(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo sąlygos

 

Maloniai kviečiame mokytis Pranciškonų gimnazijoje. Mokiniai į Pranciškonų gimnaziją  priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą arba  pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą,  ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo pažymėjimą. Priimant į penktą klasę mokiniams organizuojamas testas ir Pranciškonų gimnazijos vadovų, kapelionų pokalbis su stojančiuoju ir jo tėvais. Priimant į kitas klases, testas ir pokalbis su tėvais gali būti neorganizuojamas. Priėmimą organizuoja Pranciškonų gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija. Sprendimą dėl mokinio priėmimo  priima Pranciškonų gimnazijos direktorius komisijos siūlymu. Mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Pranciškonų gimnazijos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų). Gimnazijos mokinių tėvai moka 60€ dydžio mokestį už vienerius mokslo metus. Nuo šio mokesčio  atleisti arba mokestį sumažinti gali tik Gimnazijos steigėjas.

Priimant mokinius, prioritetai teikiami:

- mokiniams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Pranciškonų gimnazijoje. Ši nuostata netaikoma, jei priėmimo komisija nusprendė siūlyti Pranciškonų gimnazijos direktoriui mokinį  nepriimti;

- mokiniams, turintiems aukštesnius mokymosi pasiekimus;

- Pranciškonų gimnazijos darbuotojų vaikams.

Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių pageidavimus. Siekiama, kad paralelėse klasėse būtų toks pat mokinių skaičius.

 

 

Informacija dėl priėmimo teikiama tel. (8 445) 78 945.

 

 

Informacija atnaujinta: 2016-09-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44