(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

 

Socialinė pedagogė 

tel.: 8 603 13203

 • atstovauja mokinių interesus;sprendžia socialines pedagogines problemas (bendravimo, lankomumo, pažangumo klausimus);
 • lankosi pamokose, stebi spec. poreikių mokinių elgesį, socialinių įgūdžių lygį;
 • išvadas aptaria individualiai su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais;
 • esant reikalui, kviečia tėvus pokalbiams, pati vyksta į mokinių namus;
 • bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ, LOGOPEDĖ

Eglė Genčiuvienė

Darbo vieta: K 012 kab.

Darbo laikas:

II  8.00 – 16.30

III 8.00 – 11.00

 • atlieka mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • mokiniams teikia pagalbą, kai ją skiria pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • užsiėmimų metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į jų gebėjimus;
 • konsultuoja mokytojus dėl individualizuotų programų rengimo ir bendrųjų programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.
 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.
 • atlieka  mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų,  pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • mokiniams teikia pagalbą, kai ją skiria pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas.
 • užsiėmimų metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į jų gebėjimus.
 • konsultuoja mokytojus, dėl individualizuotų ir bendrųjų programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikymo;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

 

 

 

Psichologė Reda Narmontienė

 

Darbo vieta: A310 kab.

 

Dėl susitikimo laiko geriausia tartis iš anksto per Tamo dienyną.

MOKINIAMS

Visada esi laukiamas, jei:

 • Nenori eiti į mokyklą;
 • Tau liūdna, sunku ir tiesiog nori pasikalbėti, pasitarti;
 • Jautiesi vienišas ar nesuprastas;
 • Pykstiesi su draugais, tėvais ar mokytojais;
 • Kyla sunkumų mokymesi;
 • Nerimauji dėl įvairių dalykų…

TĖVAMS

Iškilus išvardintiems sunkumams ir kitoms šeimos problemoms, krizėms šeimoje, kreipkitės ir kartu rasime problemų sprendimą.

MOKYTOJAMS

Jei pastebite išvardintas problemas, kyla sunkumų dėl elgesio, drausmės ar emocijų, o gal pastebėjote staigius mokinio elgesio pasikeitimus, kreipkitės ir kartu ieškosime sprendimo.

 

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • teikia rekomendacijas bei informaciją vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais mokyklos bendruomenei;
 • dalyvauja prevencinėje veikloje;
 • atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėjimą;
 • bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija Gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos darbe ir sprendžiant kitas konsultuojamų mokinių problemas;
 • esant būtinybei bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

  Psichologės R. Narmontienės darbo laikas:

 

Savaitės diena

Darbo valandos per savaitę

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

10

7:30 – 18:00

11:00 – 11:30

Antradienis

3

7:30 – 8:30 ir 16:00 – 18:00

11:00 – 11:30

Trečiadienis

10

7:30 – 18:00

11:00 – 11:30

Ketvirtadienis

7

7:30 – 11:00 ir 14:30 – 18:00

11:00 – 11:30

Penktadienis

10

7:30 – 18:00

11:00 – 11:30

Viso:

40.00

40.00

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje;
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijoje;
 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informacijas ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 

 

Informacija atnaujinta: 2019-08-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44