(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Rugsėjo 8d. Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo iškilmę

Rugsėjo 8d. Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo iškilmę

  • rugsėjo 19, 2017

Kai rugsėjo 8d. Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausios  Mergelės Marijos gimimo iškilmę, į Šiluvą, iš visų kampelių, ima plūsti būriai maldininkų melsdami Marijos, ligonių sveikatos, užtarimo ar padėkoti už gautas malones. Prabėgo 409 metai nuo tos dienos, kai  gretimo kaimo  piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Nežinodami ką daryti vaikai kreipėsi į Šiluvos kalvinų katechetą, o šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamoną, prisiartinęs prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę į ją kreipėsi: „Mergaite, ko verki?“ Toji  atsakiusi: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama." Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymu Europoje ir bene vienintelis, kai Dievo Motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų. Apreiškimo vieton plūstančių būrių maldininkų negalėjo sulaikyti net ir sovietinė okupacija.

Prie Mergelės Marijos kojų, prašyti laiminti naujuosius mokslo metus, rugsėjo 7d. sugužėjo ir katalikiškų mokyklų atstovai. Festivalyje dalyvavo ir 100 Pranciškonų Gimnazijos mokinių, lydimų direktoriaus, kapelionų bei mokytojų. Išlaikydami piligrimystės tradicijas mokiniai į Šiluvą atžygiavo lydimi giesmės ir maldos. Drauge su kitomis katalikiškomis bendruomenėmis dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose aikštėje priešais Šv. M. Marijos Gimimo baziliką, klausėsi padrąsinančio Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo raginimo nebijoti liudyti savo gyvenimu krikščioniškas vertybes, dėl kurių nepabijojo mirti mūsų seneliai. Susėdę ant pievelės saulės atokaitoje laužė brolystės duoną bei dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, kurių metu ne tik turėjo galimybę susipažinti su šventųjų gyvenimais, bet ir susitikti su įdomiais žmonėmis. Šventę užbaigdami bendra giesme mokiniai skubėjo bazilikon pasimelsti prie birželio 25d. palaimintuoju paskelbtu vyskupo ir kankinio Teofilio Matulionio relikvijos, kuris suabejojęs savo pašaukimu paliko Petrapilio kunigų seminariją begalėjo jon grįžti tik po trejų metų, gali būti geru užtarėju šiandienos mokinių pas Dievą.

O Šiluviškė, Sveika Marija,
Kuri nešioji Dievą Širdyje,
Tu mus globoki, karštai maldaujam,
Sielas ir kūnus Tau paaukaujam.

 

 Informaciją paruošė s. Julija Lukauskaitė