(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo planas

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2020-2021 m. veiklos planas

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos veiklai svarbių užduočių nustatymas (2021-01-04)

 

NVSC algoritmai mokykloms

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2021-04-19)

 

  Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams), mokiniams dėl nuotolinio ugdymo(si) organizavimo (atnaujinta 2020-12-09)

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija nuotolinio darbo tvarkos aprašas, dir. įsak. 2020 m. kovo 13d. Nr. V-120

 

 Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos Covid-19 ligos (coronoviruso infekcijos) valdymo priemonių darbuotojams ir darbo vietai aprašas

 

Pranciškoniško ugdymo samprata (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos nuostatai 

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2020)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės (2020 m. redakcija)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinio elgesio taisyklės (2020 m.)

 

Pasiaiškinimo forma dėl uniformos nedėvėjimo (Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinio elgesio taisyklių 2 priedas)

 

 Paaiškinimo forma

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių, kolektyvų ir komandų apdovanojimų tvarkos aprašas

 

Mokytojo pareigybės aprašymas (parsisiųsti)

  

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Lankomumo tvarkos aprašas (2019 m.)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas (2020)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019 (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų Gimnazijos bendrojo ir pasirenkamojo ugdymo dalyko, dalyko kurso, modulio grupės keitimo tvarkos parašas (2021 m. )

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių, grįžusių iš užsienio, vertinimo nuostatos (2020)

 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vertinimas 2019 m. (parsisiųsti)

Istorijos dalyko vertinimas 2019 m.  (parsisiųsti)

Geografijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dorinio ugdymo (tikybos) dalyko vertinimas 2019 m. (parsisiųsti)

Fizinio ugdymo dalyko vertinimo tvarka 2020 (parsisiųsti)

Biologijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Chemijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Fizikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Matematikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Informacinių technologijų vertinimas (parsisiųsti)

Ekonomikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Užsienio kalbų dalykų dalyko vertinimas 2019 m. (parsisiųsti)

Šokio dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dailės dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Muzikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Technologijų dalyko vertinimas (parsisiųsti)

 

 Maitinimo organizavimo Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje tvarkos aprašas

   

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Rekomendacijos Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbuotojams dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Vaiko gerovės komisijos  sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 Vaizdo duomenų tvarkymo Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje taisyklių aprašas

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-22

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44