(8 678) 80122

info@kpg.lt

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PAMOKŲ IR GIMNAZIJOS LANKOMUMO APSKAITOS BEI GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS atnaujinamas

 

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai),

informuojame Jus, kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. medicininė pažyma dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą (forma Nr. 094/a) mokiniams nebebus išduodama. Mokinio praleistas pamokas teisina tėvai (globėjai, rūpintojai). Šiuo metu gimnazijoje yra rengiamas Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, kuris bus patvirtintas š.m. spalio mėnesį. Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą“.  Siekdami užtikrinti Gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitą, mokiniui neatvykus į mokyklą, prašome teisėtus vaiko atstovus nedelsiant informuoti klasės auklėtoją žinute Tamo dienyne.

Kai Jūsų vaikas negali dalyvauti fizinio lavinimo pamokoje dėl objektyvių priežasčių, prašome parašyti pažymą, kurią mokinys turi atsinešti į fizinio lavinimo pamoką ir parodyti mokytojui.

Siunčiame  Jums LR sveikatos apsaugos ministerijos ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacinius raštus dėl pasikeitusios pamokų teisinimo tvarkos.

Kviečiame tėvelius (globėjus, rūpintojus) bendrauti ir bendradarbiauti su klasės auklėtoju siekiant užtikrinti sėkmingą mokinių pamokų lankomumą ir mokymąsi.

  

Praleistų pamokų pateisinimo forma (parsisiųsti)

 

 

 II. MOKINIŲ PAMOKŲ IR GIMNAZIJOS LANKOMUMO APSKAITA

5. Mokinių pamokų ir gimnazijos lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne (toliau – dienynas), elektroninio dienyno nuostatų nustatyta tvarka.
6. Pamokinės dienos veiklos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei-pilietinei, prevencinei veiklai, fiksuojamos dienyne gimnazijos nustatyta tvarka. Praleistų pamokų skaičius atitinka savaitės dienos pamokų skaičių, esantį klasės pamokų tvarkaraštyje.
7. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintos:

7.1.   dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius medicinos pažymą apie ligą arba tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą. Dėl ligos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teisinti ne daugiau kaip 3-jų dienų praleistas pamokas per mėnesį;

7.2.   dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės centrą, policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Švietimo pagalbos tarnybą ar kitas institucijas, pateikus iškvietimą, šaukimą, kitą įrodantį dokumentą ar jo kopiją;

7.3.   dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų, autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų mirties ir pan.), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu, ne daugiau kaip 3-jų dienų praleistos pamokos per mėnesį;

7.4.   dėl mokinio atstovavimo gimnazijai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje;

7.5.   dėl mokinio dalyvavimo gimnazijos organizuojamuose renginiuose suderinus su gimnazijos direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam) ugdymui;

7.6.   dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų ar kitų neformaliojo švietimo teikėjų (pateikus iškvietimą ar kitą pateisinantį dokumentą arba jų kopijas) dalyvauti šventėse, konkursuose, varžybose ar kituose renginiuose, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje.
8.Tvarkos aprašo 7 punkte nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos pamokos laikomos nepateisintos.

 

III. PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ IRGIMNAZIJOS LANKOMUMĄ

 

  1. Mokiniai:

9.1.   laikosi visų mokymo(-si) sutartyje numatytų sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

9.2.   praleidę pamokas, per 3 darbo dienas, klasės auklėtojui (jo nesant – socialiniam pedagogui) pateikia pamokas pateisinantį dokumentą;

9.3.   dėl praleistų nepateisintų pamokų klasės auklėtojui (jam nesant – socialiniam pedagogui) pateikia rašytinį paaiškinimą (pagal patvirtintą formą, direktoriaus įsakymu Nr. V-37).

10.  Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

10.1.   užtikrina punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

10.2.   iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į gimnaziją dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis gimnazijoje susitartu būdu informuoja klasės auklėtoją arba socialinį pedagogą;

10.3.   gimnazijos nustatyta tvarka parašo paaiškinimus dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo (prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-305);

10.4.   atvyksta į individualius pokalbius su gimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju arba socialiniu pedagogu, klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;

10.5.   bendradarbiauja su gimnazijos direktoriumi ir socialiniu pedagogu, dalyko mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais;

10.6.   gimnazijos nustatyta tvarka, susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi.

10.7.   mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais (globėjais) rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

11.  Dalykų mokytojai:

11.1.   gimnazijos nustatyta tvarka pažymi dienyne į pamokas neatvykusius mokinius;

11.2.   paaiškėjus, kad mokinys yra gimnazijoje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsdami informuoja klasės auklėtoją arba socialinį pedagogą;

11.3.   vykdo kitus susitarimus dėl pamokų ir gimnazijos nelankymo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos priemonių taikymo;

11.4.   mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, dienyne lankomumą žymi nustatyta tvarka.

12.  Klasės auklėtojas:

12.1.   tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie dienyno, gimnazijos nustatyta tvarka (bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) išspausdina mokinio lankomumo ataskaitas;

12.2.   individualiai dirba su pamokų nelankančiais, gimnaziją vengiančiais lankyti ir gimnazijos nelankančiais mokiniais;

12.3.   bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, socialiniu pedagogu ir tėvais (globėjais, rūpintojais);

12.4.   direktoriaus įsakymu trimestro/pusmečio/metinio klasės lankomumo ataskaitą pristato ir pakomentuoja socialiniam pedagogui.

12.5.   tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus sega į atskirą bylą, kurią laiko pas save. Pateisinimo dokumentai saugomi iki mokslo metų pabaigos.

13.  Gimnazijos direktorius:

13.1.   užtikrina švietimo pagalbos teikimą gimnazijoje;

13.2.   siekdamas gerinti pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su gimnazijos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais;

13.3.   gimnazijai išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

13.4.     užtikrina šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą gimnazijoje.

14.  Socialinis pedagogas:

14.1.   inicijuoja gimnazijos dokumentų, susijusių su lankomumu, rengimą (pakeitimus), vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;

14.2.   prižiūri, kaip mokytojai vykdo praleistų pamokų apskaitą ir gimnazijos nustatyta tvarka teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojų bendruomenei, socialiniams partneriams ir kt.

14.3.   gimnazijos nustatyta tvarka rengia bendras ataskaitas apie mokinių pamokų lankomumą, su duomenimis supažindina gimnazijos bendruomenės narius;

14.4.   pasibaigus mėnesiui pagal poreikį Švietimo skyriaus mėnesio planuose nurodytais terminais teikia informaciją Savivaldybės administracijos švietimo skyriui apie gimnaziją vengiančius lankyti mokinius, nurodydamas vaiko vardą, pavardę, klasę, kurioje mokosi, nepateisintų pamokų skaičių (procentais), nelankymo priežastis;

14.5.   pasibaigus trimestrui/pusmečiui, mokslo metams:

14.5.1.  teikia informaciją apie pamokų ir gimnazijos lankymo situaciją, taikytas prevencijos priemones Mokytojų tarybos posėdyje;

14.5.2.  inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą gimnazijos lankymą pasibaigus trimestrui/pusmečiui, mokslo metams.

 

IV. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

 

  1. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, gimnaziją ar nelankančiam gimnazijos, laiku nepateisinus praleistų pamokų, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:

15.1.   klasės auklėtojo, mokytojo pokalbis ir  pastaba elektroniniame dienyne;

15.2.   socialinio pedagogo įspėjimas žodžiu;

15.3.   mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;

15.4.   direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda;

15.5.   siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 m.).

  1. Mokiniui, nepraleidusiam per trimestrą/pusmetį nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  Gimnazija įgyvendina tvarkos aprašo nuostatas.

  1. Klasių auklėtojai supažindina mokinius su Tvarkos aprašo pagrindinėmis nuostatomis (pasirašytinai) kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
  2. Klasių auklėtojai supažindina mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su Tvarkos aprašo pagrindinėmis nuostatomis kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. Tėvai su šia tvarka supažindinami per elektroninį dienyną. Tvarka primenama tėvų susirinkimų metu.

20.  Tvarkos aprašo išrašai skelbiami Gimnazijos internetiniame tinklalapyje adresu www.kpg.lt

 

Informacija atnaujinta 2019-09-16

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44