(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Pranciškoniško ugdymo samprata (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos nuostatai 

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinio elgesio taisyklės

 

Mokytojo pareigybės aprašymas (parsisiųsti)

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos  darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Istorijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Geografijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dorinio ugdymo (tikybos) dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Kūno kultūros dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Biologijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Chemijos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Fizikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Matematikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Informacinių technologijų vertinimas (parsisiųsti)

Ekonomikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Užsienio kalbų dalykų dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Šokio dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Dailės dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Muzikos dalyko vertinimas (parsisiųsti)

Technologijų dalyko vertinimas (parsisiųsti)

 

 Gimnazijos bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai (parsisiųsti)

 Maitinimo organizavimo Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje tvarkos aprašas

   

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Rekomendacijos Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos darbuotojams dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Vaiko gerovės komisijos  sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 Vaizdo duomenų tvarkymo Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje taisyklių aprašas

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-17

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44