(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Konsultacijų pagalbai mokiniui teikti tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

5-8 kl.  ir IG-IVG kl.

 

 

Eil. Nr.

Mokytojo vardas pavardė

Dalykas

Laikas

Vieta

1.                                      

D. Ataitė

lietuvių kalba 5-6 kl.

Antradienis, 7 pamoka

K 108

2.                                      

L. Gadeikytė

lietuvių kalba

Antradienis, 7 pamoka

A 204

3.                                      

V. Kavoliūnienė

lietuvių kalba

Pirmadienis, 6 pamoka

Antradienis, 7 pamoka

A 212

4.                                      

D. Kybartienė

matematika (I-IVGkl.)

Pirmadienis, 2 pamoka (III-IVG kl.)

Antradienis, 1 pamoka (III-IVG kl.)

Ketvirtadienis, 7 pamoka (I-IIG kl.)

A 312

5.                                      

I.Būgienė

matematika (III-IVG)

Penktadienis, 1 pamoka

A 302

6.                                      

A.Aniulis

matematika

Antradienis, 8 pamoka

K 306

7.                                      

M. Meilienė

matematika

Ketvirtadienis, 7 pamoka

K 309

8.                                      

S. Andrijauskienė

matematika

Penktadienis, 6, 7 pamokos

K 207

9.                                      

I.Puškorienė

matematika

Ketvirtadienis, 6 pamoka

K 107

10.                                  

J. Petrauskienė

matematika

Penktadienis, 7 pamoka

K 107

11.                                  

V. Baltūsienė

matematika

Trečiadieniais, 7 pamoka

A 207

12.                                  

L. Bernienė

matematika

Pirmadienis, 7 pamoka

K 312

13.                                  

L. Bružienė

matematika

Trečiadieniais, 7 pamoka

A 213

14.                                  

G. Gegytė

anglų kalba

Trečiadienis, 6 pamoka

A 313

15.                                  

J. Tutinienė

anglų kalba

Antradienis, 8 pamoka

A 309

16.                                  

R. Žiubrienė

anglų kalba

Pirmadienis, 7 pamoka

A 306

17.                                  

K. Tamošauskienė

anglų kalba

Trečiadienis, 1 pamoka

K 113

18.                                  

V. Domarkienė

anglų kalba

Pirmadienis, 7 pamoka

A 214

 

 

Konsultacijos nuo 2017-11-02 d.

 

Eil. Nr

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Laikas

Vieta

1.

R. Žiubrienė (IIG mok. K. Tamošauskienės gr.)

Anglų k.

Pirmadienis, 8 pamoka

A 306

2.

D. Račkuvienė (IGb kl.)

Anglų k.

Pirmadienis, 7 pamoka

K 401

 

3.

J. Tutinienė (IIIG 5 gr.)

Anglų k.

 Antradienis, 7 pamoka

 A 309

 

 Konsultacijos nuo 2018-03-01

 

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Laikas

Vieta

1.

Danutė Rimkutė

Lietuvių k.

Ketvirtadienis, 6 pamoka

K 312

 

 

 

Socialinė pedagogė 

tel.: 8 603 13203

 • atstovauja mokinių interesus;sprendžia socialines pedagogines problemas (bendravimo, lankomumo, pažangumo klausimus);
 • lankosi pamokose, stebi spec. poreikių mokinių elgesį, socialinių įgūdžių lygį;
 • išvadas aptaria individualiai su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais;
 • esant reikalui, kviečia tėvus pokalbiams, pati vyksta į mokinių namus;
 • bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis.

 

Specialioji pedagogė

 • atlieka  mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų,  pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • mokiniams teikia pagalbą, kai ją skiria pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas.
 • užsiėmimų metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į jų gebėjimus.
 • konsultuoja mokytojus, dėl individualizuotų ir bendrųjų programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikymo;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

 

Psichologė 

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • teikia rekomendacijas bei informaciją vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais mokyklos bendruomenei;
 • dalyvauja prevencinėje veikloje;
 • atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėjimą;
 • bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija Gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos darbe ir sprendžiant kitas konsultuojamų mokinių problemas;
 • esant būtinybei bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje;
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijoje;
 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informacijas ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-03-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44