(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

 

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2018-10-01 Nr. V4 – 26

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

 1. 5

Administracijos pasitarimai

1, 8, 15,22 d. 9.10 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

 1.  

Renkuosi mokyti projekto Gimnazijos bendruomenės apklausos rezultatų aptarimas su administracija ir projekto pokyčio komanda

8 d. 15.00 val. aktų salėje

A. Virbalis

 

 1.  

Atvirų durų diena  IIIG-IVG klasių mokiniams ir jų tėvams, susitikimai su dalykų mokytojais.

 

11 d.

17.00-19.00 val.

 

D. Žilinskaitė

IIIG-IVG klasių auklėtojai, dalykų mokytojai;

 

Kabinetai bus nurodyti atskirai

 1.  

Pasitarimas mokyklų direktoriams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo stebėsenos ataskaita“

16 d. 9.00 val. švietimo skyriaus salėje

A. Virbalis

 

 1.  

Pasitarimas mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „NMPP, PUPP, BE rezultatų analizė.

17 d. 15.00 val. švietimo skyriaus salėje

R. Jankuvienė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 1.  

6c klasės mokinių tėvų susirinkimas

18 d. 18.00 val. K107 kab.

J. Petrauskienė

 

 1.  

Tėvų atstovybės ir Mokinių savivaldos susirinkimas

23 d. 18.00 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė

 

 1.  

Signalinių rezultatų ir mokinių adaptacijos aptarimai su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais:

-          5 kl.;

-          6 kl.;

-          7 kl.;

-          8 kl.

 

30 d. K209 kab.

 

- 9.00 val.;

- 10.00 val.;

- 10.45 val.;

- 11.30 val.

 

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

Klasių auklėtojai

 

9.      4.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis

iki spalio 30 d.

V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

 1. 8

Mokesčio už mokslą sumažinimo darbo grupės susirinkimas

Iki 30 d.

V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

 1.  

Paskaita Gimnazijos pedagogams „Vaiko motyvacija veikti, mokytis ir siekti“, lektorius E. Karmaza

10 d. 14.10 val. aktų salėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 1.  

Turizmo renginių vadovų ir pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių mokymai pažymėjimams gauti

29 d. 9.00 val. aktų salėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 1.  

Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas „Darbo su gabiais vaikais patirtis“

24 d. 15.00 val.A104 kab.

V. Kuprelis

 

 1. 6.

Integruota lietuvių  literatūros ir istorijos pamoka IIIG 1 gr. mokiniams „Amžinas ir galingas Lietuvos mitas – istoriniai J. Radvano „Radviliados“ vaizdiniai“

1 d. 6 pamoka, A204 kab.

A. Gadeikytė,

A. Raudienė

 

 1.  

Finansinio raštingumo pamoka IIGd, IIGe ir IIIG (verslo gr.) mokiniams su Swedbank darbuotoju M. Saltykovu

1 d. pagal pamokų tvarkraštį

I. Būgienė

 

 1.  

Ugdymo karjerai „Savęs pažinimo“ užsiėmimas IGd kl. mokiniams

2 d. 1 pamoka,

Šv. Antano rūmų skaitykloje

R. Narmontienė,

B. Vinkutė

 

 1.  

Integruota istorijos ir geografijos pamoka IIGa kl. mokiniams, skirta Pranciškonų gimnazijos įkūrimo 86-osioms metinėms ir Pranciškonų gimnazijos įkūrėjo tėvo Augustino Dirvelės žūties 70-osioms metinėms

3 d. 5-6 pamokas

V. Adomaitis,

V. Kuprelis

 

 1.  

Pranciškonų tekstų skaitymai „Pasilikau tik dangų mėlyną“

4 d. 12.10 val. Pranciškonų vienuolyno refektoriuje

V. Kavoliūnienė,

darbo grupė

 

 1.  

Konstitucijos egzamino I etapas

4 d. 9.00 val. aktų salėje

I. Kalniuvienė,

V. Kuprelis,

A. Raudienė,

R. Norvaišienė

 

 1.  

Integruotos tikybos ir kūno k. bei muzikos pamokos, netradicinės tikybos pamokos, skirtos šv. Pranciškaus savaitei paminėti

1-5 dienomis

Tikybos, kūno k. ir muzikos mokytojai

Pagal atskirą priemonių planą

 1.  

Inovacijų ir verslumo stovykla IIIG (verslo gr.) mokiniams savanoriams

13-14 d.

I. Būgienė

 

 1.  

Dailiojo rašto konkursas „Žodžiai nuskrenda – raštas palieka“ gimnazijos etapas

15 d. 9.00 val. K104

D. Ataitė, darbo grupė

 

 1.  

Konstitucijos egzamino II etapas

18 d. 9.00 val.

I. Kalniuvienė,

V. Kuprelis,

A. Raudienė,

R. Norvaišienė

Vieta bus patikslinta vėliau.

 1.  

Integruota lietuvių literatūros ir klasės valandėlės pamoka „Aštuntokų kūrinių iš vaikystės skaitymai penktokams“

18 d. 5 pamoka, aktų salėje

D. Rimkutė, klasės auklėtojai

 

 1.  

Dailiojo rašto konkursas „Žodžiai nuskrenda – raštas palieka“

24 d. 11.00 val. K104

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

darbo grupė

 

 1. 12.

Netradicinė pilietiškumo pamoka, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai

25 d. 1 pamoka, A104 kab.

V. Kuprelis

 

 1.  

Integruota informacinių technologijų ir technologijų pamoka7d klasėje. Infostendo kūrimas „Kompiuterio dalys“

22 d. 3-4 pam. gimnazijos dirbtuvėse

E. Buožius,

E. Miežetienė

 

 1.  

Trumpalaikis projektinis darbas IIG kl. mokiniams „Mano asmeninis biudžetas“

Iki 22 d.

I. Būgienė

 

 1.  

Higienos centro užsiėmimai 1 klasės mokiniams

15 ir 22 d. pagal pamokų tvarkaraštį

S. Martusevičienė,

I. Vaitkevičienė

 

 1.  

Komandinė jaunųjų matematikų olimpiada prof. V. Liutiko vardo prizui laimėti

29 d. 9.00 val. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje

V. Baltūsienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

 1. 14.

Elektroninio dienyno pildymo priežiūra:

- grupių formavimas ir dalyko įvedimas

- kontrolinių darbų fiksavimo ir organizavimo spalio mėn. stebėsena

 

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 1.  

Pamokų stebėsena 5-8 kl., IG, IIIG, IVG kl.:

- mokinių pasirengimas pamokai;

- mokinių darbas pamokoje;

- namų darbų tikrinimas pamokoje.

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 1.  

IG-IVG  klasių mokinių lankomumo prevencija

1-5 d.

V.Zujevaitė – Srėbalienė

 

 

IV.  ATASKAITOS, PARAIŠKOS

 1. 28

Gimnazijos metinio veiklos plano projekto  parengimas

Iki 1 d.

Darbo grupių pirmininkai

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai

 R. Jankuvienei iki 1 d. el. paštu

 1.  

Mokytojų dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, varžybose ketinimų plano parengimas

Iki 22 d.

Metodinių grupių pirmininkai

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai  R. Jankuvienei el. paštu

 1.  

Paraiškos dalyvauti komandinėje jaunųjų matematikų  olimpiadoje prof. V.Liutiko  vardo prizui laimėti pateikimas

iki 17 d.

R. Jankuvienė

A. Zebitienei, Google diske

 

 1.  

Informacijos apie neformaliojo vaikų švietimo organizavimą 2018-2019 m. m. pateikimas

iki 31 d.

D. Žilinskaitė

A. Pocienei,

Google diske

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

 1.  

Dėl metinių projektinių darbų vadovų skyrimo

Iki 3 d.

R. Jankuvienė

 

 1. 30.

Dėl 2018-2019 mokslo metų metinio veiklos plano tvirtinimo ir derinimo

iki 15 d.

A. Virbalis

 

 1.  

Dėl darbo grupės sudarymo mokinių kūrybos rinktinės „Laiko vitražai“ viešam pristatymui Kretingos bendruomenei organizuoti

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 1.  

Įsakymų dėl mokyklinio BE ir brandos darbo parengimas

Iki 10 d.

 

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

 1. 39.

Nemokamo maitinimo, mokinių matinimo  ataskaitos paruošimas ir pristatymas savaivaldybės administracijai

iki 05 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

R. Mickuvienė

 

 1.  

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti paruošimas ir pateikimas savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Kasinių išlaidų suvedimas už 2018 m. rugsėjo mėn.

iki 3 d

R. Mickuvienė

 

 1.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2018 m. III ketvirtį paruošimas ir pateikimas savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 7 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Lėšų panaudojimo ataskaitos paruošimas ir pateikimas ŠMM ekonomikos skyriui

iki 7 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų paruošimas ir pateikimas ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos parengimas ir pateikimas VMI

Iki 14 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už rugsėjo mėn. Parengimas ir pateikimas VSDFV Kretingos skyriui

Iki 14 d.

R. Mickuvienė

 

VII. KITA VEIKLA

 1. 47.

Metinių projektinių darbų grupių formavimas ir temų derinimas

Iki 10 d.

Darbų vadovai

Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei el. paštu

 1.  

Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas IVG kl. mokiniams

11 d. 8.00 val.

Lietuvių kalbos mokytojos

 

 1.  

Administracijos ir kitų darbuotojų darbo grafiko sudarymas

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 1.  

Penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos analizė: mokinių ir jų tėvų apklausų organizavimas ir vykdymas

15-26 d.

R. Narmontienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 1.  

Prašymų laikyti pasirinktus BE pildymas

Iki 22 d.

R. Jankuvienė,

IVG klasių auklėtojai

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-10-02

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44