(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Mokinių parlamentas

 

Iš Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Mokinių parlamento nuostatų:

  • Pranciškonų gimnazijos mokinių parlamentas yra Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesus ir teises, bendradarbiaujanti su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, kapelionu, Gimnazijos ir Mokytojų tarybomis pamokinės ir popamokinės veiklos, tradicijų kūrimo klausimais, organizuojanti renginius ir padedanti juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos dokumentų, jų projektų, ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais, organizuojanti Gimnazijos mokinių prezidento rinkimus.
  • Mokinių parlamentas, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

- gauti iš Gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų, kapelionų, mokytojų informaciją savo veiklos funkcijoms atlikti;
- skirti atstovą (-us) dalyvauti Mokytojų ir Gimnazijos tarybos posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami Mokinių parlamento iškelti klausimai;
- sudaryti darbo grupes problemoms nagrinėti;
- skleisti Gimnazijos bendruomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas, debatus, akcijas, varžybas, šventes ir kitus renginius;
- palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis;
- organizuoti renginius mokiniams, kai šių renginių organizavimas suderintas su Gimnazijos direktoriumi.

 

 

 

  

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44