(8 678) 80122

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

  

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2019-09-30 Nr. V4 – 26

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

 1. 5

Administracijos pasitarimai

7, 14, 21 d. 9.00 val. K214 kab.

A. Virbalis

 

 1.  

IVG klasių mokinių tėvų susirinkimas

8 d. 17.30 val. Aktų salėje

R. Jankuvienė

 

 1.  

Pasitarimas mokyklų direktoriams

15 d. 9.00 val. Švietimo skyriaus salėje

A. Virbalis

R. Jankuvienė

 

 1.  

Gimnazijos tarybos susirinkimas

16 d. 17.30 val. Aktų salėje

A. Virbalis

 

 1.  

NKMA tarybos susirinkimas Marijampolės Marijonų gimnazijoje

17 d.

A. Virbalis

 

 1.  

Tėvų atstovybės susirinkimas

22 d. 17.30 val. Aktų salėje

D. Žilinskaitė

 

 1.  

5-8 klasių mokinių signalinių rezultatų ir mokinių adaptacijos aptarimai su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais.

 

29 d. K209 kab.

5 kl. 13.00 val.

6 kl. 13.50 val.

7 kl. 14.40 val.

8 kl.15.20 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

Klasių auklėtoja, dalykų mokytojai

Laikas ir vieta bus patikslinti vėliau

8.       

IG-IVG klasių mokinių signalinių rezultatų aptarimas su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais

30 d. K204 kab.

R. Jankuvienė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

9.      4.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis

iki 30 d.

V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

 1. 8

Mokesčio už mokslą sumažinimo darbo grupės susirinkimas

Iki 30 d.

V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

 1.  

2019-2021 m. strateginio plano stebėsenos darbo grupės susirinkimas

Iki 30 d.

A. Virbalis

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

 1.  

Mokymai „Eduka klasė“

10 d. 205 kab. 15.00 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 1.  

Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas „Kaip padėti mokytis skirtingų gebėjimų mokiniams?“

16 d. 15.00 K307 kab.

A. Raudienė

 

 1.  

Trumpalaikis projektinis darbas IIG kl. mokiniams „Mano finansinis tikslas“

1-4 d. pagal pamokų tvarkaraštį

I. Būgienė

 

 1.  

Integruota netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos pamoka IIIG kl. mokiniams „Amžinos ir galingos Lietuvos mitas – istoriniai J. Radvano „Radviliados“ vaizdiniai

1 d.

L. Gadeikytė

V. Kavoliūnienė

R. Norvaišienė

 

 1.  

Lietuvos konstitucijos egzaminas, minint Konstitucijos dieną

3 d. K307 kab.

I. Kalniuvienė

V. Kuprelis

R. Norvaišienė

A. Raudienė

Laikas bus tikslinamas

 1.  

Netradicinė pamoka-išvyka IVG kl. mokiniams į bateriją „Memel Nord“ Giruliuose

11 d.

A. Raudienė

 

 1.  

Pamoka-susitikimas su Swedbanko darbuotoju M. Saltykovu „Atsakingas skolinimasis“

17 d. pagal pamokų tvarkaraštį

I. Būgienė

 

 1.  

3D savaitė 7-8 klasių mokiniams

14-18 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, dalykų mokytojai

Pagal atskirą priemonių planą

 1.  

Integruota tikybos ir informacinių technologijų pamoka IIGa kl. mokiniams „Šv. Rašto naujienų puslapio kūrimas“

18 d. 6 pamoka K304 kab.

R. Čičiūnienė

E. Miežetienė

 

 1.  

Integruota geografijos ir matematikos pamoka 6c, 6d ir 6a kl. mokiniams „Atstumų matavimas žemėlapyje pagal mastelį“

21, 22, 24 d. pagal pamokų tvarkaraštį

A. Gagytė

 

 1.  

Integruota informacinių technologijų ir technologijų pamoka 7d kl. mokiniams „Infostendo kūrimas. Kompiuterio dalys“

22 d.3-4 pamokos

E. Buožius

E. Miežetienė

 

 1.  

Skaitmeninių žemėlapių konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“

24 d. pagal pamokų tvarkaraštį

A. Gagytė

E. Miežetienė

A. Slušnys

 

 1.  

Netradicinio ugdymo diena 5-8, IG-IIIG klasių mokiniams

28 d.

Užsienio kalbų ir menų metodinės grupės

Pagal atskirą priemonių planą

 1. 6.

Respublikinė matematikos V. Liutiko olimpiada

29 d. 8.30 val.

Darbo grupė

 

IV. ATASKAITOS, PARAIŠKOS

 1. 28

Gimnazijos metinio veiklos plano projekto parengimas

Iki 1 d.

Darbo grupių pirmininkai

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai

R. Jankuvienei iki 1 d. el. paštu

 1.  

Mokytojų dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, varžybose ketinimų plano parengimas

Iki 5 d.

Metodinių grupių pirmininkai

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai  R. Jankuvienei el. paštu

 1.  

Paraiškos dalyvauti komandinėje jaunųjų matematikų  olimpiadoje prof. V.Liutiko vardo prizui laimėti pateikimas

iki 19 d.

R. Jankuvienė

Google diske

 

 1.  

Informacijos apie neformaliojo vaikų švietimo organizavimą 2018-2019 m. m. pateikimas

iki 31 d.

D. Žilinskaitė

Google diske

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

 1.  

Dėl metinių projektinių darbų vadovų skyrimo

Iki 3 d.

R. Jankuvienė

 

 1. 30.

Dėl 2019-2020 mokslo metų metinio veiklos plano tvirtinimo ir derinimo

iki 15 d.

A. Virbalis

 

 1.  

Įsakymų dėl mokyklinio BE ir brandos darbo parengimas

Iki 10 d.

R. Jankuvienė

 

 1.  

Dėl PUPP lietuvių kalbos dalies žodžiu kalbėjimo grafiko tvirtinimo

Iki 8 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 1.  

Dėl mokinio elgesio taisyklių koregavimo darbo grupės sudarymo

Iki 30 d.

A. Virbalis

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

 1. 39.

Nemokamo maitinimo, mokinių maitinimo ataskaitos paruošimas ir pristatymas savivaldybės administracijai

iki 05 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

R. Mickuvienė

 

 1.  

Paraiškų biudžete planuotoms lėšoms pervesti paruošimas ir pateikimas savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Kasinių išlaidų suvedimas už 2019 m. rugsėjo mėn.

iki 3 d

R. Mickuvienė

 

 1.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2019 m. III ketvirtį paruošimas ir pateikimas savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui

iki 7 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Lėšų panaudojimo ataskaitos paruošimas ir pateikimas ŠMM ekonomikos skyriui

iki 7 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Pavedimo įvykdymo ir dalykinės veiklos ataskaitų paruošimas ir pateikimas ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui

Iki 10 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos parengimas ir pateikimas VMI

Iki 14 d.

R. Mickuvienė

 

 1.  

Pranešimo apie apdraustuosius darbuotojus už rugsėjo mėn. Parengimas ir pateikimas VSDFV Kretingos skyriui

Iki 14 d.

R. Mickuvienė

 

VII. KITA VEIKLA

 1. 47.

Metinių projektinių darbų grupių formavimas ir temų derinimas

Iki 10 d.

Darbų vadovai

Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei el. paštu

 1.  

Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas IVG kl. mokiniams

28 d. 8.00 val.

Lietuvių kalbos mokytojos

 

 1.  

IIG kl. mokinių supažindinimas su PUPP aprašo nuostatomis ir tvarkaraščiu

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

IIG klasių auklėtojai

 

 1.  

IIG klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu PUPP vykdymo instrukcija

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 1.  

IVG klasių mokinių supažindinimas su Brandos egzaminų aprašu ir tvarkaraščiu

Iki s 7 d.

IVG klasių auklėtojai

 

 1.  

Supažindinimas su menų MBE, brandos darbo vykdymo instrukcija

Iki 1 d.

A. Mačėnas,

J. Simaitienė,

O. Vaškytė,

L. Jucytė,

K. Kaulius

 

 1.  

IIG klasių mokinių supažindinimas su priėmimo į IIIG klases kriterijais

Iki 4 d.

IIG klasių auklėtojai

 

 1.  

8 kl. mokinių supažindinimas su priėmimo į IG kl. kriterijais

Iki 4 d.

8 klasių auklėtojai

 

 1.  

Penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos analizė: mokinių ir jų tėvų apklausų organizavimas ir vykdymas

21-25 d.

R. Narmontienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 1.  

5-6 klasių mokinių tėvų apklausos organizavimas ir vykdymas dėl 5-6 klasių mokinių rekolekcijų

Iki 4 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

Per tamo.lt

 1.  

1 pusmečio gimnazijos veiklos kalendoriaus sudarymas ir viešinimas kpg.lt

Iki 15 d.

D. Žilinskaitė,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

  

 

 

Informacija atnaujinta 2019-10-02

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44