(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

2018-2021 m.m. Gimnazija dalyvauja šiuose projektuose:

 

 

Dvi bendruomenės susibūrė bendram tikslui

 

Kretingos miesto Jauryklos parko bendruomenė, reaguodama į Kretingos rajono savivaldybės ir žiniasklaidos pranešimus apie mokyklose vykdomus aplinkos testavimus dėl narkotinių medžiagų Kretingos rajono ugdymo įstaigose ir į tai, kad, atlikus testus, 9-iose iš 12 rajono ugdymo įstaigų buvo rasta galimai narkotinių medžiagų pėdsakų, bendradarbiaujant su Viešąja įstaiga Pranciškonų gimnazija inicijavo projektą ,,Apsaugokim vaikus nuo NARKOTIKŲ!" Projekto tikslas – konkrečiais veiksmais  ir priemonėmis mažinti  narkotinių medžiagų paplitimą ir naudojimą tarp mokinių. Projektui įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Girdvainės įsakymu buvo skirta 2000 eurų parama. Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Vykdydama projektą Jauryklos parko bendruomenė, bendradarbiaudama su Viešąja įstaiga Pranciškonų gimnazija, spręs tarp mokinių galimai klestinčią narkotinių medžiagų vartojimo / platinimo problemą. Šis klausimas yra labai jautrus ir sudėtingas tiek mokiniui, kuris įklimpsta į narkotikus ir nežino, kaip iš to liūno ir blogos draugų kompanijos ištrūkti, tiek tėvams, kurie, gėdydamiesi šios problemos ar nežinodami, kaip vaikui padėti, užsidaro savo šeimose, tiek mokyklos atstovams, kurie suinteresuoti užkirsti kelią narkotikų plitimui tarp mokinių. Projekto ,,Apsaugokim vaikus nuo NARKOTIKŲ!" pagrindinė žinutė – Kretingos mokyklose tarp mokinių narkotinių medžiagų platinimas ir vartojimas nebus toleruojamas.

Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje buvo organizuojami policijos pareigūno Dariaus Joneikio mokymai mokiniams, mokytojams, tėvams ir Jauryklos parko bendruomenės nariams. Lektorius, atsižvelgdamas į mokymų dalyvių amžių,  akcentavo paprastų cigarečių, elektroninių cigarečių ir narkotinių medžiagų žalą sveikatai ir pavojų. Tėvams padėta suprasti, kaip atpažinti, identifikuoti šias problemas pagal vaikų turimus daiktus, elgesį, žodžius. D. Joneikis demonstravo daug priemonių, jas buvo galima apžiūrėti, paliesti. Su gimnazistais aptarti elektroninių  cigarečių garinimo ypatumai,  jaunimo vartojami terminai, kvaišalų rūšys, vartojimas, prekyba, prevencija, pagalbos jauniems žmonėms teikimo būdai.

 

 

 

Mokymosi sėkmė ir džiaugsmas – kiekvienam vaikui

Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 16 Lietuvos mokyklų, pakviestų prie jo prisijungti.  Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi bei žengia naują žingsnį. Per dvejus projekto įgyvendinimo metus mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai.  Kas mūsų laukia?

  • Pačioje projekto pradžioje mokykloje bus atliekamas išsamus tyrimas, kad galėtume identifikuoti sritis, kurias reikėtų tobulinti. Nuorodas ir kvietimą užpildyti apklausos anketas netrukus gaus visi mokyklos mokytojai, mokiniai nuo 3 klasės bei jų tėveliai.
  • Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą.
  • Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė, teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.
  • Projekto metu bus stebima ir tiriama mokyklos pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.

Projektą įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR. 

 

 

DofE programa

 Nuo 2018-03-19 Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje sėkmingai įgyvendinama nuo 2006 metų organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname mokinius lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, pasirinktose individualiose ir komandinėse veiklose. Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo 10 mokinių. Dofe programai Gimnazijoje vadovauja mokytoja Violeta Baltūsienė, žygių programos daliai – geografijos mokytojas Vilius Adomaitis. Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

 

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;

 

 

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

 

Plačiau apie programą:

www.dofe.lt

www.intaward.org

   

 

 

Informacija apie įgyvendinamą projektą „Pranciškonų gimnazijos mokymosi aplinkos atnaujinimas“

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija 2018 metų III ketvr. sėkmingai pasirašė Europos Sąjungos finansavimo iš Regioninės plėtros fondo, sutartį pagal priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projekto „Pranciškonų gimnazijos mokymosi aplinkos atnaujinimas“ įgyvendinimui.

Kadangi šiuo metu Pranciškonų gimnazijoje nėra sudarytos visavertiškos mokymosi sąlygos, nei mokiniams, nei Gimnazijos personalui, dėl būtino inventoriaus ir specializuotų baldų trūkumo, todėl Gimnazija atliko vidinį tyrimą ir pastebėjo, kad 5 – 8 klasių ir IG – IIG klasių mokiniams trūksta savarankiško mokymosi įgūdžių, dažnai neatliekami namų darbai, ne visi mokiniai kelia sau įgyvendinamus mokymosi tikslus ir tenkinasi žemu rezultatu. Todėl pastebimas ne tik smunkantis atskirų dalykų pažangumas, bet ir domėjimasis bendrojo ugdymo programa. Anot personalo, didelę įtaką daro mokymosi proceso metu naudojamos priemonės bei bendra ugdymo aplinka. Tuo tarpu, daugelio Gimnazijos esamų mokymo/si priemonių yra nebetinkamos naudoti, t.y. pasenę, nusidėvėjusios. Remiantis šiomis priežastimis, buvo priimtas sprendimas kreiptis dėl ES finansavimo.

Projekto tikslas yra pagerinanti švietimo paslaugų teikimo efektyvumą Kretingos regione, užtikrinant moksleivių šiuolaikinius poreikius.

Tikslui pasiekti „Pagerinti Gimnazijos ugdymo programų kokybę ir sudaryti kiekvienam mokiniui galimybę mokytis pagal individualius gebėjimus“ numatytas Projekto uždavinys – „užtikrinti reikiamą mokymo/si infrastruktūrą, gerinančią švietimo paslaugų teikimą ir prieinamumą Pranciškonų gimnazijoje“.

Projekto dėka planuojama Gimnazijos patalpas pagal pobūdį ir poreikį aprūpinti specializuotais baldais, įranga, ugdymui skirtomis priemonėmis bei kt. turtu, skirtu bendrojo ugdymo krypties programų turinio įgyvendinimui bei tinkamos mokymo/si aplinkos užtikrinimui. Šios priemonės padės užtikrinti kokybišką ugdymą, galimybę mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai: darbo, kūrybos, vaizdinėmis, skaitmeninėmis priemonės, sistemine, taikomąja ir kt. įranga. Bus įsigyti mokinių darbo vietoms įrengti ir mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai, techninė įranga ir kt. priemonės.

Įgyvendinus Projekto veiklas, tikslinėms grupėms bus pagerintos mokymo ir mokymosi sąlygos dalinai sutvarkant infrastruktūrą, kuri bus orientuota į šiuolaikinius bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties programų reikalavimus.

Projektui skirtas finansavimas – 242 801,96 eur. Bendras projekto biudžetas – 285 649,96 eur.

Projekto veiklų trukmė 24 mėnesiai.

 

 

Nuo 2019 m. spalio mėnesio Gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinėse programose. Projekto tikslas – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas, gebėjimus bei įpročius.

Projekto metu 150-čiai Gimnazijos 5-8 ir IG-IVG klasių mokinių įteiksime vardinius kvietimus. Mokiniams už puikų pamokų lankomumą, puikų ir labai gerą mokymąsi, Gimnazijos atstovavimą rajone ir respublikoje, pagalbą Gimnazijos bendruomenės nariams, pastangas bei padarytą pažangą bus sudarytos sąlygos fizinį aktyvumą  ugdyti(s) Palangos baseine. Projektą vykdo Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai.

 

 

 

Projektas „Nepamiršk parašiuto“

Projekto „Nepamiršk parašiuto“ tikslas – padėti jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis. Pirmą kartą išgirdus žodžių junginį valstybinis socialinis draudimas jis gali pasirodyti tikrai neaiškus. Bet, kaip matematikos pradedame mokytis pamažu, skaičiuodami pagaliukais, atlikdami paprastus sudėties veiksmus, kaip gaminti mokomės nuo paprasčiausių patiekalų, taip ir apie socialinį draudimą galime pradėti kalbėti aiškiai ir suprantamai.

Jaunimo švietimo projektas ,,Nepamiršk parašiuto“ - ,,Sodros“ iniciatyva, kuria siekiama mokiniams suteikti žinių apie valstybinio socialinio draudimo rūšis: kas, kaip, po kiek ir už kiek?

Siekdami, kad naudingą jaunam žmogui informaciją sužinotų kuo daugiau Gimnazijos mokinių, kviečiame visus to pageidaujančias IG-IVG klasių mokinius  jungtis prie projekto, o pedagogus – tapti jo savanoriais: pasinaudojant iš anksto parengta medžiaga, perteikti žinias apie valstybinį socialinį draudimą savo mokiniams. Mokymo medžiaga gali būti integruojama į įvairias pamokas – ekonomikos, istorijos, pilietiškumo, taip pat į klasės valandėles, derinama su projektine ar popamokine mokinių veikla.

 

 

 Informacija atnaujinta 2020-01-23

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44