(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 

Pranciškoniško ugdymo samprata (parsisiųsti)

 

 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  nuostatai, patvirtinti vienintelio dalininko 2016 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 04/21-spr.-1
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos tarybos nuostatai,  patvirtinti vienintelio dalininko 2008 m.  rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 4
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai, patvirtinti vienintelio dalininko 2008 rugpjūčio 14 sprendimu Nr. 4
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių parlamento nuostatai vienintelio dalininko 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 4
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d.  įsakymo Nr. V-147
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos individualaus ugdymo plano, dalyko programos ir programos kurso pakeitimo mokiniui tvarka, patvirtinta direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-112.
 • Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2009 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-205
 • Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos vaikų turizmo organizavimo tvarka, patvirtinta 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-18
 • Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-310
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko  tvarka, patvirtinta 2009 m. vasario 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-148
 • Viešosios įstaigos pranciškonų specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka, patvirtinta 2009 m. rugpjūčio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 225
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas 2010 m. gegužės 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-154
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2009-05-14 įsakymu Nr.V-201
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2011 m. birželio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-244
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, patvirtinti 2015 m. spalio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-341 
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarka, patvirtinta 2013 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-98
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos metinių projektinių darbų rengimo nuostatai, patvirtinti 2012 m. lapkričio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-70 (papildyta 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.V-68)

 

Informacija atnaujinta: 2016-09-07

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44