(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-02-01 Nr.V4 -  2

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

1.

Administracijos pasitarimai

 

 

4, 11, 25 d.

9.00 val. K214

A. Virbalis

 

2.

Atvirų durų diena rajono mokyklų mokiniams ir jų tėvams

5 d. 17.30 val. aktų salėje

A. Virbalis,

Direktoriaus pavaduotojai

 

 

3.

Direktorių susirinkimas dėl mokymo lėšų paskirstymo

7 d. 10 val. savivaldybės salėje

A. Virbalis

 

4.

Mokytojų tarybos posėdis

 

14 d. 14.10 val. aktų salėje

A. Virbalis

 

5.

5-6 kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais

25 d. 15.00 val. K209 kab.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

6.

7-8 kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais

26 d. 15.00 val. K209 kab.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

7.

IG-IIG kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais

27 d. 15.00 val. K204 kab.

R. Jankuvienė,

klasių auklėtojai,

dalykų mokytojai

 

8 .

IIIG-IVG kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais

28 d. 15.00 val. K204 kab.

R. Jankuvienė,

klasių auklėtojai,

dalykų mokytojai

 

9.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Iki 28 d.

 V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

10.

Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės susirinkimas

Iki 28 d.

V. Baltūsienė

 

11.

Seminaras rajono tikybos mokytojams „Katalikų tikybos pamokų, integruotų su IT 6 klasėms , planų pristatymas“

26 d. 10.00 val. šv. Antano rūmų skaitykla

R. Čičiūnienė

 

12.

Fizikos olimpiados rajoninis etapas

1 d. 10.00 val. Kretingos r. švietimo centre

I. Černeckienė,

J. Menčinskienė

 

13.

Pamokų 3D klasėje 7-8 kl. mokiniams savaitė

4-8 d. 3D klasė

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

dalykų mokytojai

 

14.

Netradicinė rusų kalbos pamoka 6 kl. mokiniams „Abėcėlės šventė“

5 d. 12.10 val. aktų salėje

A. Cegelnikienė,

G. Macienė

 

15

Trumpalaikis projektinis darbas 7d kl. mokiniams „Procentai mano gyvenime“

11-15 d. pagal pamokų tvarkaraštį

J. Petrauskienė

 

16.

Matematikos olimpiados 5-8 kl. mokiniams gimnazijos etapas

12 d. 3-4 pamokos

J. Petrauskienė

 

17.

Trumpalaikis projektinis darbas IIG kl. mokiniams „Mano verslo idėja“

1-15 d. pagal pamokų tvarkaraštį

I. Būgienė

 

18.

Rusų kalbos olimpiados rajoninis etapas

12 d. 10.00 val. Švietimo centre

G. Macienė

 

19.

Konferencija Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“

13 d. 12.00 val.

V. Kuprelis

 

20.

Netradicinė pamoka 6d kl. mokiniams „Poetinis Kretingos rajono piliakalnių žemėlapis“

13 d. pagal pamokų tvarkaraštį, K113 kab.

V. Rudavičienė

 

21.

Netradicinė anglų kalbos pamoka IGc klasei „An advertisement“

13 d. 14.10 val. A214 kab.

V. Domarkienė

 

22.

Netradicinė pamoka IIIG ir 8b kl. mokiniams, skirta Vaižganto metams

20 d. pagal pamokų tvarkaraštį, aktų salėje

V. Kavoliūnienė,

V. Rudavičienė

 

23.

Ekonomikos žaidimas-konkursas IG-IVG kl. mokiniams „Silpniausioji grandis“

26 d. šv. Antano rūmų salėje

I. Būgienė ir partneriai iš VGTU

Laikas bus patikslintas

24.

Integruota tikybos ir pasaulio pažinimo pamoka 1 kl. mokiniams „Mano ir Jėzaus vaikystė“

27 d. pagal pamokų tvarkaraštį

R. Čičiūnienė,

S. Martusevičienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

25.

Elektroninio dienyno pildymo priežiūra

 

Iki 28 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

26.

Mokinių rengimas olimpiadoms ir konkursams

Iki 28 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

27.

Prevenciniai pokalbiai su 5-8 kl. ir IG – IVG kl. mokiniais, turinčiais nepatenkinamus įvertinimus I pusmetį  

Iki 28 d. d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė,

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

  

IV.  ATASKAITOS

28.

5-8 klasių I pusmečio ataskaitų pateikimas:

- klasės pažangumas ir klasės mokymosi kokybė;

- klasės lankomumas.

iki 5 d.

5-8 klasių auklėtojai

Išspausdintas ir pasirašytas pateikti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei, lankomumą V. Zujevaitei-Srėbalienei

29.

IG-IVG klasių I pusmečio ataskaitų pateikimas:

- klasės pažangumas ir klasės mokymosi kokybė;

- klasės lankomumas.

iki 7 d.

IG-IVG klasių auklėtojai

Išspausdintas ir pasirašytas pateikti R. Jankuvienei, lankomumą V. Zujevaitei-Srėbalienei

30.

Paraiškų teikimas dėl mokinių dalyvavimo dalykinių olimpiadų rajoniniuose etapuose

Iki 28 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

Švietimo centro plane nurodytais terminais

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

31.

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos nustatymo ir vertinimo komisijų sudarymo

Iki 20 d.

R. Jankuvienė

 

32.

Dėl padėkos puikiai ir labai gerai besimokantiems 5-8

Iki 6 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

33.

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos IVG kl. mokiniams temų tvirtinimo

Iki 20 d.

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė,

R. Olšauskienė,

I. Šedienė

 

 

Temas pateikti elektroniniu paštu direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

32.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo ir lydėjimo įsakymų į rajoninius etapus parengimas

Iki 28 d.

direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

34.

Nemokamo mokinių maitinimo ataskaitos pateikimas už 2019 m. sausio mėn.

Iki 1 d.

R. Mickuvienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

35.

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos už 2018 m. parengimas ir pateikimas VMI per EDS

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

36.

Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos parengimas  ir pateikimas VMI per EDS

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

37.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2019 m. sausio  mėn. parengimas ir pateikimas SODRAI per EDAS

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, PUPP, ĮSKAITOS

38.

Bandomasis anglų kalbos egzaminas IVG kl. mokiniams

5 d. 8.00-12.00 val.

R. Armoškienė,

V. Domarkienė, G. Gegytė,

R. Žiubrienė,

J. Tutinienė

 

39.

Bandomasis matematikos egzaminas IVG kl. mokiniams

7 d. nuo 9.00 val.

V. Baltūsienė,

 

40.

Bandomasis biologijos egzaminas IVG kl. mokiniams

8 d. 8.00-11.00 val. K305 kab.

L. Jucytė,

K. Kaulius

 

41.

Bandomasis istorijos egzaminas IVG kl. mokiniams

12 d. 9.00 val.

V. Kuprelis,

R. Norvaišienė,

A. Raudienė

 

42.

Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas IVG kl. mokiniams

28 d. 8.00 val.

R. Dočkuvienė,

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė,

I. Šedienė,

R. Žygaitienė

 

VIII. KITA VEIKLA

43.

Pirmokų adaptacija: stebėjimas ir pokyčio įvertinimas

1-8 d.

S. Martusevičienė,

R. Narmontienė

 

44.

Konsultacijų mokiniams ir tėvams II pusmečio tvarkaraščių tikslinimas

Iki 6 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-04

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44