(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

J. Giedraičio fondo stipendijos Gimnazijos mokiniams

J. Giedraičio fondo stipendijos Gimnazijos mokiniams

  • spalio 16, 2020

Renginį organizavo ir jį pradėjo Pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaiva Krikščiūnaitė – Buitvydė. Ji pristatė visus svečius, atvykusius į iškilmingą stipendijų įteikimo šventę, pasidžiaugė, kad joje dalyvauja ir mokinių šeimos nariai.   Bernardas Belickas OFM, pakviestas tarti sveikinimo žodį susirinkusiems,  ragino pagarbiai tikėti tėvyne, „nuoširdžiai palinkti prie vėliavos“, kasdienybėj nuolat ieškoti šviesos, kurti teisingą Lietuvą Europos kontekste, jaučiant protėvių pulsą pajusti ir savas šaknis. Brolis pranciškonas kvietė jungtis į bendrą maldą, visus palaimino. Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis OFM.

Dėl susiklosčiusios pandeminės  situacijos Juozo Giedraičio fondo steigėjas, valdybos narys Jonas Vainius, atvykti negalėjo, todėl J. Giedraičio biografiją ir veiklą pristatė stipendijų komiteto skirstymo sekretorė Goda Krukauskienė.

Istorijos mokytojas, partizanų sūnus, LLKS narys Laimutis Purlys aptarė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio veiklą, akcentavo partizanų veiklos ir ginkluoto pasipriešinimo svarbą Lietuvos valstybei, aptarė Broniaus Krivicko, Danieliaus Vaitelio pasiaukojimą, ragino tėvynę mylėti kaip motiną, taip pat akcentavo patriotizmo svarbą jaunimui, paminėdamas, jog jie – Lietuvos ateitis, padedanti apčiuopti amžinąsias vertybes.

Žemaitijos krašto ateitininkų valdybos pirmininkas ir Ateitininkų Federacijos tarybos narys, Viekšnių gimnazijos ateitininkų kuopos vadas ir tikybos mokytojas Paulius Auryla aptarė ateitininkų organizacijos istoriją. Jis akcentavo, jog ateitininkų draugija padeda sujungti „idėjas ir žemę“, kad  „visad yra kilnių tautinių idėjų, bet, deja,  trūksta asmenų, galinčių jas įgyvendinti“. Taip pat P. Auryla savo kalboje pabrėžė, jog svarbu nepamiršti, kokia laisvės kaina, priminė, jog tikėjimas sukuria pamatinius gyvenimo dėsnius, skatino puoselėti ateitininkų vertybes – tikėjimą, šeimą, tėvynę.

Stipendijų skirstymo komiteto narys Paulius Saudargas, taip pat taręs sveikinimo žodį stipendininkams,   atkreipė dėmesį į tai, jog itin svarbu bet kokioje veikloje  asmenybės, nes tik jos kuria pasaulį, jog  tėvynė gyva ne institucijomis, o žmonėmis, o istorinė atmintis – tėvynės gyvybė.

Renginio svečiams Pauliui Aurylai, Pauliui Saudargui, Laimučiui Purliui ir Godai Krukauskienei įteiktos Artūro Grickevičiaus knygos „Vyskupas Paulius Antanas Baltakis“ – tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias“, atsiųstos Jono Vainiaus, bei Pranciškonų gimnazijos mokinių kūrybos rinktinė „Atspindžiai“.

Pranciškonų gimnazijos laikraščio

,,Esu“  informacija