(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Konsultacijų grafikas 5-8, IG-IVG klasių mokiniams 2016-2017 m.m. 

Eil. nr.

Konsultuojančio mokytojo vardas, pavardė

Konsultuojančio mokytojo kvalifikacinė kategorija

Konsultacijos laikas, vieta

1.       

Andrius Aniulis

matematikos vyresnysis mokytojas

Pirmadienis, 7 pamoka 306 kab. (6 kl.)

2.

Stanislava Andrijauskienė

matematikos mokytoja metodininkė

Antradienis, 7 pamoka 207 kab. (7 kl.)

3.

Daiva Ataitė

lietuvių k. mokytoja metodininkė

Pirmadienis, 7 pamoka 108 kab. (8 kl.)

4.

Aurelija Bėrantaitė

chemijos mokytoja

Antradienis, 6 pamoka A302

5.

Audronė Budrienė

lietuvių k. vyresnioji mokytoja

Ketvirtadienis, 7 pamoka 103 kab. (7 kl.)

6.

Irena Černeckienė

fizikos mokytoja metodininkė

Pirmadienis, 8 pamoka 402 kab.

7.

Vilma Meilienė

matematikos mokytoja metodininkė

Trečiadienis, 7 pamoka 309 kab. (8 kl.)

8.

Irena Puškorienė

matematikos vyresnioji mokytoja

Ketvirtadienis, 6 pamoka 107 kab. (5 kl.)

9.

Danutė Rimkutė

lietuvių k. mokytoja metodininkė

Ketvirtadienis, 7 pamoka 312 kab. (6 kl.)

10.

Virginija Rudavičienė

lietuvių k. mokytoja metodininkė

pirmadienis, 7 pamoka 109 kab. (5 kl.)

11.

Vilma Švitrienė

chemijos mokytoja metodininkė

Pirmadienis, 7 pamoka 403 kab.

 

Informacija paruošta 2016-09-19

Socialinė pedagogė 

tel.: 8 603 13203

 • atstovauja mokinių interesus;sprendžia socialines pedagogines problemas (bendravimo, lankomumo, pažangumo klausimus);
 • lankosi pamokose, stebi spec. poreikių mokinių elgesį, socialinių įgūdžių lygį;
 • išvadas aptaria individualiai su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais;
 • esant reikalui, kviečia tėvus pokalbiams, pati vyksta į mokinių namus;
 • bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis.

 

Specialioji pedagogė

 • atlieka  mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų,  pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • mokiniams teikia pagalbą, kai ją skiria pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas.
 • užsiėmimų metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į jų gebėjimus.
 • konsultuoja mokytojus, dėl individualizuotų ir bendrųjų programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikymo;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

 

Psichologė 

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • teikia rekomendacijas bei informaciją vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais mokyklos bendruomenei;
 • dalyvauja prevencinėje veikloje;
 • atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėjimą;
 • bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija Gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos darbe ir sprendžiant kitas konsultuojamų mokinių problemas;
 • esant būtinybei bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje;
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijoje;
 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informacijas ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-08-31

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44