(8 678) 80122

info@kpg.lt

Pranciškoniško ugdymo samprata (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos nuostatai 

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės (2019 m. redakcija)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinio elgesio taisyklės (2017 m.)

 

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas 2019

 

Mokytojo pareigybės aprašymas (parsisiųsti)

  

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

 

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019 (parsisiųsti)

 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vertinimas 2019 m. (parsisiųsti)

Istorijos dalyko vertinimas 2019 m.  (parsisiųsti)

Geografijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dorinio ugdymo (tikybos) dalyko vertinimas 2019 m. (parsisiųsti)

Kūno kultūros dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Biologijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Chemijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Fizikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Matematikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Informacinių technologijų vertinimas (parsisiųsti)

Ekonomikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Užsienio kalbų dalykų dalyko vertinimas 2019 m. (parsisiųsti)

Šokio dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dailės dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Muzikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Technologijų dalyko vertinimas (parsisiųsti)

 

 Gimnazijos bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai (parsisiųsti)

 

 Maitinimo organizavimo Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje tvarkos aprašas

   

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Rekomendacijos Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbuotojams dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Vaiko gerovės komisijos  sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 Vaizdo duomenų tvarkymo Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje taisyklių aprašas

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-09-26

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44