(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje

 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (atsisiųsti)

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė Vija Zujevaitė-Srėbalienė  (atsakinga už pradinio ugdymo ir  5-8 klases)

El. paštas: vija.srebaliene@pranciskonugimnazija.lt

Darbo vieta: 313 kabinetas, J. Pabrėžos g. 4, tel. 8 603 13203

Darbo laikas: I-IV  8.00-16.00, V 8.00-14.30, pietų pertrauka – 12.10-12.40 val.

 

Socialinė pedagogė metodininkė Laima Kareivienė (atsakinga už I-IVG klases)

El. paštas: laima.kareiviene@pranciskonugimnazija.lt

Darbo vieta: Šv. Antano rūmai A 211 kabinetas.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas: 
rūpintis vaikų socialine gerove, padėti jiems adaptuotis ir užtikrinti saugumą gimnazijoje, sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Visada esi laukiamas ir drąsiai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • Turi problemų bendraujant su bendraamžiais ar mokytojais;
 • Patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
 • Sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje;
 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • Kyla sunkumų dėl pamokų lankomumo;
 • Kai reikia socialinės pagalbos įvairiais klausimais;
 • Kai turi įvairių pasiūlymų dėl socialinių ir prevencinių akcijų.

 

Socialinis pedagogas gimnazijoje vykdo šias funkcijas:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžia ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo problemas, vykdo prevencinius pokalbius.
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityvios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo programas kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę-pedagoginę pagalbą;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • tvarko nemokamo maitinimo talonus ir pildo žiniaraštį internetinėje sistemoje;
 • rengia savo veiklos programą mokslo metams pagal metinės veiklos prioritetus.

 

  

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ, LOGOPEDĖ Eglė Genčiuvienė

El. paštas: egle.genciuviene@pranciskonugimnazija.lt

Darbo vieta: K 012 kab.

Darbo laikas:

II  8.00 – 16.30

III 8.00 – 11.00

 • atlieka mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • mokiniams teikia pagalbą, kai ją skiria pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • užsiėmimų metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į jų gebėjimus;
 • konsultuoja mokytojus dėl individualizuotų programų rengimo ir bendrųjų programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.
 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.

 

Psichologė  

Reda Narmontienė

Darbo vieta: A310 kab.

 El. paštas: reda.narmontiene@pranciskonugimnazija.lt

Dėl susitikimo laiko geriausia tartis iš anksto.

MOKINIAMS

Visada esi laukiamas, jei:

 • Nenori eiti į mokyklą;
 • Tau liūdna, sunku ir tiesiog nori pasikalbėti, pasitarti;
 • Jautiesi vienišas ar nesuprastas;
 • Pykstiesi su draugais, tėvais ar mokytojais;
 • Kyla sunkumų mokymesi;
 • Nerimauji dėl įvairių dalykų…

TĖVAMS

Iškilus išvardintiems sunkumams ir kitoms šeimos problemoms, krizėms šeimoje, kreipkitės ir kartu rasime problemų sprendimą.

MOKYTOJAMS

Jei pastebite išvardintas problemas, kyla sunkumų dėl elgesio, drausmės ar emocijų, o gal pastebėjote staigius mokinio elgesio pasikeitimus, kreipkitės ir kartu ieškosime sprendimo.

 

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • teikia rekomendacijas bei informaciją vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais mokyklos bendruomenei;
 • dalyvauja prevencinėje veikloje;
 • atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėjimą;
 • bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija Gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos darbe ir sprendžiant kitas konsultuojamų mokinių problemas;
 • esant būtinybei bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

  Psichologės R. Narmontienės darbo laikas:

  Darbo grafikas: I-IV 7.45-16.30

                           V 7.30-15.00

Pietų pertrauka: I-V 11.00-11.30

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje;
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijoje;
 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informacijas ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 

 

Informacija atnaujinta: 2020-06-23

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44