(8 678) 80122

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

  

LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-11-04 Nr.V4 – 31

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

  1.  

Administracijos pasitarimai

4, 11 d., 18 d., 25 d.

9.00 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

  1.  

IGc klasės mokinių tėvų susirinkimas

5 d. K401 kab.

D. Račkuvienė

 

3.

Regioninė DofE vadovų, žygio vadovų ir koordinatorių konsultacija

7 d. 9.00-16.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

V. Adomaitis

V. Baltūsienė

A. Gagytė

R. Jankuvienė

L. Kareivienė

 

4.

Projekto „Renkuosi mokyti” komandos intervizitacijos susitikimas

8 d. Gimnazijos bibliotekoje

“Renkuosi mokyti” Gimnazijos komanda

Laikas bus patikslintas

5.

Trišaliai susitikimai: dalykų mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai):

- IG-IVG kl.

- 5-6 kl.

- 7-8 kl.

 

 

 

 

5 d.

12 d.

19 d.

D. Žilinskaitė

Laikas pažymėtas įsakyme

6.

Projekto „Renkuosi mokyti” mokyklų vadovų susitikimas

15 d.

A. Virbalis

R. Jankuvienė

 

7.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

19 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė,

VGK komisijos nariai

 

8.

Direktorių pasitarimas Švietimo skyriuje

19 d. 9.00 val.

A. Virbalis

 

9.

NKMA tarybos susirinkimas Vilniaus Šv. Juozapo mokykloje

28 d.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

10.

Integruotas trumpalaikis anglų kalbos ir geografijos projektas 6b kl. mokiniams „Žemynai“

4-18 dienomis pagal pamokų tvarkaraštį

A. Gagytė

N. Petrauskienė

D. Račkuvienė

 

11.

6-7 kl. mokinių paroda-konkursas „Įsimintiniausia šios vasaros kelionė“

Nuo 4 d. K205 kab.

A. Gagytė

 

 

12.

Atvira integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka IVG kl. mokiniams „Salomėjos Nėries likimas: XX a. vidurio menininko tragiška lemtis“

6 d. 3 pamoka

R. Norvaišienė

L. Gadeikytė

V. Kavoliūnienė

 

13.

Netradicinė pamoka IIIG 5 ir 6 gr. mokiniams „Renesanso lobynai“

8 d. 6 pamoka Aktų salė

I. Šedienė

R. Žygaitienė

 

14.

Integruotos istorijos ir technologijų pamokos 8b ir 8c kl. mokiniams „Kasdieninis žmonių gyvenimas viduramžiais“

11 d. pagal pamokų tvarkaraštį

A. Bastienė

A. Raudienė

 

15.

Dailiojo rašto konkurso gimnazijos etapas

11 d.

D. Ataitė

 

16.

Anglų kalbos konkurso IG-IIG kl. mokiniams gimnazijos etapas

12 d. nuo 8.00 val. A309 kab.

Anglų kalbos mokytojos

 

17.

Anglų kalbos olimpiados gimnazijos etapas

12 d. nuo 8.00 val. A313 kab.

Anglų kalbos mokytojos

 

18.

Anglų kalbos pamoka kitaip. Spektaklis „Tom Soyer“ 8 kl. ir IIIG kl. mokiniams

14 d. 10.00 val.

G. Zaborienė

M. Uljanova

 

19.

Atvira pamoka 7b kl. mokiniams „A. de Sent Egziuperi „Mažasis princas“

14 d. 12.10 val. K312 kab.

G. Macienė

 

20.

Atvira pamoka 7b kl. mokiniams „Kūnų tūrio matavimas“

15 d. 3 pamoka K308 kab.

R. Zemdliauskaitė

 

21.

Integruota informacinių technologijų ir tikybos pamoka 7d kl. mokiniams „Šventųjų liudijimo būdo pristatymas“

15 d. 8.55 val. K305 kab.

E. Miežetienė

A. Šneideraitis

 

22.

Integruota lietuvių k. ir tikybos pamoka IIGa kl. mokiniams „Senasis Testamentas. Pradžios knyga“

19 d. 6 pamoka

R. Čičiūnienė

L. Gadeikytė

 

23.

Integruota dailės, technologijų ir tikybos pamoka 1 kl. mokiniams „Advento kalendorius“

20 d. 10.45 val.

E. Bružienė

R. Čičiūnienė

 

24.

Netradicinė lietuvių literatūros pamoka IVG kl. mokiniams „Žmogiškųjų vertybių išbandymas, būties nevienareikšmiškumas pasirinktų XX a. vidurio Vakarų Europos autorių kūryboje“

20 d. 3 pamoka

L. Gadeikytė

V. Kavoliūnienė

 

25.

Atvira integruota lietuvių k. ir anglų k. pamoka IIIG kl. mokiniams „Neigiami K. Donelaičio „Metų“ veikėjai“

21 d. 8.55 val. A210 kab.

G. Zaborienė

I. Šedienė

 

26.

Tęstinis rajono mokyklų projektas 7 kl. mokiniams „Mokomės bendraudami“

22 d. 10.30 val.

A. Cegelnikienė

G. Macienė

 

27.

Netradicinės pamokos-ekskursijos IG ir IIG kl. mokiniams „Lietuvos kariuomenės diena“

23 d.

V. Kuprelis

 

28.

Atvira pamoka IGb kl. mokiniams „Žmogaus ir varlės kraujo palyginimas“

28 d. 5 pamoka K405 kab.

K. Kaulius

 

29.

Pamoka-susitikimas su kun. Sauliumi Tamošaičiu IVG kl. 1 gr. mokiniams „Pašaukimas kunigystei“

28 d. 9.55 val.

R. Čičiūnienė

 

30.

Pamoka-susitikimas su kun. Sauliumi Tamošaičiu IIIG kl. 2 gr. mokiniams „Biblija hebrajų kultūroje“

28 d. 10.55 val.

R. Čičiūnienė

 

III.  ATASKAITOS, PARAIŠKOS

31.

Gimnazijos paraiškos dalyvauti NMPP pateikimas Nacionalinei švietimo agentūrai

Iki 29 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

32.

Nemokamo maitinimo ataskaitos parengimas SPIS programa

Iki 29 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

33.

Paraiškų pateikimas ir Gimnazijos mokinių registravimas į konkursus ir olimpiadas

Iki 29 d.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis

 

IV. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

34.

Įsakymų dėl dalykinių olimpiadų Gimnazijos etapo parengimas

Iki 29 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

35.

Įsakymų lydėti mokinius, vykstančius į konkursus, pažintines ekskursijas parengimas

Iki 29 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

V. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

36.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos už 2019 m. spalio mėn. paruošimas ir pristatymas savivaldybės administracijai

iki 5 d.

R. Mickuvienė

 

37.

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti už 2019 m. spalio mėn. paruošimas ir pateikimas savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 11 d.

R. Mickuvienė

 

36.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2019 m. spalio mėn. parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

37.

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už 2019 m. spalio mėn. parengimas ir pateikimas VSDFV per EDAS sistemą

iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VII. KITA VEIKLA

38.

Mokytojos R. Čičiūnienės, siekiančios mokytojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos, pamokų stebėjimas

12 d. 1-4 pamokos K216 kab.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, deleguoti stebėtojai

 

39.

Ataskaita „Statistika dėl smurto 2019“

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

Pateikti ŠVIS sistemoje

40.

Ataskaita „Prevencinės veiklos rodikliai 2019“

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, V. Zujevaitė-Srėbalienė, R. Narmontienė

Pateikti ŠVIS sistemoje

41.

Ataskaita „Mokyklų pritaikymo neįgaliems ataskaita 2019“

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, L. Domaševičienė

Pateikti ŠVIS sistemoje

42.

Ataskaita „Mokykla 2“

Iki 5 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, R. Ruškys

Pateikti ŠVIS sistemoje

43.

Prevenciniai signalinių rezultatų aptarimai su IG-IVG kl. mokiniais

Iki 15 d.

R. Jankuvienė

L. Kareivienė

 

44.

Prašymų laikyti BE pateikimas švietimo skyriui

Iki 28 d.

R. Jankuvienė,

IVG klasių auklėtojai

 

45.

Gimnazijos veiklos įsivertinimo apklausų organizavimas

Iki 29 d.

R. Jankuvienė,

informacinių technologijų mokytojai

 

46.

Darbo grupės dėl mokinio elgesio taisyklių koregavimo susirinkimas

Iki 29 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

  

 

 

Informacija atnaujinta 2019-11-04

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44