iki 09.04 d.

R. Mickuvienė

 

 

38.

Rašto dėl mokymo lėšų perkėlimo paruošimas ir pateikimas  Kretingos rajono savaivaldybės administracijai

Iki 06.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

39.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2020 m. gegužės-rugpjūčio mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

Iki 06.15 d.

Iki 07.15 d.

Iki 08.14 d.

Iki 09.15 d.

R. Mickuvienė

 

 

40.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2020 m. gegužės - rugpjūčio mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

Iki 06.15 d.

Iki 07.15 d.

Iki 08.14 d.

Iki 09.15 d.

R. Mickuvienė

 

 

41.

Skolininkų skolų už mokslą ir spintelių nuomą administravimas

Iki 06.05 d.

Iki 06.12 d.

Iki 06.30 d.

R. Mickuvienė

 

 

42.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2020 m. II ketvirtį paruošimas ir pateikimas Kretingos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

Iki 07.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

43.

Lėšų panaudojimo ataskaitos už 2020 m. II ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM ekonomikos skyriui

Iki 07.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

44.

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų už 2020 m. II ketv. paruošimas ir pateikimas ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

Iki 07.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

45.

Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 už 2020 m. II ketv.  paruošimas ir pateikimas statistikos departamentui

Iki 07.10 d.

R. Mickuvienė

 

 

46.

Darbo apmokėjimo sistemos koregavimas kompetencijos ribose ir pakeitimų projektų parengimas

Iki 08.28 d.

R. Mickuvienė

 

 

VII. EGZAMINAI, PUPP

47.

Brandos egzaminai IVG kl. mokiniams

birželio-liepos - rugpjūčio mėn.

R. Jankuvienė

Pagal VBE ir MBE egzminų tvarkaraštį

 

VIII. KITA VEIKLA

48.

DofE programos dalyvių bandomasis žygis

06-01-02 d.

V. Adomaitis

 

 

49.

Brandos atestatų ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įrašų tikrinimas

06-19 d.

R. Jankuvienė,

darbo grupė

 

 

50.

Atestatų įteikimo šventė

08-07 d. 14.30 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

 

 

51.

Mokinių priėmimo į 6-8 ir IG-IIIG klases organizavimas ir vykdymas

06-11 d. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

 

52.

Nemokamo maitinimo sauso davinio dalinimas

Iki 06-12 d.

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 

53.

Nemokamo maitinimo ataskaitos parengimas SPIS sistemoje

Iki 06-15 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 

54.

Informacinio leidinio “Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas Pranciškonų gimnazijoje” parengimas

Iki 06-19 d.

L. Kareivienė,

darbo grupė

 

 

55.

Būsimų IIIG kl. mokinių grupių formavimas

Iki 06-19 d.

R. Jankuvienė, dalykų mokytojai

 

 

56.

5 klasių formavimas ir paskelbimas

Iki 08-24 d. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

57.

Mokytojų krūvio ir tarifikacijos  parengimas

Iki 06-23

A. Virbalis,

direktoriaus pavaduotojai

 

 

58.

Gimnazijos ugdymo plano  2020-2021 m. m. parengimas

Iki 08-27 d.

A. Virbalis,

R. Jankuvienė

 

 

59.

Pamokų tvarkaraščio 2020-2021 m. m. sudarymas

Iki 08-28 d.

A. Slušnys

 

 

60.

Ilgalaikių planų parengimas 2020-2021 m. m. ir pateikimas kuruojantiems direktoriaus pavaduotojams

Iki 08-31 d.

Dalykų mokytojai

 

 

              Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė,

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui D. Žilinskaitė

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informacija atnaujinta 2020-06-01

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44