(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Sielovada

 

Neformalaus ugdymo organizatorė - sielovadininkė s. Julija Lukauskaitė FMSC

  • EL. PAŠTAS: sesejulija@gmail.com
  • ADRESAS: J.Pabrėžos g. 4, Kretinga LT-97129

SIELOVADOS KOMANDA

Kas jie?

 

Tai br. Tomas Žymantas OFM, s. Julija Lukauskaitė FMSC, Reda Čižiūnienė, s. Danutė Ančerytė FMSC, Antanas Šneideraitis.

Taip, taip, tai nėra vienas žmogus. Tai visa komanda, būtent tam, kad visur būtų pasiekiami. Be to, dvi galvos dirba geriau nei viena, o kai jų net penkios – idėjos veržiasi, tiesiog, per kraštus. Be to, jų tiek daug, kad galėtum juos sutikti visur: zujančius Gimnazijos koridoriais, tikybos pamokose, organizuojančius ir dalyvaujančius įvairiausiose veiklose, o ne tik besimeldžiančius Šv. Antano rūmų koplyčioje už tave ir su tavimi.

Br. Tomą ir s. Juliją gali pasikviesti į pamokas, susitikti su jais klasės rekolekcijų metu bei per Šv. Mišias. Jie tau padeda paruošti klasės maldą per Adventą ir Gavėnią, atlikti išpažintį Gavėnios metu bei begales kitų dalykų. Jie taip pat su malonumu išgers su tavimi arbatos puodelį, pasidalins tavo džiaugsmas ir rūpesčiais, išklausys tave ir pagelbės tapti geriausias tavo versija. Gimnazijoje jie yra dėl tavęs. Pasinaudok galimybeǃ

 

 

 Sielovada Gimnazijoje 

Gebėjimas būti pilnavertiška ir visapusiška visuomenės dalimi yra kiekvieno žmogaus kasdienybės įprasminimas. Todėl Pranciškonų Gimnazija ne tik teikia pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, tačiau ugdo harmoningą, kūrybingą, pilietišką ir savarankišką asmenybę, galinčią įsisąmoninti krikščioniškąsias vertybes, pasirinkti prasmingą mokymosi ir gyvenimo kelią, siekiančią ne tik savo aplinkos, bet ir visos Lietuvos valstybės gerovės. Žengdama šiuo keliu, Gimnazija vykdo sielovadinę tarnystę, padedančią kiekvienam mokiniui pažinti Dievą, stiprinti pranciškoniškąjį dvasingumą. Specialiai tam paskirti kapelionai, padedant Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojams, auklėtojams, mokinių ir jų tėvų atstovams, stengiasi įprasminti kiekvieno Gimnazijoje besimokančiojo kelią, kritiškai vertinant materialiuosius pasaulio veiksnius, formuojant kiekvienam tinkamas prioritetines bendražmogiškas vertybes, nuostatas, moralę.

Tęsdama krikščionių Tradiciją, Gimnazija, kaip Kristų tikinčiųjų bendruomenė, skelbia tikėjimo pagrindus, Gerosios Naujienos mokymą, krikščioniškąjį Dievo buvimo liudijimą ypatingai tikybos pamokose atskirai arba integracijoje su kitais dėstomais dalykais. Įvairių minėjimų ir iškilmių metu niekuomet nepamirštamas bendruomeniškas tikėjimo šventimas, gaunamas per šventuosius Sakramentus ar sakramentalijas Gimnazijos koplyčioje. Rekolekcijų dėka, mokiniai pagilina savo krikščioniškąją patirtį, artimo meilės bendrystę, palaiko ir įgyvendina rekolekcijų dvasią savo kasdienybėje ir aplinkoje. Tai puikiai atspindi Gimnazijoje neretai vykdomos įvairios solidarumo akcijos ar klasių pamaldumo tradicijos Advento bei Gavėnios laikotarpiais. Per šias programas išsiplečia mokinių laisvė, siūlanti rinktis tikėjimą Dievu ne dėl tradicijos, bet siekiant jį giliau pažinti bei juo sekti.

Didelio pasisekimo kaskart sulaukia Gimnazijos, mokinių ir tėvų jau tradicinėmis tapusios įvairios bendruomeniškumo akimirkos netradicinėje mokymosi aplinkoje: penktųjų klasių rekolekcijos mokslo metų pradžioje, klasių Advento vakaronės prieš šv. Kalėdas, mokslo metų pabaiga Pakutuvėnuose. Toks švietimo įstaigos ir mokinių tėvų bendradarbiavimas yra gyvybiškai būtinas, siekiant, jog vaikas noriai bei tikslingai žengtų mokslo, pažinimo ir asmenybinės formacijos keliu. Tačiau nederėtų pamiršti, jog doram ir intelektualiam asmenybės ugdymui nepakanka vien švietėjiško Gimnazijos mokymo, bet būtinas mokslo grįžtamasis ryšys ir šeimoje. Šios svarbios ugdymo priemonės Gimnazijos sielovados komanda taip pat nepamiršta ir ypatingai skatina šeimos kultūrinį bei vertybinį kūrybiškumą Advento metu kuriant šeimos prakartėlę bei eksponuojant ją ne tik Gimnazijos, rajono, bet ir valstybiniu lygiu.

Šiandieninėje visuomenės sekuliarizacijoje Gimnazijos sielovada nėra menka užduotis ar iššūkis, tačiau siekdama ugdyti laisvą, pilietišką, kūrybingą bei atsakingą asmenybę, sielovados komanda, vadovaujama kapelionų, yra pasiryžusi ugdymo procese nepaliaujamai skelbti katalikų tikėjimą, tautos ir Bažnyčios tradicijas, kultūrą bei vertybes, idant kiekvienas Gimnazijos bendruomenės narys rinktųsi teisumo ir išminties kelią.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas A. Šneideraitis

 

 

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44