(8 445) 78 945

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2018-02-01 Nr.V4 – 4

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

 

 

5, 12  d.,  19 d., 26 d.,

9.00 val. K214

A. Virbalis

 

2.

Mokytojų tarybos posėdis:

- I pusmečio ugdymosi ir lankomumo rezultatų 5-8 kl. aptarimas

8 d. 14.00 val. aktų salėje

A. Virbalis

 

3.

Mokytojų tarybos posėdis:

-          I pusmečio ugdymosi ir lankomumo rezultatų IG-IVG kl. aptarimas

-          Bandomųjų BE rezultatų analizė

13 d. 14.00 val. aktų salėje

A. Virbalis

 

4.

Pasitarimas mokyklų direktoriams „M. Daujoto pagrindinės mokyklos veiklos pokyčiai mokinių pasiekimams gerinti“

13 d. 9.00 val. M. Daujoto pagrindinėje mokykloje

A. Virbalis

 

5.

Darbo grupės susirinkimas strateginiam planui rengti

5 d. 15.00 val. K214 kab.

A. Virbalis,

darbo grupė

 

6.

Pranciškonų poezijos skaitymų organizavimo darbo grupės susirinkimas

7 d. 14.00 val. A212

V. Kavoliūnienė,

darbo grupė

 

7.

Atvirų durų diena 5-6 klasių mokinių tėvams. Susitikimai su dalykų mokytojais.

26 d. 17.00-19.00 val.

D. Žilinskaitė,

5-6 kl. dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai

Kabinetai bus nurodyti atskirai.

8.

Atvirų durų diena  rajono mokyklų mokiniams ir jų tėvams.

27 d. 17.30 val.

A. Virbalis

direktoriaus pavaduotojai

 

9.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Iki 28 d.

 V.Zujevaitė - Srėbalienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA, OLIMPIADOS, KONKURSAI

10.

BMK mokymų „Darbas su SMART lenta“ 2 dalis

12 d.

R. Jankuvienė

Mokytojai, turintys kabinetuose SMART lentas

11.

BMK mokymai:

- darbas per informatikos pamokas su robotu informacinių technologijų mokytojams;

- darbas 3D klasėje.

14 d.

10.00 val. K305 kab.

 

 

 

11.30 val. šv. Antano rūmuose 3D klasėje

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

R. Jankuvienė

 

 

12.

Kvalifikacijos kėlimo sėminaras gimnazijos mokytojams „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“ (potemės: savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi socialumas). Lektorė A. Šarskuvienė

20 d. 11.30 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis,

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

13.

Kvalifikacijos kėlimo seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Literatūros dėstymo metodika ir teksto kūrimas 9-10 klasėse“

21 d. 11.00 val. Švietimo centre

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

14.

Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas

19 d. 11.00 val. K404 kab.

L. Jucytė

 

15.

Matematikos ir IT metodinės grupės susirinkimas

21 d. 10.00 val. K309 kab.

V. Baltūsienė

 

16.

Dorinio ugdymo (tikybos) metodinės grupės susirinkimas

22 d. 10.00 val. K316 kab.

A. Šneideraitis

 

17.

66-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas

2 d. 10.00 val. Švietimo centre

Fizikos mokytojai

 

 

18.

Informacinių technologijų konkurso „Bebras“ II etapas

3 d. K305, K304

Informatikos mokytojai

 

19.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados gimnazijos etapas

5 d. 11.45 val. technologijų paruošiamajame kab.

E. Buožius,

J. Motijauskienė,

A. Narkuvienė

 

20.

Integruota tikybos ir geografijos pamoka „Tvanas“ 6d kl. mokiniams

5 d. 8.00 val. K205 kab.

s. D. Ančerytė FMSC,

A. Gagytė

 

21.

Respublikinis projektas „Saugesnio interneto savaitė“ gimnazijoje

5-9 d.

E. Miežetienė,

informacinių technologijų mokytojai

 

22.

Atvira 7 klasės valandėlė „Teigiamos vertybės – gyvenimo kelrodžiai“ pagal Lions Quest gyvenimo įgūdžiū programą „Paauglystės kryžkelės“

6 d. 13.10 val. aktų salėje

V. Zujevaitė-Srėbalienė

Registra Švietimo centro puslapyje

23.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas

8 d. 10.00 val. Švietimo centre

E. Buožius,

technologijų mokytojai

 

24.

Integruota netradicinė tikybos ir muzikos pamoka „Šviesų šventė“ 6 b kl. mokiniams

9 d. 9.55 val. aktų salėje

s. G. Borsato FMSC,

V. Šlionskytė

 

25.

Integruota istorijos ir literatūros pamoka „Lietuvos laisvės kovos istorijoje ir literatūroje“

9 d. 12.10 val. K307 kab.

R. Olšauskienė,

A. Raudienė

 

26.

67-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas

9 d. 10.00 val. šv. Antano rūmuose

V. Baltūsienė

 

27.

Integruota tikybos ir anglų kalbos pamoka „Love is the key“ IGd kl. mokiniams

12 d. 8.55 val. A313 kab.

G. Gegytė,

A. Šneideraitis

 

28.

XI konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“

12 d. 12.00 val. šv. Antano rūmų salėje

V. Kuprelis,

darbo grupė

 

29.

25-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninis etapas

13 d. 9.00 val. šv. Antano rūmuose

G. Macienė

 

30.

Gimnazijos matematikos olimpiada 5 – 8  klasių mokiniams

13 d. 8 val.

J. Petrauskienė

 

31.

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.) gimnazijos etapas

13 d. 12 val.

A 104 kab.

V. Kuprelis

 

32.

Integruota tikybos ir muzikos pamoka „Gavėnios laikotarpis: papročiai ir muzika“ 8a kl. mokiniams

14 d. 9.55 val. K104 kab.

R. Čičiūnienė,

A. Navickaitė

 

33.

Edukacinis gamtos mokslų užsiėmimas S. Daukanto pagrindinės mokyklos 8 kl. mokiniams

15 d. 404 kab.

A. Bėrantaitė,

L. Jucytė

 

34.

Netradicinė pamoka IIIG kl. mokiniams „Literatūriniai pasivaikščiojimai po romantizmo platybes“

26 d. 12.10 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Budrienė,

R. Olšauskienė,

I. Šedienė

 

35.

Integruota anglų k. ir matematikos pamoka „Shapes and figures“ 7c kl. mokiniams

26 d. 3 pamoką K306

A. Aniulis,

D. Račkuvienė

 

36.

Integruota fizikos ir geografijos pamoka 7 kl. mokiniams „Temperatūros poveikis Žemei“

27 d. K20k kab. pagal pamokų tvarkaraštį

A. Gagytė,

R. Zemdliauskaitė

 

37.

28-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10-12 kl.) rajoninis etapas

27 d. 9.00 val. Švietimo centre

Istorijos mokytojai

 

38.

24-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados (8-12 kl.) rajoninis etapas

28 d. 9.00 val. Meno mokykloje

Dailės mokytojai

 

39.

Trumpalaikis projektinis darbas IIG klasėms „mano verslo idėja“

Iki 28 d.

I. Būgienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

40.

Elektroninio dienyno pildymo priežiūra

 

Pagal poreikį visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

41.

V. Masioko pamokų stebėsena

Pagal atskirą grafiką

D. Žilinskaitė

 

42.

Pamokų stebėsena 8c klasėje (turinio diferencijavimas, individualizavimas)

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

43.

Prevenciniai pokalbiai su 5 – 8 klasių mokiniais, turinčiais nepatenkinamus įvertinimus I pusmetį

Iki 28 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

44.

Prevenciniai pokalbiai su IG – IVG kl. mokiniais, turinčiais nepatenkinamus įvertinimus I pusmetį  

Iki 28 d. d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė,

R. Jankuvienė

 

45.

Mokinių pažangumo ir lankomumo stebėsena

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotuojai pagal kuruojamas sritis, socialinė pedagogė

 

IV.  ATASKAITOS

46.

5-8 klasių I pusmečio ataskaitų pateikimas:

- klasės pažangumas ir klasės mokymosi kokybė;

- klasės lankomumas.

iki 1 d.

5-8 klasių auklėtojai

Išspausdintas ir pasirašytas pateikti V. Krikščiūnaitei-Buitvydei, lankomumą V. Zujevaitei-Srėbalienei

47.

IG-IVG klasių I pusmečio ataskaitų pateikimas:

- klasės pažangumas ir klasės mokymosi kokybė;

- klasės lankomumas.

iki 5 d.

IG-IVG klasių auklėtojai

Išspausdintas ir pasirašytas pateikti R. Jankuvienei, lankomumą V. Zujevaitei-Srėbalienei

48.

Paraiškų teikimas dėl mokinių dalyvavimo dalykinių olimpiadų rajoniniuose etapuose

Iki 28 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

Švietimo centro plane nurodytais terminais

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

49.

Dėl atsakingų asmenų už IVG klasių mokinių supažindinimą su dalyko BE vykdymo instrukcijomis ir kriterinio vertinimo nuostatais skyrimo

Iki 6 d.

R. Jankuvienė

 

50.

Dėl padėkos puikiai ir labai gerai besimokantiems 5-8

Iki 6 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

51.

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos IVG kl. mokiniams temų tvirtinimo

Iki 20 d.

L. Gadeikytė,

V. Kavoliūnienė,

R. Olšauskienė,

I. Šedienė

 

 

Temas pateikti elektroniniu paštu direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

52.

Dėl dalykų olimpiadų Gimnazijos etapų organizavimo ir lydėjimo įsakymų į rajoninius etapus parengimas

Iki 28 d.

direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

53.

Nemokamo mokinių maitinimo ataskaitos pateikimas už 2018 m. sausio mėn.

Iki 3 d.

R. Mickuvienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

54.

2017 m. inventorizacijos rezultatų sutikrinimas

10 d.

R. Mickuvienė

 

55.

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos už 2017 m. parengimas ir pateikimas VMI per EDS

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

56.

Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos parengimas  ir pateikimas VMI per EDS

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

57.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2018 m. sausio  mėn. parengimas ir pateikimas SODRAI per EDAS

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VII. EGZAMINAI, PUPP, ĮSKAITOS

58.

Vardinių PUPP dalyvausiančių mokinių sąrašų suvedimas į mokinių registrą

Iki 5 d.

K.Stripeikienė

 

59.

Informacinių technologijų bandomasis egzaminas IVG kl. mokiniams

8 d.

A. Slušnys

 

 

60.

Abiturientų prašymų laikyti BE pildymas

Iki 15 d.

IVG klasių auklėtojai

 

61.

Abiturientų prašymų laikyti BE registravimas Mokinių registre ir KELTO sistemoje

Iki 24 d.

K. Stripeikienė

R. Jankuvienė

 

 

62.

Muzikos MBE vykdymas

visą mėnesį

A. Navickaitė

 

63.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų abiturientams  temų ir potemių suvedimas KELTO sistemoje

23 d.

R. Jankuvienė

 

VIII. KITA VEIKLA

64.

Narkotinių medžiagų prevencinis patikrinimas gimnazijos pastatuose

1 d.

Darbo grupė

 

65.

Trišalio individualios mokinio pažangos aptarimo su 5-6 klasių mokiniais ir jų tėvais organizavimas

5-12 dienomis

D. Žilinskaitė,

5-6 klasių auklėtojai

Individualūs pokalbiai

66.

Konsultacijų mokiniams ir tėvams II pusmečio tvarkaraščių tikslinimas

Iki 6 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

67.

Socialinių įgūdžių programos „Tiltai“ užsiėmimai IGd klasėje

6 d., 13 d. 8.00 val.

s. J. Lukauskaitė FMSC,

R. Narmontienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 

Administracijos ir kitų darbuotojų darbo grafiko sudarymas

Iki 15 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

 

 

Tarifikacijos ir žiniaraščių parengimas II pusmečiui

Iki 26 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

R. Mickuvienė

 

59.

Gimnazijos 2017 m. veiklos ataskaitos projekto parengimas

Iki 28 d.

Darbo grupių vadovai

 

60.

Mokinių ir mokytojų apklausos „IT priemonių panaudojimo ugdomojoje veikloje veiksmingumas“

Iki 28 d.

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-01-05

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44