(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 

Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Istorijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Geografijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dorinio ugdymo (tikybos) dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Kūno kultūros dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Biologijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Chemijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Fizikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Matematikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Informacinių technologijų vertinimas (parsisiųsti)

Ekonomikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Užsienio kalbų dalykų dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Šokio dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dailės dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Muzikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Technologijų dalyko vertinimas (parsisiųsti)

 

Mokinio elgesio taisyklės (parsisiųsti)

Pranciškoniško ugdymo samprata (parsisiųsti)

 

Gimnazijos bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai (parsisiųsti)

 

 

 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  nuostatai, patvirtinti vienintelio dalininko 2016 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 04/21-spr.-1
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos tarybos nuostatai,  patvirtinti vienintelio dalininko 2008 m.  rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 4
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai, patvirtinti vienintelio dalininko 2008 rugpjūčio 14 sprendimu Nr. 4
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių parlamento nuostatai vienintelio dalininko 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 4
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2016 m. spalio 26 d.  įsakymo Nr. V-278
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos individualaus ugdymo plano, dalyko programos ir programos kurso pakeitimo mokiniui tvarka, patvirtinta direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-112.
 • Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2009 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-205
 • Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos vaikų turizmo organizavimo tvarka, patvirtinta 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-18
 • Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos mokinio elgesio taisyklės, patvirtintos 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-267
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko  tvarka, patvirtinta 2009 m. vasario 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-148
 • Viešosios įstaigos pranciškonų specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka, patvirtinta 2009 m. rugpjūčio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 225
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas 2010 m. gegužės 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-154
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai, patvirtinti direktoriaus 2017 m. gruodžio  1 d. įsakymu Nr. V-373
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2017 m. rugsėjo 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-266
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, patvirtinti 2015 m. spalio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-341 
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarka, patvirtinta 2013 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-98
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos metinių projektinių darbų rengimo nuostatai, patvirtinti 2012 m. lapkričio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-70 (papildyta 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.V-68)
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-320

 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą Gimnazijoje, pirmosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-320

 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-320

 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas jiems būnant Gimnazijoje, vaistų administravimo joje tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-320

 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas  2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-244
 • Rekomendacijos Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos darbuotojams dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintos 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-245
 • Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Vaiko gerovės komisijos  sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas  2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-221

 

Informacija atnaujinta: 2017-12-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44